Vuorotteluvapaa

Huom! Vuorotteluvapaajärjestelmä on tarkoitus lakkauttaa 1.8.2024 alkaen. Lakkauttamista koskevan hallituksen esityksen mukaan lakkauttaminen tulisi voimaan siten, että vuorotteluvapaan voisi aloittaa viimeistään 31.7.2024. Kyseiseen päivään mennessä alkanut vuorotteluvapaa voisi jatkua koko 180 kalenteripäivän enimmäismäärän ajan.

Jotta vuorotteluvapaa katsottaisiin aloitetuksi 31.7.2024 mennessä, vuorottelusopimus olisi toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ja vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen alkamispäivä tulisi olla viimeistään 31.7.2024.

Huomaathan, että koska eduskunta ei ole vielä hyväksynyt hallituksen esitystä, muutoksen voimaantuloa koskevat tiedot ovat alustavia ja niihin saattaa vielä tulla muutoksia.

Vuorotteluvapaa on vapaaehtoinen järjestely, jossa

  • työntekijä vapautuu määräaikaisesti työtehtäviensä hoitamisesta ja
  • työnantaja sitoutuu palkkaamaan samalle ajalle työttömän työnhakijan vuorottelusopimuksen mukaisesti.

Sijaista ei tarvitse palkata vuorotteluvapaalle lähtevän tehtäviin, mutta sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorotteluvapaalle lähtevän työntekijän säännöllisen työajan pituinen ja sijaisen työsuhteen tulee alkaa viimeistään vuorotteluvapaan alkaessa.

Voit jäädä vuorotteluvapaalle, jos säännöllinen työaikasi on yli 75 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Lisäksi sinun tulee täyttää muut vuorotteluvapaalle asetetut edellytykset.

Voidaksesi jäädä vuorotteluvapaalle, sinun tulee tehdä työnantajasi kanssa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työnantajasi sitoutuu palkkaamaan sijaisen vuorotteluvapaasi ajalle. Vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaasi alkamista. Lisäksi TE-toimistolle pitää toimittaa ennen vuorotteluvapaan alkamista tai viipymättä vuorotteluvapaasi alkamisen jälkeen työsopimus tai muu luotettava selvitys siitä, että työnantajasi on palkannut sijaisen vuorotteluvapaasi ajaksi.

Vuorotteluvapaa kestää yhdenjaksoisesti vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaata ei voi jaksottaa, vaan se on pidettävä yhdenjaksoisesti.

Voit pidentää vähintään 100 kalenteripäiväksi sovittua vuorotteluvapaatasi enintään 180 kalenteripäivään asti, kunhan teet pidentämisestä työnantajasi kanssa kirjallisen sopimuksen viimeistään 2 kuukautta ennen sovitun vapaan päättymistä. Pidentämistä koskevasta sopimuksesta tulee toimittaa kopio sekä TE-toimistolle, että työttömyyskassalle. Vastaavasti vuorotteluvapaan kestoa on myös mahdollista lyhentää vähintään 100 kalenteripäivän mittaiseksi edellä kerrotuin edellytyksin. Vuorotteluvapaan ajankohtaa on myös mahdollista siirtää sopimalla uudesta ajankohdasta ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Kun vuorotteluvapaasi on päättynyt, sinulla on oikeus palata aiempaan työhösi.  Jos tämä ei ole mahdollista, sinulle pitää tarjota aiempaa työtäsi vastaavaa työtä tai jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta sopimuksen mukaista työtä.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!