Soviteltu ansiopäiväraha

Sivun päivittäminen on kesken. Ajantasaista tietoa sovitellusta päivärahasta löydät tästä tiedotteesta.

Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa seuraavissa tilanteissa, jos olet työttömänä työnhakijana TE-toimistossa, olet saanut esteettömän työvoimapoliittisen lausunnon ja täytät muut ansiopäivärahan myöntämisen edellytykset:

  • teet osa-aikaista työtä työnantajasi aloitteesta
  • päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi
  • työntekosi on estynyt sellaisen toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen johdosta, jolla ei ole riippuvuussuhdetta sinun työehtoihisi tai -oloihisi
  • työskentelet enintään 2 viikkoa kestävässä kokoaikatyössä
  • työllistyt päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssä yhdenjaksoisesti enintään kahden viikon ajan tai
  • saat tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta. Yritystoiminta on sivutoimista, jos työ- ja elinkeinotoimisto voi työssäolon perusteella arvioida sen vaatiman työmäärän olevan niin vähäinen, ettei se ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle.

Työttömyyskassa voi maksaa sinulle soviteltua ansiopäivärahaa, jos työaikasi on enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Työaikaa tarkastellaan osa-aikatyön ja enintään 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön kohdalla joko 4 kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Lomautustilanteissa työaikatarkastelu tapahtuu kalenteriviikoittain. Tarkastelussa otetaan huomioon sekä työaikapankkiin säästetty, että palkallisena vapaana pidetty aika. Sivutoimisten yrittäjien kohdalla työaikatarkastelua ei tehdä.

Yli 2 viikkoa kestävä kokoaikatyö ei kuulu sovittelun piiriin, eikä ansiopäivärahaa makseta tällaisen työsuhteen ajalta.

Päivärahaa ei makseta myöskään yli 2 viikkoa kestävän päätoimisen yritystoiminnan tai oman työn ajalta. Poikkeuksena tästä on kuitenkin tilanne, jossa yritystoiminta tai omassa työssä työllistyminen on aloitettu työttömänä ollessa. Tällöin päivärahan maksamista voidaan jatkaa 4 kuukauden ajan toiminnan aloittamisesta lukien, ennen kuin TE-toimisto arvioi, katsotaanko yritystoiminta pää- vai sivutoimiseksi. Sinun tulee kuitenkin ilmoittaa yritystoiminnan aloittamisesta TE-toimistoon ja pitää työnhakusi voimassa, jotta voit jatkaa ansiopäivärahan hakemista kassasta. Ilmoita kassalle yritystoiminnasta ansaitsemasi tulot, sillä ne vähentävät ansiopäivärahasi määrää sovitellun päivärahan säännösten mukaisesti.

Omalla työllä tarkoitetaan työttömyysturvassa lähinnä sellaista työtä, jota ei tehdä ansaintatarkoituksessa, kuten läheisensä omaishoitajana toimimista tai apurahalla työskentelyä. Ilmoita oman työn aloittamisesta sekä TE-toimistolle, että työttömyyskassalle. Oman työn luonteesta riippuu, millainen lausunto TE-toimistolta tarvitaan ja miten oman työn tekeminen vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen. Esimerkiksi läheisen omaishoidosta maksettua palkkiota ei sovitella päivärahaan.