Ansiopäivärahan määrä

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta, sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta (31.3.2024 saakka). Vuonna 2024 perusosa on 37,21 euroa/päivä.

Ansio-osa lasketaan pääsääntöisesti työttömyyttä edeltävän, vähintään 26 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon ennakonpidätyksenalaisesta palkasta. Palkasta vähennetään lomarahat ja -korvaukset. Näiden lisäksi palkasta vähennetään työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava osuus. Vuonna 2024 vähennys on 3,76 % (vuonna 2023 vähennys oli 4,40 %).

Huom! Työttömyysturvalakiin on tehty muutoksia. Muutosten myötä 2.9.2024 lähtien työssäoloehto ja jäsenyysehto ovat pituudeltaan 12 kk, eli noin 52 viikkoa ja työssäoloehtoa kertyy työstä maksetun palkan perusteella.

Tietyissä erityistilanteissa (mm. jos olet ollut osittaisella hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla tai osittaisella työkyvyttömyyseläkkeellä) päivärahan määrittely tehdään ajalta ennen em. tilannetta ansaitsemistasi palkoista, jos työssäoloehtosi ei ole täyttynyt kokonaisuudessaan ko. tilanteen jälkeen.

Ansiopäivärahaan maksettiin 31.3.2024 saakka lapsikorotusta enintään kolmesta huollettavasta, alle 18-vuotiaasta lapsesta. Lapsikorotusten maksaminen päättyi 31.3.2024, joten lapsikorotusta ei makseta enää ollenkaan ansiopäivärahaan, jota maksetaan työttömyyspäiviltä päivästä 1.4.2024 lukien

Täysi ansiopäiväraha voi olla enintään 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta, kuitenkin vähintään peruspäivärahan suuruinen. Lue lisää ansiopäivärahan suuruuden laskemisesta.

Päivärahan maksaminen korotettuna

Voit saada korotettua ansio-osaa yhteensä enintään 200 päivän ajalta osallistuessasi TE-toimiston kanssa sovittuun, työllistymissuunnitelmaasi sisältyvään työllistymistä edistävään palveluun. Jos palvelusta ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassasi, ei korotusosaa voida maksaa, vaikka osallistuisitkin työllistymistä edistävään palveluun.

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, työ- tai koulutuskokeilu, työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, sekä kuntouttava työtoiminta.

Korotusosan 200 päivän enimmäisaikalaskurin tultua täyteen ansiopäiväraha maksetaan ilman korotusosaa.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!