Vuorottelukorvauksen maksaminen

TE-toimisto antaa vuorotteluvapaasta lausunnon työttömyyskassalle, joka maksaa vuorottelukorvausta enintään 5 päivältä viikossa ilman omavastuuaikaa. Vuorottelukorvaus maksetaan takautuvasti, yleensä 4 kalenteriviikon jaksoissa. Soviteltu vuorottelukorvaus maksetaan yleensä kuukauden jaksoissa.

Vuorottelukorvaushakemukset pyritään käsittelemään ja päätös vuorottelukorvauksen määrästä antamaan mahdollisimman lähellä vuorotteluvapaan alkamispäivää. Tästä johtuen ensimmäinen vuorottelukorvauksen maksu koskee usein lyhyempää aikaa, kuin normaalia 4 viikon maksujaksoa. Myös vuorotteluvapaan viimeinen maksu koskee usein 4 viikkoa lyhyempää aikaa.

Vuorottelukorvauksen maksamisen rajoitukset

Vuorottelukorvausta ei makseta sellaiselta ajalta, jolloin saat omalta työnantajaltasi palkkaa tai vuosiloma-ajan palkkaa. Jos esim. työskentelet 2 päivänä viikossa omalla työnantajallasi, voit saada tällaisen viikon osalta vuorottelukorvausta enintään 3 päivältä, vaikka työpäivät osuisivatkin viikonlopulle.

Muulle kuin omalle työnantajalle tehty kokoaikatyö estää vuorottelukorvauksen maksamisen työsuhteen ajalta, jos kokoaikatyö kestää yli 2 viikkoa.

Vuorottelukorvausta ei makseta siltä vuorottelusopimuksen mukaiselta vuorotteluvapaan ajalta, jolle ei ole palkattu sijaista.

Vuorottelukorvausta ei makseta myöskään silloin, jos

  • saat raskaus-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, erityishoitorahaa tai sinulle on myönnetty lomaa raskauden, synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi,
  • suoritat varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai vapausrangaistusta,
  • saat kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä, takuueläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä
  • sinun katsotaan harjoittavan päätoimista yritystoimintaa.

Vuorottelukorvaus sovitellun ansiopäivärahan mukaan

Muulle kuin omalle työnantajalle tehdystä, enintään 2 viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä ansaittu palkka otetaan vuorottelukorvauksen maksamisessa huomioon sovitellun ansiopäivärahan sääntöjen mukaisesti. Jos teet vuorotteluvapaan aikana satunnaisia tai osa-aikaisia töitä toiselle työnantajalle, tai sinulla on tuloja sivutoimisesta yritystoiminnasta, maksetaan vuorottelukorvaus soviteltuna. Sovitellun vuorottelukorvauksen määrää laskettaessa palkasta tai muusta työtulosta ei vähennetä ansiopäivärahaa koskevaa suojaosaa.

Sivutoimisen yritystoiminnan (mukaan lukien maa- tai metsätilan omistus) tulot sovitellaan yleensä viimeksi vahvistetun henkilökohtaisen verotuksen verotuspäätöksestä ja erittelyosasta ilmenevien tietojen mukaisesti.

Työttömyysturvalain säännöstä siitä, kenen katsotaan olevan yrittäjä, on muutettu 1.1.2016 alkaen. Nykyään yrittäjänä pidetään henkilöä, joka tekee ansiotyötä, olematta työ- tai virkasuhteessa. Yritystoiminnaksi katsotaan siten esimerkiksi laskutusyhteisöjen kautta tapahtuva työllistyminen ja toimeksiannot, joita ei tehdä työsuhteessa. Tämäntyyppisestä yritystoiminnasta saatuja tuloja ei sovitella verotuspäätöksen mukaan, vaan kassalle tulee vuorotteluvapaan kestäessä toimittaa kuukausittain selvitys yritystoiminnan palkkioista.

Yritystoiminnasta tarvitaan aina TE-toimiston työvoimapoliittinen lausunto, joten jos sinulla itselläsi tai perheelläsi on yritystoimintaa tai omistat maa- tai metsätilan, ilmoita asiasta TE-toimistolle jo ennen vuorotteluvapaasi alkamista. TE-toimisto ratkaisee, katsotaanko yritystoimintasi pää- vai sivutoimiseksi. Jos yritystoimintasi on päätoimista, et voi saada vuorottelukorvausta.

Vuorottelukorvaus ja sosiaalietuudet

Koska vuorottelukorvaus perustuu siihen työttömyyspäivärahaan, johon sinulla olisi oikeus työttömänä ollessasi, vähentävät vuorotteluvapaan aikana saamasi lakisääteiset etuudet (kuten lasten kotihoidontuki) vuorottelukorvauksesi määrää. Vuorottelukorvaustasi eivät kuitenkaan vähennä esim. sinulle maksettava asumistuki, lapsilisä, toimeentulotuki, omaishoidon tuki tai perhe-eläke.

Lasten kotihoidontuki on perhekohtainen etuus, joka yleensä vähennetään vuorottelukorvauksen saajan päivärahasta. Puolisollesi maksettua kotihoidontukea ei kuitenkaan vähennetä vuorottelukorvauksestasi, jos puolisosi hoitaa lasta kokopäiväisesti kotona eikä hänellä tämän vuoksi olisi oikeutta saada työttömyysetuutta. Jos puolisosi on työtön ja kotihoidontuki maksetaan hänelle, vähennetään kotihoidontuki puolisosi päivärahasta.

Ilmoita aina työttömyyskassalle, jos saat tai olet hakenut jotain sosiaalietuutta.