Sovitellun ansiopäivärahan määrä ja maksaminen

Huom! Työttömyysturvalakiin on tehty muutoksia. Muutosten myötä sovitellun päivärahan maksamisessa ei enää sovelleta suojaosaa, kun etuutta maksetaan hakujaksolta, joka alkaa 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Suojaosan poistumisen myötä puolet hakujaksolla maksetusta palkasta tai muusta soviteltavasta tulosta vaikuttaa vähentävästi hakujaksolta maksettavan ansiopäivärahan määrään.

Jos olet sovitellun ansiopäivärahan piirissä, on hakujaksolla saamillasi ansiotuloilla vaikutusta päivärahasi määrään vasta suojaosan ylittyessä. Mikäli suojaosa ei ylity, maksetaan päiväraha täytenä. Soviteltua päivärahaa maksettaessa täydestä ansiopäivärahasta vähennetään 50 % siitä sovittelujakson aikana saamastasi työtulosta, joka ylittää suojaosan. Työtulon lisäksi myös sovittelun piirissä olevan sivutoimisen yritystoiminnan tai oman työn tuloihin sovelletaan suojaosaa. Suojaosaa ei kuitenkaan sovelleta vuorottelukorvaukseen. Vuorottelukorvauksen kyseessä ollessa puolet sovittelujakson aikana ansaitusta tulosta sovitellaan jaksolta maksettavaan vuorottelukorvaukseen.

Sovittelujakso on kuukauden tai neljän kalenteriviikon (ma–su) mittainen. Se, kumpaa jaksoa käytetään, määräytyy tekemäsi työn palkanmaksukauden tai hakujaksosi mukaan.

  • Jos sovittelujaksosi on kuukauden mittainen, on suojaosan suuruus 300 euroa.
  • Jos sovittelujaksosi on neljän kalenteriviikon mittainen, on suojaosan suuruus 279 euroa.

Kassalle tulee ilmoittaa hakujaksolla tehdyt työtunnit ja toimittaa palkkalaskelmat, palkkatodistukset tai muut selvitykset hakujaksolla maksetuista palkoista tai palkkioista, vaikka tulot jäisivät alle suojaosan.

Esimerkki kuukauden sovittelujaksosta
Täysi päivärahasi on 45 e/pv. Olet tehnyt satunnaisia keikkatöitä ja sinulle maksetaan hakujaksolla näistä töistä palkkaa 500 e. Puolet 300 euron suojaosan ylittävästä palkastasi, eli (500 e – 300 e) : 2 = 100 e sovitellaan hakujakson ansiopäivärahaasi. 100 e jaetaan työpäivillä, jotka kalenterikuukausi keskimäärin sisältää (21,5 pv), jolloin saadaan ansiopäivärahaa vähentävä määrä (4,65 e/pv). Päivärahasi on siis 45 e – 4,65 e = 40,35 e/pv jokaiselta kyseisen kuukauden arkipäivältä.
Esimerkki 4 kalenteriviikon sovittelujaksosta
Täysi päivärahasi on 45 e/pv. Olet tehnyt satunnaisia keikkatöitä ja sinulle maksetaan hakujaksolla näistä töistä palkkaa 500 e. Puolet 279 euron suojaosan ylittävästä palkastasi, eli (500 e – 279 e) : 2 = 110,50 e sovitellaan hakujakson ansiopäivärahaasi. 110,50 e jaetaan jakson laskennallisilla työpäivillä (20 pv), jolloin saadaan päiväkohtaisesti ansiopäivärahaa vähentävä määrä (5,53 e/pv). Kertomalla tämä laskennallinen päiväpalkka luvulla 21,5, saadaan hakujaksolla soviteltava laskennallinen kuukausitulo (118,90 e). Päivärahasi on siis 45 e – 5,53 e = 39,47 e/pv jokaiselta kyseisen sovittelujakson arkipäivältä.

Hakujaksolta määräytyvä soviteltu päiväraha ja hakujaksolla soviteltava tulo voivat yhteensä olla enintään sen verran, kuin on päivärahasi perusteena oleva palkka (ns. 100 %:n sääntö). Jos yhteissumma ylittää päivärahasi perustepalkan, ei päivärahaa jää tältä hakujaksolta maksettavaksi. Sovitellun ansiopäivärahan ehdoton enimmäismäärä saadaan, kun päivärahan perusteena olevasta palkasta vähennetään sovittelujakson aikana ansaittu tulo. Sovitellun päivärahan enimmäismäärä sisältää myös mahdollisen lapsikorotuksen. Sovittelujakson tuloa ei kuitenkaan huomioida enimmäismäärässä, jos tulo jää alle suojaosan. Enimmäismäärä tarkistetaan sovittelujaksoittain. Edellä kerrotun 100 %:n säännön lisäksi päivärahaa ei makseta myöskään silloin, jos maksettava määrä olisi pienempi, kuin 50 % peruspäivärahasta.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta päivältä (5 pv/kalenteriviikko), lukuun ottamatta päiviä, joilta ei ole oikeutta päivärahaan. Jos päivärahaoikeuden päättyminen johtuu siitä, että työnhakusi on katkennut, sovitellaan myös työnhaun katkosajalla ansaitsemasi tulot päivärahaasi.

Soviteltuina maksetut ansiopäivärahapäivät kuluttavat ansiopäivärahan 300/400/500 päivän enimmäisaikaa yleensä tavanomaista hitaammin. Soviteltuina maksetut päivät huomioidaan enimmäisaikalaskurissa muunnettuna täysiksi ansiopäivärahapäiviksi. Kuitenkin; jos soviteltuun päivärahaan sisältyy korotettu ansio-osa, kuluttaa jokainen soviteltuna maksettu päivä enimmäisaikalaskureita, riippumatta maksetun päivärahan suuruudesta.

Päivärahalaskurilla voit kokeilla sovitellun päivärahan määrää eri suuruisilla työtuloilla. Huomaathan, että laskurin antama tulos on suuntaa-antava arvio. Päivärahan tarkka suuruus määritellään vasta työttömyyskassan antaman päätöksen myötä.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!