Usein kysyttyä ansiopäivärahasta

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) verkkoasioinnissa viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Käynnistettyäsi työnhaun, pidä työnhaku voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaan.

Hae noin kahden viikon työttömyyden jälkeen työttömyyskassalta ansiopäivärahaa joko verkkoasioinnin sähköisellä lomakkeella, tai toimittamalla ansiopäivärahahakemuksen kassalle joko postitse tai sähköpostitse (pyydä tarvittaessa kassalta linkki suojattuun sähköpostiin). Täytä hakemus huolellisesti ensimmäisestä työttömyyspäivästäsi lähtien ja liitä mukaan tarvittavat liitteet. Voit lähettää hakemuksen kassalle, vaikka sinulla ei olisi vielä kaikkia tarvittavia liitteitä (esim. palkkatodistusta). Voit toimittaa puuttuvat liitteet kassalle myöhemmin, ne saatuasi.

Työttömyyden jatkuessa hae päivärahaa jatkohakemuksilla joko kuukauden tai neljän täyden kalenteriviikon (maanantai – sunnuntai) jaksoissa. Päivärahaa haetaan takautuvasti, menneeltä ajalta, aikaisintaan kunkin hakujakson viimeisenä päivänä. Hae ansiopäivärahaa kuitenkin kolmen kuukauden sisällä työttömyyspäivistä, joita hakemus koskee. Yli kolme kuukautta vanhat hakemukset hylätään myöhästyneinä.

Toimita kassalle palkkatiedot mainittua tilannetta edeltäviltä vähintään 26 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta. Työssäoloon rinnastetaan myös mm. palkallinen vuosiloma- ja äitiysloma-aika, sekä täyden palkan sairausaika. Tarvittaessa voit olla yhteydessä kassaan ja pyytää tilanteesi mukaisia tarkempia ohjeita.

Ansiopäivärahaa saadaksesi sinun tulee olla työttömänä työnhakijana TE-toimistossa, ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 työttömyyttä edeltävää viikkoa ja täyttänyt kassan jäsenyysaikana 26 kalenteriviikon mittaisen työssäoloehdon. Työssäoloehtoa kertyy, kun työskentelet työ- tai virkasuhteessa vähintään 18 tuntia viikossa (opetustyössä oppilaitoksessa 8 tuntia viikossa), saaden työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vähintään 1 236 euroa kuukaudessa vuonna 2020.

Työssäoloehtoon tarvittavien 26 viikon täyttymistä tarkastellaan työttömyyttä edeltävien 28 kuukauden ajalta. Työssäoloehdon ei tarvitse täyttyä yhdenjaksoisesta työstä ja tarkastelujaksoa voidaan hyväksyttävästä syystä (mm. päätoiminen opiskelu, sairaus- tai äitiysloma sekä asevelvollisuus) pidentää enintään 7 vuodella. Työssäoloehdon tulee kuitenkin täyttyä kokonaisuudessaan työttömyyskassan jäsenyysaikana tehdyistä töistä. Opiskelun ohella tekemäsi työt kartuttavat työssäoloehtoa, jos olet tuolloin ollut työttömyyskassan jäsen.

Kassa tutkii oikeutesi ansiopäivärahaan hakemuksesi käsittelyn yhteydessä. Tarkempaa tietoa työssäoloehdon kertymisestä ja siihen liittyvistä poikkeuksista löydät täältä.

Ansiopäivärahasi suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävien vähintään 26 kalenteriviikon ennakonpidätyksenalaisesta palkastasi. Palkkatulosta vähennetään mm. lomarahat ja -korvaukset. Näiden lisäksi palkasta vähennetään työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava osuus. Vuonna 2020 vähennys on 4,14 %.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan vasta kassalle toimittamasi ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Päivärahalaskurilla saat suuntaa antavan arvion päivärahasi määrästä.

Päivärahan perustepalkka ei ole viimeisin kuukausipalkka, vaan laskennallinen summa, joka on saatu kassalle toimittamissasi palkkalaskelmissa/palkkatodistuksessa ilmoitettujen, viimeisimpien vähintään 26 kalenteriviikon vakiintuneiden ansioidesi perusteella laskien. Perustepalkassa ei huomioida eräitä palkkaeriä, kuten lomarahaa tai lomakorvausta tai työsuhteen päättymiseen liittyvää tukipakettia. Näiden lisäksi palkkasummasta vähennetään työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava osuus. Vuonna 2020 tämä niin kutsuttu Tel-vähennys on 4,14 %.

Päivärahan perustepalkka lasketaan siten, että Tel-vähennetty perustepalkkakertymä jaetaan palkkatodistuksessa ilmoitettuun, vähintään 26 kalenteriviikon mittaiseen kertymäaikaan sisältyvien arkipäivien (ma-pe) lukumäärällä (tasan 26 kalenteriviikon kyseessä ollessa 130 arkipäivää). Näin saatu päivärahan perustepalkka/päivä kerrotaan luvulla 21,5 jolloin saadaan päivärahan perustepalkka kuukaudessa.

Esimerkki päivärahan perustepalkan laskemisesta
Palkkatodistuksessa ilmoitettu ennakonpidätyksenalainen palkkakertymä ajalta 1.8.2019–31.1.2020 (132 arkipäivää) on 18 206 €. Kertymä sisältää lomarahaa 436 € ja lomakorvausta 620 €.

Palkkakertymästä 18 206 € vähennetään lomaraha 436 € ja lomakorvaus 620 €, jolloin jäljelle jää 17 150 €.
Tästä summasta lasketaan ns. Tel-vähennyksen (4,14 % v. 2020) suuruus: 17 150 € / 100 * 4,14 = 710,01 €,
mikä vähennetään jäljellä olevasta palkkakertymästä: 17 150 € – 710,01 € = 16 439,99 €.

Tel-vähennetty palkkakertymä 16 439,99 € jaetaan kertymäajan arkipäivien määrällä 132, jolloin saadaan päiväkohtaiseksi perustepalkaksi 124,55 €.
Kun päiväkohtainen perustepalkka kerrotaan luvulla 21,5, saadaan päivärahan perustepalkaksi 2 677,83 € kuukaudessa.

Kun ansiopäivärahan maksatuksessa käytetään palkkatulon verokorttia, tulee kassan verottajan määräyksestä pidättää päivärahasta veroa aina vähintään 25 %, vaikka palkkaa varten määrätty veroprosentti olisi tätä pienempi.

Jos hankit etuutta varten määrätyn muutosverokortin, toimita verokortti kassalle. Etuuden ennakonpidätys toimitetaan tällöin muutosverokortissa ilmoitettujen prosenttien mukaisesti, niitä korottamatta.

Lisätietoa etuuksien ennakonpidätyksestä löydät verottajan sivuilta.

Jos kyseessä on lyhytaikainen sairaus, joka kestää alle Kelan sairauspäivärahan omavastuuajan (sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää ma-la), voit hakea kassalta ansiopäivärahaa myös sairausajalta. Merkitse kuitenkin sairauspäivät tiedoksi hakemukseesi. Jos sairauslomasi kestää pidempään, hae Kelasta sairauspäivärahaa. Sairauspäiväraha on sairaustilanteissa aina ensisijainen etuus. Jos olet saanut kassalta ansiopäivärahaa välittömästi ennen sairastumista, voi sinulla olla oikeus ansiopäivärahaan Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta. Ansiopäivärahaa ei makseta ajalta, jolta saat Kelan sairauspäivärahaa.

Jos olet työllistymistä edistävässä palvelussa, tutustuthan myös erilliseen poissaolojen ilmoittamista koskevaan ohjeistukseen. Löydät sivulta myös tietoa poissaolojen vaikutuksesta palvelun ajalta maksettavaan päivärahaan.

Jos kyseessä on pidempikestoinen sairausloma, ilmoita sairastumisestasi myös TE-toimistoon.

TE-toimiston asettaman korvauksettoman määräajan eli karenssin ajalta ei voida ottaa omavastuuaikaa, eikä makseta ansiopäivärahaa. Voit kuitenkin hakea kassalta päivärahaa jo karenssin ajalta. Tällöin kassa antaa sinulle TE-toimiston karenssilausuntoon perustuvan kielteisen päätöksen, josta voit halutessasi valittaa. Huomaathan, että TE-toimiston lausunnosta ei voi valittaa suoraan, vaan muutosta voi hakea ainoastaan valittamalla työttömyyskassan antamasta kirjallisesta päätöksestä. Jokaisen kassan antaman päätöksen mukana tulee muutoksenhakuohje.

Voit hakea kassalta päivärahaa jo karenssiajalta myös siinä tapauksessa, vaikka et olisi tyytymätön TE-toimiston asettamaan karenssiin. Tämä nopeuttaa karenssin jälkeistä aikaa koskevan jatkohakemuksesi käsittelyä, sillä tällöin työttömyyttä edeltävää aikaa koskevat tietosi ovat jo valmiina kassan järjestelmässä. Jos et hakenut päivärahaa koko karenssiajalta, ilmoita kassalle työllisyystilanteesi karenssiajalta, kun haet päivärahaa karenssin päättymisen jälkeiseltä ajalta.

Jos haet kassalta ensimmäisen kerran päivärahaa vasta karenssin päättymisen jälkeiseltä ajalta, ilmoita kassalle esim. hakemuksen lisätietokentässä työllisyystilanteesi (töissä/työtön/sairas tms.) karenssin ajalta. Jos olet ollut töissä, toimita kassalle kopiot työsopimuksesta ja palkkalaskelmista, sekä erittely kalenteriviikoittaisista työtunneistasi, jos olit osa-aikatyössä, jossa työaikasi vaihteli.

Jos olet irtisanoutumisen yhteydessä saanut työnantajalta tukipaketin, tämän taloudellisen etuuden jaksotusaika voi kulua yhtä aikaa karenssin kanssa. Etenkin, jos olet saanut työsuhteen päättymiseen liittyvän taloudellisen etuuden, sinun olisi hyvä hakea päivärahaa jo kahden viikon työttömyyden jälkeen, jotta saisit kassalta päätöksen siitä, miten pitkään taloudellisen etuuden jaksotus kestää.

Lähetä hakemus verkkoasioinnin lomakkeella “jatkohakemus/muutettava” ja valitse lomakkeesta tilanteesi mukainen työllistymistä edistävä palvelu (esim. ”koulutus”).

Jos kyse on muusta työllistymistä edistävästä palvelusta kuin omaehtoisista opinnoista tai työvoimakoulutuksesta (eli osallistut valmennukseen, kokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan), merkitse hakemuksen päiväkohtaisiin selitteisiin todelliset osallistumispäivät. Jos kyse on päivästä, jolloin palvelua ei järjestetä, merkitse selitteeksi ”työtön” tai muu tilanteesi mukainen selite. Jos olet ollut poissa palvelusta, merkitse tieto poissaolosta hakemukseen ja ilmoita poissaolon syy.

Jos olet ollut palvelun ohella palkkatyössä, merkitse päiväkohtaiseksi selitteeksi ”työssä” ja ilmoita työtunnit sen mukaan, kuin saat niiltä palkkaa. Toimita tällöin hakemuksen liitteeksi myös kopio työsopimuksesta (jos et ole vielä toimittanut sitä kassalle), sekä hakujaksolla maksettuja palkkoja koskeva palkkalaskelma.