Ansiopäiväraha

Tulosta

Työttömyyskassat maksavat jäsenilleen ansiopäivärahaa laissa määritellyin edellytyksin. Jos maksamiselle ei ole muita esteitä, edellyttää ansiopäivärahan saaminen, että

  • olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 (34) työttömyyttä edeltävää kalenteriviikkoa
  • olet työttömänä työnhakijana TE-toimistossa ja TE-toimisto on antanut kassalle sinua koskevan esteettömän lausunnon
  • olet työttömyyskassan jäsenyysaikana täyttänyt työssäoloehdon.

Ansiopäivärahaa maksetaan 17–64-vuotiaille työttömille. Lomautustilanteessa etuutta kuitenkin voidaan maksaa sen kuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 68 vuotta.

Työssäoloehto ja jäsenyysehto

Työssäolo- ja jäsenyysehto täyttyvät seuraavasti:

  • Jos olet ollut työssäoloehtoa kerryttävässä työssä vähintään yhden kalenteriviikon 29.12.2013 jälkeen, on työssäoloehto 26 kalenteriviikkoa ja jäsenyysehto 6 kuukautta.
  • Jos olet ollut työssäoloehtoa kerryttävässä työssä vähintään yhden kalenteriviikon ajalla 1.1.2010–29.12.2013, on työssäoloehto 34 kalenteriviikkoa ja jäsenyysehto 8 kuukautta.
  • Jos haet kassalta päivärahaa ensimmäisen kerran ja olet ollut työssäoloehtoa kerryttävässä työssä viimeksi vuonna 2009 tai aiemmin ja sinulla on sen jälkeen ollut hyväksyttävä syy pidentää työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa, on työssäoloehto 43 kalenteriviikkoa.

Työssäoloehdon tulee täyttyä työttömyyskassan jäsenyysaikana. Jos et täytä ansiopäivärahan myöntämisen edellyttämää jäsenyys- tai työssäoloehtoa, voit hakea Kelasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Työssäoloehdon kertyminen ja tarkastelujakso

Työssäoloehtoa kertyy, kun työttömyyskassan jäsenenä ollessasi työskentelet työ- tai virkasuhteessa vähintään 18 tuntia viikossa sellaisessa työssä, josta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, josta pidätetään lakisääteiset sosiaaliturva-, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja josta toimitetaan ennakonpidätys. Ellei alalla ole työehtosopimusta, on palkan oltava kokoaikatyöstä vähintään 1 173 euroa kuukaudessa vuonna 2016 (1 165 e/kk vuonna 2015).

Opetusaloilla työssäoloehtoon luetaan kalenteriviikot, joina työaika on ollut vähintään puolet kyseisen opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta tuntimäärästä. Esimerkiksi peruskoulussa ja lukiossa työssäoloehtoa kertyy 8 viikkotunnilla. Opetusalalla, jolla ei ole päätoimisia tuntiopettajia, vaadittava työaika on 8 tuntia viikossa.

Lainsäädännössä opetusalalla tarkoitetaan opetustyötä oppilaitoksessa (kuten peruskoulu, lukio, kansalaisopisto, ammatillinen oppilaitos ja korkeakoulut). Yksityisten konsultointia ja koulutustoimintaa harjoittavien yhtiöiden palveluksessa tehtyä opetus- ja koulutustyötä tai päiväkodissa tapahtuvaa lastentarhanopettajan työtä ei katsota opetustyöksi, joten näillä aloilla työskenteleviltä edellytetään vähintään 18 viikkotyötuntia, jotta työssäoloehtoa kertyy.

Työssäoloehtoon lasketaan myös esim. palkallinen vuosiloma, jos loma-ajan palkka on maksettu vähintään 18 viikkotunnin mukaan (opetusaloilla 8 viikkotunnin mukaan).

Työssäoloehdon täyttymistä tarkastellaan työttömyyden alkamista edeltävien 28 kuukauden ajalta. Tarkastelujaksoa voidaan työttömyysturvalain tarkoittamasta hyväksyttävästä syystä pidentää enintään 7 vuodella. Pidennystä ei kuitenkaan voida tehdä ajalle, jolloin et ole ollut työttömyyskassan jäsen. Opiskelun ohella tekemäsi työt kartuttavat työssäoloehtoa, mikäli olet liittynyt kassan jäseneksi.

Hyväksyttäviä syitä 28 kuukauden tarkastelujakson pidentämiseen ovat mm. päätoiminen opiskelu, sairausloma, laitoshoito, kuntoutus, asevelvollisuus, siviilipalvelus, vankeusrangaistus, vuorotteluvapaa, apurahakaudet, sekä alle 3-vuotiaan lapsen hoito.

Työssäoloehdon voimassaolo

Kerran hankittu työssäoloehto on voimassa joko 500 maksupäivää, tai kunnes täytät uudelleen 26 kalenteriviikon työssäoloehdon. Kuitenkin; jos olet poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta ilman hyväksyttävää syytä, et voi saada ansiopäivärahaa, ennen kuin olet täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. Esimerkiksi itsenäistä työnhakua ei työttömyysturvalaissa katsota työmarkkinoilla olemiseksi. Työtön on silloin työmarkkinoilla, kun hän on työttömänä kokoaikatyön hakijana TE-toimistossa.

Jo kertyneen työssäoloehdon menettää myös silloin, jos toimii päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta.

Poikkeuksia työssäoloehdon kertymisessä

Työssäoloehtoon ei pääsääntöisesti huomioida työtä, jonka aikana olet ollut esim. osittaisella hoitovapaalla tai saanut osasairauspäivärahaa tai osittaista työkyvyttömyyseläkettä, tai josta sinulle on maksettu alennettua sairausajan palkkaa. Tällaisten tilanteiden aikana tehty työ voidaan kuitenkin ottaa huomioon tarkastelujaksoa pidentävänä aikana enintään 7 vuoden ajalta.

Vuosina 2014–2015 noudatetun määräaikaisen lain säännöksen mukaan tilanteessa, jossa työntekijän palkkaa oli alennettu tuotannollisista tai taloudellisista syistä, päivärahan määrittely tapahtui palkan alentamista edeltävän tilanteen mukaan. Määräys koski vuosina 2014 ja 2015 ansaittuja palkkoja.

Korkeimmalla korotetulla palkkatuella tehty työ

  • 29.12.2013 asti korkeimmalla korotetulla palkkatuella tehdystä työstä puolet kerrytti työssäoloehtoa ja puolet pidensi työssäoloehdon tarkastelujaksoa.
  • 30.12.2013 lähtien korkeimmalla korotetulla palkkatuella tehty työ kerryttää työssäoloehtoa sellaisenaan, samojen sääntöjen mukaan, kuin muukin palkkatyö.

Yritystoiminta ja palkansaajan työssäoloehto

Yrittäjänä tai ammatinharjoittajana toimiminen ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa. Myöskään puolison omistamassa yrityksessä työskentely ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa. Lue lisää kohdasta ”yrittäjän työttömyysturva”.