Ansiopäivärahan määrä

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta, sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Vuonna 2019 perusosa on 32,40 euroa/päivä.

Ansio-osa lasketaan pääsääntöisesti työttömyyttä edeltävän, vähintään 26 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon ennakonpidätyksenalaisesta palkasta. Palkasta vähennetään lomarahat ja -korvaukset. Näiden lisäksi palkasta vähennetään työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava osuus. Vuonna 2019 vähennys on 4,24 % (vuonna 2018 vähennys oli 4,48 %).

Tietyissä erityistilanteissa (mm. jos olet ollut osittaisella hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla tai osittaisella työkyvyttömyyseläkkeellä) päivärahan määrittely tehdään ajalta ennen em. tilannetta ansaitsemistasi palkoista, jos työssäoloehtosi ei ole täyttynyt kokonaisuudessaan ko. tilanteen jälkeen.

Lapsikorotus maksetaan enintään kolmesta huollettavasta, alle 18-vuotiaasta lapsesta. Lapsikorotukset ovat vuonna 2019: 1 lapsesta 5,23 euroa/päivä, 2 lapsesta 7,68 euroa/päivä ja 3 tai useammasta lapsesta 9,90 euroa/päivä.

Täysi ansiopäiväraha voi lapsikorotuksineen olla enintään 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta, kuitenkin vähintään lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen. Lue lisää ansiopäivärahan suuruuden laskemisesta.

Päivärahan maksaminen korotettuna

Voit saada korotettua ansio-osaa yhteensä enintään 200 päivän ajalta osallistuessasi TE-toimiston kanssa sovittuun, työllistymissuunnitelmaasi sisältyvään työllistymistä edistävään palveluun. Jos palvelusta ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassasi, ei korotusosaa voida maksaa, vaikka osallistuisitkin työllistymistä edistävään palveluun.

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, työ- tai koulutuskokeilu, työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, sekä kuntouttava työtoiminta.

Korotusosan 200 päivän enimmäisaikalaskurin tultua täyteen ansiopäiväraha maksetaan ilman korotusosaa.

Aktiivisuuden vaikutus ansiopäivärahan suuruuteen

Saadessasi ansiopäivärahaa, työttömyyskassa seuraa aktiivisuuttasi 65 etuuden maksupäivän jaksoissa. Maksupäivät ovat päiviä, joilta sinulle maksetaan ansiopäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä. Ensimmäinen aktiivisuuden tarkastelujaksosi alkaa, kun sinulle aletaan maksaa ansiopäivärahaa, kuitenkin aikaisintaan päivästä 1.1.2018, jolloin aktiivisuuden seurantaa koskeva laki tuli voimaan. Aktiivisuusedellytys koskee myös lisäpäivillä, eli nk. eläkeputkessa olevia työttömiä.

Sinun tulee täyttää 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana ns. aktiivisuusedellytys, jotta päivärahasi maksaminen jatkuisi täysimääräisenä tarkastelua seuraavien 65 maksupäivän ajan. Jos et täytä aktiivisuusedellytystä, alennetaan ansiopäivärahasi suuruutta 4,65 %:lla seuraavien 65 maksupäivän ajaksi. Nämä uudet 65 päivää muodostavat samalla uuden aktiivisuuden tarkastelujakson.

Päivärahan tason leikkaus ei kertaannu, vaikka aktiivisuusedellytys jäisi täyttymättä useammalla peräkkäisellä tarkastelujaksolla; tällöin 4,65 %:lla alennetun päivärahan maksaminen jatkuu myös seuraavalla 65 maksupäivän jaksolla. Alennus vastaa suuruudeltaan yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa ja tehdään täysimääräiseen ansiopäivärahaan.