Storleken och utbetalningen av den jämkade dagpenningen

Notera! Ändringar har gjorts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Till följd av ändringarna gäller inte längre skydds delen vid utbetalning av den jämkade dagpenningen, när förmånen betalas ut för den ansökningsperiod som börjar den 1 april 2024 eller senare.

Med borttagandet av skydds delen kommer hälften av lönen eller annan jämkningsbar inkomst som betalas ut under ansökningsperioden att minska beloppet av inkomstrelaterad dagpenning som betalas för ansökningstiden.

I jämkad dagpenning används en s.k. skydds del. Det betyder att löne- eller företagsinkomst på mindre än 300 euro per månad (när ansökningsperiod är en månad) eller 279 euro per 4 kalenderveckor (när ansökningsperiod är 4 veckor) påverkar inte dagpenningen. Hälften av den del av inkomsten som överstiger 300/279 euro dras av från dagpenningen. Vid till exempel en löneinkomst på 500 euro minskar dagpenningen med 100 euro (1 månads ansökningsperiod). Lönen påverkar dagpenningen för den ansökningsperiod då lönen betals.

Ifall du omfattas av den jämkade dagpenningen kommer den förvärvsinkomst du får under ansökningstiden att påverka storleken på din dagpenning först när den s.k. skydds delen överskrids. Om skydds delen inte överskrids utbetalas dagpenningen i sin helhet. Vid utbetalningen av jämkad dagpenning dras 50 % av den arbetsinkomst du fått under ansökningsperiod som överstiger skydds delen från hela dagpenningen. Samma regler gäller även för företagsinkomst.

Ansökningsperioden är en månad eller fyra kalenderveckor (mån–sön). Vilken period som används beror på löneutbetalningstiden för det arbete du utför eller din ansökningstid.

  • Om din ansökningsperiod är en månad, är beloppet på skydds delen 300 euro.
  • Om din ansökningsperiod är fyra kalenderveckor, är beloppet på skydds delen 279 euro.

Kassan ska informeras om arbetade timmar under ansökningstiden och lämna lönebesked, löneintyg eller andra uppgifter om lön eller bonus som betalats ut under ansökningstiden, även om inkomsten understiger skydds delen.

Ett exempel på en månads ansökningsperiod
Din fulla dagpenning är 45 e/dag. Du har arbetat deltid och under ansökningsperioden får du en lön på 500 e. Hälften av din lön som överstiger 300 euros skydds del, dvs (500 e – 300 e) : 2 = 100 e, kommer att justeras till din dagpenning för ansökningsperioden. 100 e divideras med de arbetsdagar som en kalendermånad i genomsnitt innehåller (21,5 dagar), vilket ger ett belopp som minskar dagpenningen (4,65 e/dag). Din dagpenning är därför 45 e – 4,65 e = 40,35 e/dag för varje vardag i den månaden.
Exempel på en 4-kalenderveckors ansökningsperiod
Din fulla dagpenning är 45 e/dag. Du har arbetat deltid och du kommer att få 500 e för detta jobb under ansökningsperioden. Hälften av din lön som överstiger 279 euros skydds del, dvs (500 e – 279 e) : 2 = 110,50 e kommer att justeras till din dagpenning under ansökningsperioden. 110,50 e divideras med periodens beräknade arbetsdagar (20 dagar), vilket ger ett belopp som minskar dagsförtjänsten per dag (5,53 e/dag). Genom att multiplicera denna beräknade dagslön med talet 21,5 erhålls den beräknade månadsinkomsten (118,90 e) under ansökningstiden. Din dagpenning är därför 45 e – 5,53 e = 39,47 e/dag för varje vardag i den aktuella ansökningsperioden.

Den för ansökningsperioden fastställda jämkade dagpenningen och den inkomsten från arbetet under ansökningsperioden kan uppgå till högst den lön som din dagpenning baseras på (den så kallade 100-procentsregeln). Om det totala beloppet överstiger grundlönen för din dagpenning återstår ingen dagpenning att betala ut för denna ansökningsperiod. Det absoluta högsta beloppet av den jämkade dagpenningen erhålls när inkomsten som intjänats under ansökningsperioden dras av från den lön som ligger till grund för dagpenningen. I den högsta jämkade dagpenningen ingår även en eventuell barnförhöjning. Ansökningsperiodens inkomst beaktas dock inte i maximibeloppet om inkomsten understiger skydds delen. Maximibeloppet kontrolleras i varje ansökningsperiod skilt. Utöver den ovan nämnda 100-procentsregeln utbetalas inte dagpenning även om det belopp som ska betalas understiger 50 % av grunddagpenningen.

Den jämkade dagpenningen utbetalas för varje dag av ansökningsperioden (5 dagar/kalendervecka), exklusive dagar för vilka man inte har rätt till dagpenning. Om upphörandet av rätten till dagpenning beror på att ditt jobbsökande har avbrutits, kommer även den inkomst du tjänat under avbrottet i jobbsökningen att jämkas med din dagpenning.

Varje utbetald full dagpenning förbrukar en dag av maximitiden (300/400/500 dagar). Dagpenningen betalas ut för högst fem dagar per kalendervecka. Därför minskar maximitiden med högst fem dagar per vecka. Om du får jämkad dagpenning medan du arbetar på deltid löper maximitiden ut i lägre takt än vanligt.  Då omvandlas den jämkade dagpenningen så att den motsvarar full dagpenning innan den dras av från maximitiden. 

Med dagpenningskalkylatorn kan du testa beloppet på den jämkade dagpenningen med olika belopp på arbets/förvärvsinkomst. Observera att resultatet från räknaren är en vägledande uppskattning. Dagpenningens exakta belopp bestäms endast efter beslut av arbetslöshetskassan.