Ansiopäivärahan määrä

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta, sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Vuonna 2022 perusosa on ajalla 1.1.-31.7.2022 34,50 euroa/päivä ja ajalla 1.8.-31.12.2022 35,72 euroa/päivä.

Ansio-osa lasketaan pääsääntöisesti työttömyyttä edeltävän, vähintään 26 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon ennakonpidätyksenalaisesta palkasta. Palkasta vähennetään lomarahat ja -korvaukset. Näiden lisäksi palkasta vähennetään työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava osuus. Vuonna 2022 vähennys on 4,29 % (vuonna 2021 vähennys oli 4,34 %).

Tietyissä erityistilanteissa (mm. jos olet ollut osittaisella hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla tai osittaisella työkyvyttömyyseläkkeellä) päivärahan määrittely tehdään ajalta ennen em. tilannetta ansaitsemistasi palkoista, jos työssäoloehtosi ei ole täyttynyt kokonaisuudessaan ko. tilanteen jälkeen.

Lapsikorotus maksetaan enintään kolmesta huollettavasta, alle 18-vuotiaasta lapsesta. Lapsikorotukset ovat:

  • ajalla 1.1.-31.7.2022: 1 lapsesta 5,41 euroa/päivä, 2 lapsesta 7,95 euroa/päivä ja 3 tai useammasta lapsesta 10,25 euroa/päivä ja
  • ajalla 1.8.-31.12.2022 1 lapsesta 5,60 euroa/päivä, 2 lapsesta 8,23 euroa/päivä ja 3 tai useammasta lapsesta 10,61 euroa/päivä.

Täysi ansiopäiväraha voi lapsikorotuksineen olla enintään 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta, kuitenkin vähintään lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen. Lue lisää ansiopäivärahan suuruuden laskemisesta.

Päivärahan maksaminen korotettuna

Voit saada korotettua ansio-osaa yhteensä enintään 200 päivän ajalta osallistuessasi TE-toimiston kanssa sovittuun, työllistymissuunnitelmaasi sisältyvään työllistymistä edistävään palveluun. Jos palvelusta ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassasi, ei korotusosaa voida maksaa, vaikka osallistuisitkin työllistymistä edistävään palveluun.

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, työ- tai koulutuskokeilu, työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, sekä kuntouttava työtoiminta.

Korotusosan 200 päivän enimmäisaikalaskurin tultua täyteen ansiopäiväraha maksetaan ilman korotusosaa.