Sovittelussa huomioitavat tulot

Soviteltua ansiopäivärahaa maksettaessa otetaan soviteltavana tulona huomioon palkka tai muu ansiotulona pidettävä vastike, joka on saatu korvauksena työstä. Työstä saadut tulot huomioidaan sovittelussa pääsääntöisesti tulojen maksupäivän mukaisesti. Soviteltavana tulona pidetään myös työaikapankkiin säästettyjä tai sieltä nostettuja ansioita.

Sivutoimisesta yritystoiminnasta saatu tulo sovitellaan yleensä viimeksi vahvistetun henkilökohtaisen verotuksen verotuspäätöksen tietojen mukaan. Jos olet harjoittanut yritystoimintaa vasta lyhyen aikaa, arvioidaan yritystoiminnan tulot muulla luotettavalla selvityksellä, kuten hakujaksoa koskevalla erittelyllä yritystoimintasi tuloista ja menoista.

Esimerkki yritystulojen sovittelusta
Yritystoiminnan tulot viimeksi vahvistetussa henkilökohtaisen verotuksen verotuspäätöksessäsi ovat olleet 4 000 euroa. Ansiopäivärahaasi kuukausittain vähentävä määrä saadaan kohdistamalla yritystoimintasi tulot kuukausitasolle:
Yritystoiminnan tulo 4 000e : 12 kk = päivärahaan sovitellaan 333,33 e/kk.

Maa- ja metsätalousyritystoiminnan tulojen sovittelu tapahtuu periaatteessa samoin, kuin muunkin yritystoiminnan tulojen sovittelu, mutta maatalousyrittäjyyden kohdalla lähinnä vain verotuspäätöksessä ilmoitettu maatalouden ansiotulo-osuus sovitellaan päivärahaan. Metsätalouden kohdalla puolestaan sovitellaan vain hankintatyön arvo. Näiden tietojen selvittämiseksi tarvitaan maa- tai metsätalousyrittäjältä päivärahahakemuksen liitteeksi aina verotuspäätöksen lisäksi myös erittelyosa.

Sivutoimisesta yritystoiminnasta saatu tulo voidaan sovitella myös silloin, kun toiminnasta kertyy tuloa toiminnan harjoittamisen päättymisen jälkeen (esim. immateriaalioikeuksiin perustuvat korvaukset kuten rojalti, käyttökorvaus ja tekijänoikeuskorvaus.)

Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmän mukaan yrittäjänä pidetään henkilöä, joka tekee ansiotyötä, olematta työ- tai virkasuhteessa. Yritystoiminnaksi katsotaan siten esimerkiksi laskutusyhteisöjen kautta tapahtuva työllistyminen ja toimeksiannot, joita ei tehdä työsuhteessa. Tämäntyyppisestä yritystoiminnasta saatuja tuloja ei sovitella verotuspäätöksen mukaan, vaan kassalle tulee toimittaa kuukausittaisten ansiopäivärahahakemusten liitteinä selvitykset yritystoiminnan palkkioista hakujaksolla.

Sivutoimisen yritystoiminnan luonteesta riippuu, minkälainen selvitys juuri sinun kohdallasi tarvitaan hakemuksen liitteeksi (esim. erittely yritystoimintasi tuloista ja verovähennyskelpoisista menoista hakujaksolla tai kopio k.o. kuussa maksettujen palkkioiden maksukuitista). Kysy neuvoa tilanteessasi tarvittavista liitteistä suoraan kassalta.

Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan

On tärkeää, että työttömänä ollessasi ilmoitat kassalle kaikista saamistasi sosiaalietuuksista, sillä niillä voi olla vaikutusta päivärahaasi:

  • Osa sosiaalietuuksista (mm. sairauspäiväraha, raskaus- ja vanhempainraha, sekä vanhuuseläke) estää päivärahan maksamisen kokonaan.
  • Osa sosiaalietuuksista (mm. osatyökyvyttömyyseläke, osa-aikaeläke, lasten kotihoidontuki ja joustava hoitoraha) vähentää maksettavaa päivärahaa.
  • Osa sosiaalietuuksista (mm. lapsilisä, asumis-, vammais- ja toimeentulotuki) ei vaikuta lainkaan maksettavaan päivärahaan tai päivärahaoikeuteen.

Jos saat ansiopäivärahasta vähennettävää sosiaalietuutta, vähennetään se päivärahastasi täysimääräisenä. Vähennetyn ansiopäivärahan kohdalla ei sovelleta soviteltua päivärahaa koskevaa suojaosaa.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!