Ansiopäivärahan maksaminen

Omavastuuaika

Ansiopäivärahaa voidaan työssäoloehdon täyttymisen ja päivärahan perusteena olevan palkan määrittelyn jälkeen maksaa vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on 7 arkipäivän työttömyyttä vastaava aika, jonka tulee täyttyä 8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Jotta omavastuuaikaa voidaan ottaa, tulee työnhaun olla voimassa TE-toimistossa.

Omavastuuaika muuttui 1.1.2024 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä. Aikaisemmin omavastuuaika oli 5 arkipäivän mittainen. Omavastuuajan pituus on 7 arkipäivää, jos omavastuuaika alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Omavastuuaikaan ei huomioida mahdollista karenssiaikaa tai taloudellisen etuuden tai lomakorvauksen jaksotusaikaa, eikä osa-aikatyötä tekevältä sellaista aikaa, jolloin hakujaksolla maksetun palkan työaika ylittää 80 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta.

Poikkeus päivärahan määrittelyn ja omavastuuajan asettamisen osalta

Uuden työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta päivärahan perustepalkkaa ei määritellä uudelleen, eikä omavastuuaikaa aseteta, jos omavastuuaika on otettu tai palkanmäärittely tehty viimeisen vuoden aikana. Tällaisessa tilanteessa päivärahan enimmäisaikalaskurit nollataan ja päivärahan maksaminen jatkuu aiemman suuruisella päivärahalla.

 • Päivärahaa ei määritellä uudelleen
  • jos ensimmäinen maksettava päivä olisi vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja
  • jos päiväraha on laskettu uudelleen edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.
 • Omavastuuaikaa ei aseteta
  • jos ensimmäinen maksettava päivä olisi vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja
  • jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.
Esimerkki
Henkilö jää työttömäksi, ilmoittautuu TE-toimistoon ja hakee kassalta ensimmäistä kertaa ansiopäivärahaa. Hänen päivärahansa suuruus lasketaan, häneltä otetaan omavastuuaika ja aletaan maksaa hänelle päivärahaa 15.5.2023 lukien. 15.5.2023 on siis hänen enimmäismaksuaikansa 1. päivä. Jos hän on tämän jälkeen työssä siten, että työssäoloehto täyttyy ja enimmäisaika alkaa alusta, päivärahaa ei lasketa uudelleen, jos 1. maksettava päivä on viimeistään 14.5.2024.

Karenssi

Jos TE-toimisto asettaa sinulle karenssin, et voi saada ansiopäivärahaa karenssin ajalta. Myöskään omavastuuaika ei voi kulua karenssin aikana. Karenssi tarkoittaa, että työnhakija menettää työttömyysetuuden määräaikaisesti, koska on menetellyt työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla. Karenssista käytetään myös nimitystä korvaukseton määräaika. Karenssin pituus vaihtelee 7 päivästä 45 päivään sen perusteesta riippuen. Jos esimerkiksi eroat työstäsi ilman hyväksyttävää syytä, voit saada 45 päivän mittaisen karenssin. Mahdollinen lomakorvauksen tai taloudellisen etuuden jaksotusaika kuluu samanaikaisesti karenssin kanssa.

Lomakorvauksen jaksottaminen

Jos sinulla on kokoaikaisen työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomapäiviä, niistä maksettu lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista niin monella päivällä, kuinka monen työpäivän palkkaa maksettu lomakorvaus vastaa. Esimerkiksi yhden kuukauden palkan suuruinen lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella.

Lomakorvaus jaksotetaan, jos se maksetaan yli kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä, joka päättyy 1.1.2024 tai sen jälkeen. Jos työsuhteen päättyessä maksetaan sekä taloudellista etuutta, että lomakorvausta, maksetut summat lasketaan yhteen ja jaksotetaan päättyneestä työstä saamasi palkan perusteella.

Lomakorvauksen jaksottaminen ja omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa. Omavastuuaika voi alkaa vasta mahdollisen lomakorvauksen jaksottamisen jälkeen.

Osa-aikatyöstä tai enintään kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä maksettua lomakorvausta ei jaksoteta.

Taloudellisen etuuden jaksottaminen

Työnantajalta saatu taloudellinen etuus, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työsuhteen päättämissopimukseen tai vastaavaan järjestelyyn, siirtää työttömyysetuuden maksamista. Tällaista etuutta nimitetään usein tukipaketiksi, kultaiseksi kädenpuristukseksi tai erorahaksi. Työttömyysetuutta ei voida myöntää, eikä omavastuuaikaa huomioida ajalta, jolle etuus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien.

Taloudellisen etuuden jaksotuspalkka lasketaan päättyneestä työsuhteesta saamasi palkan perusteella. Jaksotusajan pituus riippuu siitä, miten monen työpäivän palkkaa maksettu taloudellinen etuus vastaa.

Jos työsuhteen päättymisen yhteydessä 1.1.2024 lähtien maksetaan sekä taloudellista etuutta, että lomakorvausta, maksetut summat lasketaan yhteen ja jaksotetaan.

Muista pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa myös jaksotusaikana! Työnhakusi ollessa voimassa sinun katsotaan olevan työmarkkinoilla. Jos työnhakusi katkeaa yli 6 kuukauden ajaksi, eikä sinulla ole tänä aikana lain tarkoittamaa hyväksyttävää syytä työmarkkinoilta poissaolollesi, saatat menettää jo kertyneen työssäoloehdon.

Ansiopäivärahan maksaminen ja kesto

Työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa kokonaan työttömille ja sovitellun päivärahan piirissä oleville 5 päivältä viikossa. Ansiopäivärahaa maksetaan kutakin täyttynyttä työssäoloehtoa kohti enintään 300, 400 tai 500 päivältä, riippuen päivärahan hakijan työhistoriasta ja iästä. Enimmäisaikaan lasketaan mukaan saman työssäoloehdon perusteella maksetut peruspäivärahat ja ansiopäivärahat. Työssäoloehdon täyttyessä uudelleen, ansiopäivärahan maksamisen enimmäisaika alkaa alusta.

Ansiopäivärahan maksamisen enimmäisaika on määräytynyt 1.1.2017 lähtien seuraavasti:

 • Enimmäisaika on 300 päivää, jos sinulle on ennen ansiopäivärahan maksamisen alkamista kertynyt yhteensä enintään 3 vuotta työhistoriaa 17 ikävuoden täyttämisen jälkeen.
 • Enimmäisaika on 400 päivää, jos sinulle on ennen ansiopäivärahan maksamisen alkamista kertynyt yhteensä yli 3 vuotta työhistoriaa 17 ikävuoden täyttämisen jälkeen.
 • Enimmäisaika on 500 päivää, jos olet täyttänyt työssäoloehdon 58 vuotta täytettyäsi ja sinulle on tuolloin kertynyt vähintään 5 vuotta työhistoriaa viimeisten 20 vuoden aikana.

Jos olet työttömänä pidempään kuin ansiopäivärahan enimmäisaikasi mukaiset 300/400/500 päivää, etkä ole täyttänyt uudelleen 26 viikon työssäoloehtoa ennen enimmäisaikalaskurin täyttymistä, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Päivärahaa voidaan tietyissä tilanteissa maksaa ikääntyneille päivärahan saajille myös enimmäisajan täyttymisen jälkeen joko lisäpäivien tai ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella järjestettyyn työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen perusteella.

Ansiopäivärahan maksamisen kesto, jos enimmäisajan maksaminen on alkanut 31.12.2016 mennessä, laskurissa on päiviä jäljellä, eikä työssäoloehto ole täyttynyt uudelleen

Ennen 1.1.2017 alkaneen ansiopäivärahan maksatuksen 500 päivän enimmäisaika on voimassa, kunnes täytät 26 viikon työssäoloehdon tai ansiopäivärahan 500 päivän laskurisi tulee täyteen. Aiemmin syntyneen päivärahaoikeuden kuitenkin menettää, jos on poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 6 kuukautta tai toimii päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta. Uuden 26 viikon työssäoloehdon täyttyessä enimmäisaikalaskuri nollataan ja sinulle maksettavan ansiopäivärahan enimmäisaika määräytyy 1.1.2017 lähtien voimassa olleen lain mukaisesti.

Lisäpäiväoikeus

Työttömyyskassa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa myös päivärahan maksamisen enimmäisajan täyttymisen jälkeen ns. lisäpäivinä sen kalenterikuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta, jos olet ollut eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään 5 vuotta viimeisten 20 vuoden aikana ja

 • olet syntynyt vuosina 1957-1960 ja olet täyttänyt 61 vuotta ennen päivärahan enimmäisajan täyttymistä.
 • olet syntynyt vuosina 1961-1962 ja olet täyttänyt 62 vuotta ennen päivärahan enimmäisajan täyttymistä.
 • olet syntynyt vuonna 1963 ja olet täyttänyt 63 vuotta ennen päivärahan enimmäisajan täyttymistä.
 • olet syntynyt vuonna 1964 ja olet täyttänyt 64 vuotta ennen päivärahan enimmäisajan täyttymistä.

Kassa tutkii ilman erillistä pyyntöä oikeutesi lisäpäiviin siinä vaiheessa, kun ansiopäivärahan enimmäisaikalaskurisi täyttyy.

Vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneillä ei ole oikeutta lisäpäiviin. Lakimuutosten myötä lisäpäivien maksaminen tulee päättymään kokonaan vuonna 2030.

Työllistämisvelvoite ja ansiopäivärahan maksaminen enimmäismaksuajan täyttymisen jälkeen työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa myös päivärahan enimmäismaksuajan täyttymisen estämättä, jos

 • olet 57–59-vuotiaita koskevan työllistämisvelvoitteen piirissä ja sen nojalla osallistut työllistymistä edistävään palveluun, tai
 • olet 60 vuotta täyttäneitä koskevan työllistämisvelvoitteen piirissä ja sen nojalla osallistut työllistymistä edistävään palveluun. 60 vuotta täyttäneiden kohdalla työllistymistä edistävän palvelun ajalta kertyy myös työssäoloehtoa.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!