Usein kysyttyä sovitellusta päivärahasta ja töistä hakujaksolla

Jos olet enintään 80 %:ssa osa-aikatyössä, voit hakea kassalta soviteltua ansiopäivärahaa, kunhan pidät työnhakusi voimassa TE-toimistossa. Ilmoita kuitenkin osa-aikatyön aloittamisesta myös TE-toimistolle, jotta he ovat selvillä tilanteestasi.

Hae ansiopäivärahaa normaalilta hakujaksoltasi. Tarvittaessa ansiopäivärahan hakurytmisi voidaan muuttaa vastaamaan osa-aikatyösi palkanmaksujaksoa. Jos hakujakson muuttaminen on tarpeen, kassa neuvoo sinua asiassa saatuaan kopion työsopimuksestasi ja käsitellessään ensimmäistä työtunteja käsittävää hakemustasi.

  • Jos osa-aikatyösi palkanmaksujakso on kalenterikuukausi (esim. kuluneen kuukauden palkka maksetaan seuraavan kuun puolivälissä), hae kassalta päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa.
  • Jos osa-aikatyösi palkanmaksujakso on 2 kalenteriviikkoa (ma-su), hae päivärahaa 4 kalenteriviikon (ma-su) jaksoissa siten, että hakujakso kattaa kaksi palkanmaksujaksoa.

Merkitse hakemukseen työttömyyspäiville ruksit ja työpäivien kohdalle työtunnit sen mukaan, kuin saat niiltä palkkaa. Päiväkohtaiset merkinnät saat tehtyä hakemukseen, kun ilmoitat hakemuksen ”tiedot haettavalta ajalta” -kohdassa olleesi työttömyyden lisäksi työssä hakujaksolla.

Liitä ensimmäiseen työtunteja käsittävään hakemukseesi kopio osa-aikatyösi työsopimuksesta. Hakemukseen on hyvä liittää myös kopio palkkalaskelmasta, jos sinulle on maksettu hakujaksolla palkkaa tai palkkiota.

Vuoden 2020 alusta lähtien työttömyyskassat ovat saaneet tulorekisteristä ansiopäivärahan hakijoiden palkkatietoja. Tulorekisteristä ilmenevät tiedot eivät kuitenkaan aina riitä hakemuksen käsittelyyn, sillä työnantaja voi valita, ilmoittaako rekisteriin tietoja laajalla vai suppealla ilmoitustavalla ja antaako lisäksi vapaaehtoisia tietoja. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Vapaaehtoisilla tiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi tietoja palkan ansainta-ajoista ja poissaoloista. Jos tulorekisteristä ilmenevät tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelyyn, pyytää kassa sinua toimittamaan palkkalaskelman hakemuksesi liitteeksi.

Lisätietoja sovitellusta päivärahasta löydät täältä.

Koska kyse on enintään kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä, täytä hakemus koko tavanomaiselta hakujaksoltasi. Ilmoita hakemuksen ”tiedot haettavalta ajalta” -kohdassa olleesi työttömyyden lisäksi työssä hakujaksolla. Merkitse hakemukseen työttömyyspäiville ruksit ja työpäivien kohdalle työtunnit sen mukaan, kuin saat niiltä palkkaa. Jos sinulle maksetaan hakujaksolla palkkaa enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä, olet hakujaksolla sovitellun ansiopäivärahan piirissä. Tämä tarkoittaa, että hakujakson aikana saamasi palkkatulot vaikuttavat kyseiseltä jaksolta maksettavan ansiopäivärahan määrään. Jos palkka maksetaan sinulle vasta seuraavan hakujakson aikana, saamasi tulot vaikuttavat vasta sen hakujakson ajalta maksettavaan päivärahaan.

Toimita kassalle hakemuksen liitteenä kopio työsopimuksesta ja hakujaksolla maksettua palkkaa koskevasta palkkalaskelmasta. Jos et ole vielä saanut palkkaa, merkitse hakemukseen arvio palkanmaksupäivästä ja toimita kopio palkkalaskelmasta kassalle, kun sen saat.

Jos kyse oli satunnaisesta työstä, ei päivärahan hakujaksoa ole tarpeen ainakaan tässä vaiheessa muuttaa. Jos satunnaisia töitä on tulossa myöhemminkin, olisi päivärahan hakurytmisi hyvä tarvittaessa muuttaa vastaamaan satunnaisen työsi palkanmaksujaksoa.

Kun on selvää, että kyse on yli kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä, voit lähettää kassalle viimeistä työttömyysviikkoa koskevan hakemuksen viimeisenä työttömyyspäivänäsi. Sinun ei tällaisessa tilanteessa tarvitse odottaa, että koko neljän kalenteriviikon hakujakso olisi kulunut. Hakemuksen saat lähetettyä, kun muutat verkkoasioinnin hakemuslomakkeen koskemaan oikeaa aikaa (viimeistä työttömyysviikkoasi) ja lomakkeen kysyessä syytä tavanomaista lyhyemmälle hakujaksolle, ilmoitat aloittavasi yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön.

Ilmoitathan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön alkamisesta myös TE-toimistolle, jotta he tietävät laittaa lausunnot ajan tasalle. Jos kyse on määräaikaisesta kokoaikatyöstä, muistathan laittaa työnhaun uudelleen voimaan työsuhteen päättyessä.

Osa-aikatyöstä tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä ansaitut tulot otetaan sovittelussa huomioon niin sanotun maksuperiaatteen mukaisesti. Maksuperusteissa sovittelussa tulo huomioidaan pääsääntöisesti sillä etuuden sovittelujaksolla, jolla se on maksettu, eikä tulon ansainta-ajankohdalla ole merkitystä.

Jos olet päivärahan hakujaksolla vuosilomalla, merkitse lomapäivät hakemukseen. Hakemuksen liitteenä olisi hyvä toimittaa kassalle kopio lomapalkkaa koskevasta palkkalaskelmasta, jos loma-aikaa ei ole eritelty selkeästi tulorekisteriin tehdyssä ilmoituksessa.

Lomapalkan tai lomarahan vaikutus päivärahaan riippuu siitä, maksetaanko lomapalkkaa/lomarahaa kokoaika- vai osa-aikatyön perusteella:

  • Jos sinulle maksetaan vuosiloma-ajan palkkaa kokoaikatyön palkan suuruisena, ei työttömyyspäivärahaa makseta vuosiloman keston ajalta. Kokoaikaiseksi työksi katsotaan työ, jossa työaika on enemmän kuin 80 % alalla sovellettavasta enimmäistyöajasta. Kokoaikatyöstä ansaittua lomarahaa ei sovitella päivärahaan.
  • Jos saat vuosiloma-ajalta osa-aikatyön palkkaa, voit saada loman ajalta soviteltua päivärahaa. Osa-aikatyön lomapalkka ja lomaraha huomioidaan sovittelussa sillä hakujaksolla, jonka aikana ne maksetaan.

Ilmoita yritystoiminnan aloittamisesta TE-toimistolle. TE-toimisto arvioi, onko kyseessä pää- vai sivutoiminen yritystoiminta ja antaa asiasta kassalle työvoimapoliittisen lausunnon.

  • Jos yritystoimintasi katsotaan sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahan maksamista jatkaa. Jos saat yritystoiminnastasi tuloa, tulot sovitellaan niiden maksamisajankohdan mukaisesti ansiopäivärahaasi. Aloittamasi yritystoiminnan luonteesta riippuu, millainen selvitys yritystoiminnan tuloista tarvitaan hakemuksesi liitteeksi: Esimerkiksi toiminimiyrittäjän kohdalla tarvitaan vapaamuotoinen erittely yritystoiminnan tuloista ja verovähennyskelpoisista menoista hakujaksolla. Laskutuspalveluyrittäjältä puolestaan tarvitaan kopio palkkiolaskelmasta. Älä merkitse yritystoiminnan tunteja ansiopäivärahahakemukseen.
  • Jos yritystoimintasi katsotaan päätoimiseksi, ansiopäivärahan maksaminen päättyy siihen ajankohtaan, josta TE-toimisto antaa estävän lausunnon. Työttömänä aloitetun, yli 2 viikkoa kestävän yritystoiminnan kohdalla yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuus arvioidaan vasta 4 kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Jotta päivärahan maksamista voidaan tällä ajalla jatkaa, sinun tulee olla ilmoittanut TE-toimistolle yritystoiminnan aloittamisesta ja pitää työnhakusi voimassa. Ilmoita kassalle yritystoiminnasta ansaitsemasi tulot, sillä ne vähentävät päivärahaasi sovitellun päivärahan säännösten mukaisesti.

Etenkin pidempään kestävän päätoimisen yritystoiminnan kohdalla kannattaa huomata, että päätoimisen yritystoiminnan aloittanut palkansaajakassan jäsen voi pysyä palkansaajakassan jäsenenä enintään 18 kuukauden ajan. Tällaisessa tilanteessa kannattaakin harkita siirtymistä yrittäjäkassan jäseneksi mahdollisimman pian toiminnan aloittamisen jälkeen.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!