Muutosturvaraha

Muutosturvaraha on osa vuoden 2023 alussa voimaan tullutta muutosturvakokonaisuutta. Muutosturva on tarkoitettu 55 vuotta täyttäneille ja muodostuu kokonaisuudesta, jossa muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus:

  • yhden kuukauden laskennallista palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan,
  • enintään 6 kuukautta kestävään muutosturvakoulutukseen, jonka arvo vastaa korkeintaan 2 kuukauden laskennallista palkkaa ja
  • 5 päivää tavallista pidempään työllistymisvapaaseen.

Muutosturvan piiriin kuuluminen edellyttää, että:

  • sinut on irtisanottu tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä 1.2023 tai sen jälkeen,
  • olet täyttänyt 55 vuotta viimeistään irtisanomispäivänä,
  • olet irtisanomispäivään mennessä ollut yhdenjaksoisesti (tai yhteensä enintään 30 päivää kestävin keskeytyksin) kyseisen työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta ja
  • olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä.

Etenkin pitkien irtisanomisaikojen kohdalla kannattaa huomata, että TE-toimistoon tulee ilmoittautua jo ennen työttömyyden alkua, sillä 60 päivän ilmoittautumisedellytys lasketaan irtisanomispäivästä lukien.

TE-toimisto tutkii muutosturvaedellytysten täyttymisen ja antaa asiasta muutosturvarahan maksajaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon.

Muutosturvarahan hakeminen ja suuruus

Muutosturvarahaa haetaan omasta työttömyyskassasta. Hakemuksen voit lähettää jo irtisanomisaikana tai viimeistään 3 kuukauden sisällä työsuhteesi päättymisestä. Jos et kuulu kassaan, voit hakea muutosturvarahaa Kelasta. Muutosturvarahan suuruus on sama, riippumatta etuuden maksajasta.

Muutosturvaraha on kertaluonteinen korvaus, joka vastaa suuruudeltaan irtisanoneen työnantajan maksamaa yhden kuukauden laskennallista palkkaa. Laskennallinen palkka määritellään tulorekisterin avulla irtisanomista edeltäneiden 12 kalenterikuukauden aikana maksetuista tuloista.

Työttömyyskassa maksaa muutosturvarahan hakemuksesta kaikille muutosturvan edellytykset täyttäville, jotka ovat olleet kassan jäseniä irtisanomispäivänä, vaikka kassajäsenyyden kesto ei riittäisi ansiopäivärahan saamiseen. Muutosturvarahan saaminen ei edellytä työttömyyttä, joten se voidaan maksaa, vaikka työllistyisit saman tien toiselle työnantajalle.

Muutosturvarahan verotus

Muutosturvaraha on veronalaista tuloa, jonka ennakonpidätys toimitetaan palkkaa varten määrätyn verokortin lisäprosentilla. Jos kuitenkin toimitat kassalle ennen muutosturvarahan maksamista etuutta varten määrätyn muutosverokortin, suoritetaan ennakonpidätys etuusverokortin perusprosentilla, kortin tuloraja huomioiden.

Muutosverokortin etuutta varten saat tilattua verottajan Oma Vero -palvelussa. Jos valitset etuuden maksajaksi Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon, toimittaa verottaja muutosverokortin sähköisesti suoraan kassalle.

Muutosturvarahan vaikutus muihin etuuksiin

Muutosturvarahan saaminen ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin, lukuun ottamatta toimeentulotukea.

Muutosturvakoulutus

Muutosturvakoulutus kestää enintään 6 kuukautta ja sen arvo vastaa korkeintaan 2 kuukauden palkkaa. Koulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä ilman työttömyysturvan menetystä. Muutosturvakoulutus ei ole työttömille tarkoitettu työllistymistä edistävä palvelu, vaan osa 55 vuotta täyttäneiden muutosturvakokonaisuutta.

Lisätietoa muutosturvakoulutukseen liittyvistä asioista saat TE-toimistosta.

Palkallinen työllistymisvapaa

Jos sinut on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä, voit sopia työnantajasi kanssa palkallisesta työllistymisvapaasta. Työllistymisvapaa on tarkoitettu mm. omatoimiseen työnhakuun ja TE-toimistossa asiointiin. Työllistymisvapaapäiviesi määrä riippuu irtisanomisaikasi pituudesta. Jos kuulut muutosturvan piiriin, on sinulla oikeus 5 päivää tavallista pidempään työllistymisvapaaseen. Lisätietoja asiasta saat TE-toimistosta.