Usein kysyttyä ansiopäivärahasta

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) verkkoasioinnissa viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Käynnistettyäsi työnhaun, pidä työnhaku voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaan.

Hae noin kahden viikon työttömyyden jälkeen työttömyyskassalta ansiopäivärahaa joko verkkoasioinnin sähköisellä lomakkeella, tai toimittamalla ansiopäivärahahakemuksen kassalle joko postitse tai sähköpostitse (pyydä tarvittaessa kassalta linkki suojattuun sähköpostiin). Täytä hakemus huolellisesti ensimmäisestä työttömyyspäivästäsi lähtien ja liitä mukaan tarvittavat liitteet. Voit lähettää hakemuksen kassalle, vaikka sinulla ei olisi vielä kaikkia tarvittavia liitteitä (esim. palkkatodistusta). Voit toimittaa puuttuvat liitteet kassalle myöhemmin, ne saatuasi.

Työttömyyden jatkuessa hae päivärahaa jatkohakemuksilla joko kuukauden tai neljän täyden kalenteriviikon (maanantai – sunnuntai) jaksoissa. Päivärahaa haetaan takautuvasti, menneeltä ajalta, aikaisintaan kunkin hakujakson viimeisenä päivänä. Hae ansiopäivärahaa kuitenkin kolmen kuukauden sisällä työttömyyspäivistä, joita hakemus koskee. Yli kolme kuukautta vanhat hakemukset hylätään myöhästyneinä.

Toimita kassalle palkkatiedot mainittua tilannetta edeltäviltä vähintään 26 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta. Työssäoloon rinnastetaan myös mm. palkallinen vuosiloma-,  äitiysloma- tai raskausvapaa-aika, sekä täyden palkan sairausaika. Tarvittaessa voit olla yhteydessä kassaan ja pyytää tilanteesi mukaisia tarkempia ohjeita.

Ansiopäivärahaa saadaksesi sinun tulee olla työttömänä työnhakijana TE-toimistossa, ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 työttömyyttä edeltävää viikkoa ja täyttänyt kassan jäsenyysaikana 26 kalenteriviikon mittaisen työssäoloehdon. Työssäoloehtoa kertyy, kun työskentelet työ- tai virkasuhteessa vähintään 18 tuntia viikossa (opetustyössä oppilaitoksessa 8 tuntia viikossa), saaden työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vähintään 1 399 euroa kuukaudessa vuonna 2024.

Työssäoloehtoon tarvittavien 26 viikon täyttymistä tarkastellaan työttömyyttä edeltävien 28 kuukauden ajalta. Työssäoloehdon ei tarvitse täyttyä yhdenjaksoisesta työstä ja tarkastelujaksoa voidaan hyväksyttävästä syystä (mm. päätoiminen opiskelu, sairaus- tai äitiysloma sekä asevelvollisuus) pidentää enintään 7 vuodella. Työssäoloehdon tulee kuitenkin täyttyä kokonaisuudessaan työttömyyskassan jäsenyysaikana tehdyistä töistä. Opiskelun ohella tekemäsi työt kartuttavat työssäoloehtoa, jos olet tuolloin ollut työttömyyskassan jäsen.

Kassa tutkii oikeutesi ansiopäivärahaan hakemuksesi käsittelyn yhteydessä. Tarkempaa tietoa työssäoloehdon kertymisestä ja siihen liittyvistä poikkeuksista löydät täältä.

Huom! 2.9.2024 lähtien työssäoloehto ja jäsenyysehto ovat pituudeltaan 12 kk, eli noin 52 viikkoa ja työssäoloehtoa kertyy työstä maksetun palkan perusteella. Lisätietoa työssäoloehdon euroistamisesta löydät tästä tiedotteesta.

Ansiopäivärahasi suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävien vähintään 26 kalenteriviikon ennakonpidätyksenalaisesta palkastasi. Palkkatulosta vähennetään mm. lomarahat ja -korvaukset. Näiden lisäksi palkasta vähennetään työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava osuus. Vuonna 2024 vähennys on 3,76 %.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan vasta kassalle toimittamasi ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Päivärahalaskurilla saat suuntaa antavan arvion päivärahasi määrästä.

Päivärahan perustepalkka ei ole viimeisin kuukausipalkka, vaan laskennallinen summa, joka on saatu kassalle toimittamissasi palkkalaskelmissa/palkkatodistuksessa ilmoitettujen, viimeisimpien vähintään 26 kalenteriviikon vakiintuneiden ansioidesi perusteella laskien. Perustepalkassa ei huomioida eräitä palkkaeriä, kuten lomarahaa tai lomakorvausta tai työsuhteen päättymiseen liittyvää tukipakettia. Näiden lisäksi palkkasummasta vähennetään työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava osuus. Vuonna 2024 tämä niin kutsuttu Tel-vähennys on 3,76 %.

Päivärahan perustepalkka lasketaan siten, että Tel-vähennetty perustepalkkakertymä jaetaan palkkatodistuksessa ilmoitettuun, vähintään 26 kalenteriviikon mittaiseen kertymäaikaan sisältyvien arkipäivien (ma-pe) lukumäärällä (tasan 26 kalenteriviikon kyseessä ollessa 130 arkipäivää). Näin saatu päivärahan perustepalkka/päivä kerrotaan luvulla 21,5 jolloin saadaan päivärahan perustepalkka kuukaudessa.

Esimerkki päivärahan perustepalkan laskemisesta
Palkkatodistuksessa ilmoitettu ennakonpidätyksenalainen palkkakertymä ajalta 1.8.2022–31.1.2023 (132 arkipäivää) on 18 206 €. Kertymä sisältää lomarahaa 436 € ja lomakorvausta 620 €.

Palkkakertymästä 18 206 € vähennetään lomaraha 436 € ja lomakorvaus 620 €, jolloin jäljelle jää 17 150 €.
Tästä summasta lasketaan ns. Tel-vähennyksen (4,40 % v. 2023) suuruus: 17 150 € / 100 * 4,40 = 754,60 €, mikä vähennetään jäljellä olevasta palkkakertymästä:
17 150 € – 754,60 € = 16 395,40 €.

Tel-vähennetty palkkakertymä 16 395,40 € jaetaan kertymäajan arkipäivien määrällä 132, jolloin saadaan päiväkohtaiseksi perustepalkaksi 124,21 €.
Kun päiväkohtainen perustepalkka kerrotaan luvulla 21,5, saadaan päivärahan perustepalkaksi 2 670,52 € kuukaudessa.

Kun ansiopäivärahan maksatuksessa käytetään palkkatulon verokorttia, tulee kassan verottajan määräyksestä pidättää päivärahasta veroa aina vähintään 25 %, vaikka palkkaa varten määrätty veroprosentti olisi tätä pienempi.

Jos hankit etuutta varten määrätyn muutosverokortin, toimita verokortti kassalle. Etuuden ennakonpidätys toimitetaan tällöin muutosverokortissa ilmoitettujen prosenttien mukaisesti, niitä korottamatta.

Lisätietoa etuuksien ennakonpidätyksestä löydät verottajan sivuilta.

Jos kyseessä on lyhytaikainen sairaus, joka kestää alle Kelan sairauspäivärahan omavastuuajan (sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää ma-la), voit hakea kassalta ansiopäivärahaa myös sairausajalta. Merkitse kuitenkin sairauspäivät tiedoksi hakemukseesi. Jos sairauslomasi kestää pidempään, hae Kelasta sairauspäivärahaa. Sairauspäiväraha on sairaustilanteissa aina ensisijainen etuus. Jos olet saanut kassalta ansiopäivärahaa välittömästi ennen sairastumista, voi sinulla olla oikeus ansiopäivärahaan Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta. Ansiopäivärahaa ei makseta ajalta, jolta saat Kelan sairauspäivärahaa.

Jos olet työllistymistä edistävässä palvelussa, tutustuthan myös erilliseen poissaolojen ilmoittamista koskevaan ohjeistukseen. Löydät sivulta myös tietoa poissaolojen vaikutuksesta palvelun ajalta maksettavaan päivärahaan.

Jos kyseessä on pidempikestoinen sairausloma, ilmoita sairastumisestasi myös TE-toimistoon.

TE-toimiston asettaman korvauksettoman määräajan eli karenssin ajalta ei voida ottaa omavastuuaikaa, eikä makseta ansiopäivärahaa. Voit kuitenkin hakea kassalta päivärahaa jo karenssin ajalta. Tällöin kassa antaa sinulle TE-toimiston karenssilausuntoon perustuvan kielteisen päätöksen, josta voit halutessasi valittaa. Huomaathan, että TE-toimiston lausunnosta ei voi valittaa suoraan, vaan muutosta voi hakea ainoastaan valittamalla työttömyyskassan antamasta kirjallisesta päätöksestä. Jokaisen kassan antaman päätöksen mukana tulee muutoksenhakuohje.

Voit hakea kassalta päivärahaa jo karenssiajalta myös siinä tapauksessa, vaikka et olisi tyytymätön TE-toimiston asettamaan karenssiin. Tämä nopeuttaa karenssin jälkeistä aikaa koskevan jatkohakemuksesi käsittelyä, sillä tällöin työttömyyttä edeltävää aikaa koskevat tietosi ovat jo valmiina kassan järjestelmässä. Jos et hakenut päivärahaa koko karenssiajalta, ilmoita kassalle työllisyystilanteesi karenssiajalta, kun haet päivärahaa karenssin päättymisen jälkeiseltä ajalta.

Jos haet kassalta ensimmäisen kerran päivärahaa vasta karenssin päättymisen jälkeiseltä ajalta, ilmoita kassalle esim. hakemuksen lisätietokentässä työllisyystilanteesi (töissä/työtön/sairas tms.) karenssin ajalta. Jos olet ollut töissä, toimita kassalle kopiot työsopimuksesta ja palkkalaskelmista, sekä erittely kalenteriviikoittaisista työtunneistasi, jos olit osa-aikatyössä, jossa työaikasi vaihteli.

Jos olet irtisanoutumisen yhteydessä saanut työnantajalta tukipaketin, tämän taloudellisen etuuden jaksotusaika voi kulua yhtä aikaa karenssin kanssa. Etenkin, jos olet saanut työsuhteen päättymiseen liittyvän taloudellisen etuuden, sinun olisi hyvä hakea päivärahaa jo kahden viikon työttömyyden jälkeen, jotta saisit kassalta päätöksen siitä, miten pitkään taloudellisen etuuden jaksotus kestää.

Jos kyse on muusta työllistymistä edistävästä palvelusta kuin omaehtoisista opinnoista tai työvoimakoulutuksesta (eli osallistut valmennukseen, kokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan), merkitse hakemuksen päiväkohtaisiin selitteisiin todelliset osallistumispäivät. Jos kyse on päivästä, jolloin palvelua ei järjestetä, merkitse selitteeksi ”työtön” tai muu tilanteesi mukainen selite. Jos olet ollut poissa palvelusta, merkitse tieto poissaolosta hakemukseen ja ilmoita poissaolon syy.

Jos olet ollut palvelun ohella palkkatyössä, merkitse päiväkohtaiseksi selitteeksi ”työssä” ja ilmoita työtunnit sen mukaan, kuin saat niiltä palkkaa. Toimita tällöin hakemuksen liitteeksi myös kopio työsopimuksesta (jos et ole vielä toimittanut sitä kassalle), sekä hakujaksolla maksettuja palkkoja koskeva palkkalaskelma.

Omavastuuaika asetetaan, kun 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt ja ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta. Jos haet ansiopäivärahaa ensimmäistä kertaa tai esimerkiksi vuoden työssäolon jälkeen, sinulta otetaan omavastuuaika, ennen kuin päivärahaa voidaan maksaa.

Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti enintään kerran vuodessa. Uuden työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta omavastuuaikaa ei aseteta, jos ensimmäinen täyttymisen jälkeen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen enimmäismaksuajan alkamisesta, päivärahaa on maksettu vähintään yhdeltä päivältä edellisen omavastuuajan jälkeen ja omavastuuaika on asetettu edellisen enimmäismaksuajan alkaessa.

Omavastuuajan asettaminen liittyy aina työssäoloehdon täyttymiseen. Jos olet saanut aiemmin päivärahaa omavastuuajan jälkeen, etkä ole vielä täyttänyt uudelleen työssäoloehtoa, ei sinulta oteta omavastuuaikaakaan.

Voit toimittaa kassalle liitteitä joko verkkoasioinnin kautta tai suojatulla liitteidenlähetystoiminnolla. Liitteidenlähetystoiminnon käyttäminen ei edellytä kirjautumista. Liitteitä on toki mahdollista toimittaa perinteisellä postillakin. Suosittelemme kuitenkin vahvasti käyttämään ensiksi mainittuja sähköisiä toimitusväyliä, sillä nämä ovat tietoturvallisia ja nopeita toimitustapoja.

Lähtökohtaisesti kassa pyrkii käyttämään hakemusten käsittelyssä tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Tulorekisteristä saatavien tietojen riittävyys kuitenkin vaihtelee, sillä työnantaja voi valintansa mukaan ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen. Lisäksi työnantaja voi ilmoittaa vapaaehtoisia tietoja. Mitä laajemmin tiedot on ilmoitettu tulorekisteriin, sitä todennäköisemmin erillisiä palkkalaskelmia ei tarvita.

Palkkalaskelmien toimittaminen kassalle hakemuksen yhteydessä voi kuitenkin nopeuttaa käsittelyä, sillä jos tulorekisteristä saatavat tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelyyn, kassa pyytää sinua toimittamaan kopiot palkkalaskelmista. Tämä puolestaan hidastaa hakemuksesi käsittelyä.

Laita työnhaku uudelleen voimaan TE-toimistossa viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Jos ansiopäivärahan 300/400 päivän enimmäismaksuaikasi ei ole täyttynyt, voit palata ansiopäivärahan hakijaksi vanhempainrahakautesi päätyttyä. Jatka ansiopäivärahan hakemista aiemman hakurytmisi mukaisissa jaksoissa.

Jos sinä tai puolisosi olette hakeneet tai saatte lasten kotihoidontukea, toimita kassalle hakemuksen liitteenä selvitys lasten kotihoidontuesta. Jos olet ollut vanhempainpäivärahakaudella palkkatyössä, toimita kassalle kopio työsopimuksesta. Jos kyse oli tuntityöstä, jossa työaikasi vaihteli, toimita lisäksi kopiot palkkalaskelmista sekä erittely kalenteriviikkokohtaisista työtunneistasi.

Jos saat tai olet hakenut jotain sosiaalietuutta, ilmoita tästä kassalle ansiopäivärahahakemuksella, jotta kassa voi arvioida, vaikuttaako kyseinen etuus ansiopäivärahan maksamiseen. Osa sosiaalietuuksista estää ansiopäivärahan maksamisen, osa vähentää päivärahan määrää ja osa ei vaikuta päivärahan maksamiseen lainkaan. Liikaa tai aiheetta maksettu ansiopäiväraha joudutaan perimään takaisin.

Esimerkiksi lasten kotihoidontuki on perhekohtainen etuus, joka yleensä vähennetään työttömyysetuuden saajan päivärahasta. Puolisolle maksettua kotihoidontukea ei kuitenkaan vähennetä ansiopäivärahasta, jos puoliso hoitaa lasta kokopäiväisesti kotona eikä hänellä tämän vuoksi olisi oikeutta saada työttömyysetuutta. Jos puolisokin on työtön ja kotihoidontuki maksetaan hänelle, vähennetään kotihoidontuki vain puolison päivärahasta. Jos sinä tai puolisosi olette hakeneet tai saatte lasten kotihoidontukea, toimita kassalle ensimmäisen kotihoidontukiaikaa koskevan hakemuksen liitteenä selvitys lasten kotihoidontuesta.

Asumistuki puolestaan on ansiopäivärahan maksamisen kannalta vaikutukseton etuus.

Lisäpäiviä ei tarvitse hakea erikseen, vaan kassa tutkii ilman erillistä pyyntöä oikeutesi lisäpäiviin siinä vaiheessa, kun ansiopäivärahan enimmäisaikalaskurisi täyttyy.

Työttömyyskassa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa enimmäismaksuajan täyttymisen jälkeen ns. lisäpäivinä sen kalenterikuukauden loppuun, kun täytät 65 vuotta, jos olet ollut eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään 5 vuotta viimeisten 20 vuoden aikana ja

  • olet syntynyt vuosina 1957-1960 ja olet täyttänyt 61 vuotta ennen päivärahan enimmäisajan täyttymistä.
  • olet syntynyt vuosina 1961-1962 ja olet täyttänyt 62 vuotta ennen päivärahan enimmäisajan täyttymistä.
  • olet syntynyt vuonna 1963 ja olet täyttänyt 63 vuotta ennen päivärahan enimmäisajan täyttymistä.
  • olet syntynyt vuonna 1964 ja olet täyttänyt 64 vuotta ennen päivärahan enimmäisajan täyttymistä.

Vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneillä ei ole oikeutta lisäpäiviin. Lakimuutosten myötä lisäpäivien maksaminen tulee päättymään kokonaan vuonna 2030.

Jos olet jäämässä työeläkkeelle, tarkista omasta eläkeyhtiöstäsi, mikä on oman ikäluokkasi alin eläkeikä. Hae eläkettä etukäteen, noin kuukautta ennen eläkkeen haluttua alkamisajankohtaa. Tarkista oman eläkeyhtiösi sivuilta tarkempi hakuohje ja -ajankohta.

Haettuasi vanhuuseläkettä, jatka ansiopäivärahan hakemista kassalta normaalin hakurytmisi mukaisesti eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun saakka. Ilmoita viimeisessä ansiopäivärahahakemuksessasi, mistä päivästä alkaen olet hakenut eläkettä. Ilmoita eläkkeelle jäämisestä myös TE-toimistolle.

Jäätyäsi eläkkeelle, sinun ei kannata säilyttää enää kassajäsenyyttäsi. Kassajäsenyys ei kuitenkaan katkea automaattisesti, vaan sinun tulee ilmoittaa kassalle kirjallisesti eroavasi kassasta eläkkeelle jäämisen vuoksi. Jos olet jonkin ammattiliiton jäsen, ilmoita kassasta eroamisesta ja eläköitymisestäsi myös liittoosi.

Lisätietoa ja ohjeita eläkkeen hakemiseen saat omalta eläkeyhtiöltäsi.

Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumispäivän mukaisessa järjestyksessä hakemustyypeittäin.

Ensimmäistä kertaa ansiopäivärahaa hakevien hakemukset (ns. alkavat hakemukset) ja sovitellun päivärahan hakemukset otetaan käsittelyyn saapumispäivän mukaisessa järjestyksessä. Lakisääteinen käsittelyynottoaika näille hakemuksille on 30 päivää hakemuksen saapumisesta kassaan. Tämän määräajan sisällä annamme sinulle joko hakemustasi koskevan päätöksen, tai lähetämme sinulle lisäselvityspyynnön, jos käsittelyyn ottamisen yhteydessä havaitsemme hakemuksessasi, liitteissä tai TE-toimiston lausunnossa olevan puutteita. Lopullinen käsittelyaika riippuu kuitenkin hyvin pitkälti kulloisestakin hakemusmäärästä ja siitä, onko hakemuksen liitteeksi toimitettu tarvittavat selvitykset. Alkavien hakemusten ja soviteltua päivärahaa koskevien hakemusten ajantasaista käsittelyynottotilannetta voit seurata kotisivujemme etusivulta.

Kun päätös päivärahan tasosta on annettu, kokonaan työttömän tai kokonaan lomautetun jatkohakemus, jossa hakujaksolla ei ole tapahtunut mitään muutoksia, käsitellään siten, että rahat ovat hakijan tilillä viimeistään hakemuksen saapumispäivää seuraavan viikon perjantaina. Useimmiten tällainen hakemus menee suoraan automaattimaksuun ja rahat ovat hakijan tilillä jo kahden pankkipäivän kuluttua sähköisen hakemuksen lähettämisestä.

Jos hakujaksolla on tapahtunut muutoksia (esimerkiksi tulorekisteristä on saapunut palkkatieto, tai TE-toimiston lausunto puuttuu) tai hakemus on puutteellisesti tai väärän mittaiselta ajalta täytetty, siirtyy hakemus käsin käsiteltäväksi. Hakemus käsitellään käsin myös silloin, jos hakujaksolla on työpäiviä tai kyse on lomautuksesta lyhennetylle työviikolle tai lyhennetylle työpäivälle. Näissä tilanteissa hakemuksen käsittelynopeus riippuu saapuneiden hakemusten määrän lisäksi siitä, miten nopeasti käsittelyssä tarvittavat selvitykset tai puutteellisen hakemuksen täydennys toimitetaan kassaan.

Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumispäivän mukaisessa järjestyksessä hakemustyypeittäin.

Ensimmäistä kertaa ansiopäivärahaa hakevien hakemukset (ns. alkavat hakemukset) ja sovitellun päivärahan hakemukset otetaan käsittelyyn saapumispäivän mukaisessa järjestyksessä. Lakisääteinen käsittelyynottoaika näille hakemuksille on 30 päivää hakemuksen saapumisesta kassaan. Hakemusten ajantasaista käsittelyynottotilannetta voit seurata kotisivujemme etusivulta.

Kokonaan työttömän tai kokonaan lomautetun jatkohakemus, jossa hakujaksolla ei ole tapahtunut mitään muutoksia, käsitellään siten, että rahat ovat hakijan tilillä viimeistään hakemuksen saapumispäivää seuraavan viikon perjantaina. Useimmiten tällainen hakemus menee suoraan automaattimaksuun ja rahat ovat hakijan tilillä jo kahden pankkipäivän kuluttua sähköisen hakemuksen lähettämisestä.

Jos hakujaksolla on tapahtunut muutoksia tai kyse on lomautuksesta lyhennetylle työviikolle tai työpäivälle, siirtyy hakemus käsin käsiteltäväksi. Tällöin hakemuksen käsittelynopeus riippuu vuoroaan odottavien hakemusten määrän lisäksi siitä, onko hakemus täytetty huolella ja onko sen liitteenä toimitettu kaikki käsittelyssä tarvittavat tiedot.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!