Storleken och utbetalningen av den jämkade dagpenningen

Notera! Ändringar har gjorts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Till följd av ändringarna gäller inte längre skydds delen vid utbetalning av den jämkade dagpenningen, när förmånen betalas ut för den ansökningsperiod som börjar den 1 april 2024 eller senare.

Med borttagandet av skydds delen kommer hälften av lönen eller annan jämkningsbar inkomst som betalas ut under ansökningsperioden att minska beloppet av inkomstrelaterad dagpenning som betalas för ansökningstiden.

Ifall du omfattas av den jämkade dagpenningen kommer den förvärvsinkomst du får under ansökningstiden att påverka storleken på din dagpenning. Vid utbetalningen av jämkad dagpenning dras 50 % av den arbets- eller företagsinkomst du fått under ansökningsperioden.

Jämkningsperiod är en månad eller fyra kalenderveckor (mån–sön). Vilken period som används beror på löneutbetalningstiden för det arbete du utför eller din ansökningstid.

Kassan ska informeras om de arbetade timmarna under ansökningstiden och de löner eller bonusar som betalats ut under ansökningtiden.

Ett exempel på en månads ansökningsperiod
Din fulla dagpenning är 52 €/dag. Du har haft snuttjobb och under ansökningsperioden får du en lön på 500 €. Hälften av din lön, dvs. 500 € : 2 = 250 €, kommer att jämkas till din dagpenning för ansökningsperioden. 250 € divideras med de arbetsdagar som en kalendermånad i genomsnitt innehåller (21,5 dagar), vilket ger ett belopp som minskar dagpenningen med 11,63 €/dag. Din dagpenning är därför 52 € – 11,63 € = 40,37 €/dag för varje vardag i den månaden.
Exempel på en 4-kalenderveckors ansökningsperiod
Din fulla dagpenning är 52 €/dag. Du har haft snuttjobb och under ansökningsperioden får du en lön på 500 €.  Hälften av din lön, dvs. 500 € : 2 = 250 €, kommer att jämkas till din dagpenning för ansökningsperioden. 250 € divideras med periodens beräknade arbetsdagar (20 dagar), vilket ger ett belopp som minskar dagpenningen med 12.50 €/dag. Din dagpenning är därför 52 € – 12,50 € = 39,50 €/dag för varje vardag under jämkningsperioden i fråga.

Den för ansökningsperioden fastställda jämkade dagpenningen och den inkomsten från arbetet du fått under ansökningsperioden kan sammanlagt högst motsvara den lön som din dagpenning baserar på (den så kallade 100-procentsregeln). Om det totala beloppet överstiger grundlönen för din dagpenning återstår ingen dagpenning att betala ut för denna ansökningsperiod. Det absoluta maximibeloppet på den jämkade dagpenningen erhålls när den inkomst du får under ansökningsperioden dras av från den lön som ligger till grund för dagpenningen. Utöver den ovan nämnda 100-procentsregeln utgår inte dagpenning även om det belopp som ska betalas understiger 50 % av grunddagpenningen

Den jämkade dagpenningen utbetalas för varje vardag av ansökningsperioden (5 dagar/kalendervecka), exklusive dagar för vilka man inte har rätt till dagpenning p.g.a. exempelvis avbrott i arbessökandet.

Jämkad dagpenning förbrukar vanligtivis maximitiden på 300/400/500 dagar i lägre takt än vanligt. Betalda dagarna omvandlas så att de motsvarar full dagpenning innan den dras av från maximitiden. Dock; om den jämkade dagpenningen innehåller en förhöjd förtjänstdel, förbrukar varje dag som betalas ut maximitidsräknaren, oavsett storleken på den utbetalda jämkade dagpenningen.

Med dagpenningskalkylatorn kan du testa storleken på den jämkade dagpenningen med olika belopp på arbetsinkomst. Observera att resultatet från räknaren är en vägledande uppskattning. Den exakta storleken på dagpenningen fastställs med ett beslut av arbetslöshetskassan.