Inkomstrelaterad dagpenning

Notera!  Ändringar har gjorts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Till följd av ändringarna kommer bestämmelserna om arbetsvillkorets ackumulering och längd och varaktigheten av medlemsvillkoret som beskrivs på denna sida att ändras från och med den 2.9.2024. Därtill kommer en pågående lagändring, med eventuellt ikraftträdande vars arbetsvillkor inte längre skulle ackumuleras från lönestödsarbete. Det finns också en pågående lagändring om avstående från åldersrelaterade undantagsregler, vilket delvis kan få inverkan på bestämmelserna om ackumulering av arbetsvillkoret.

Vi kommer att uppdatera mer detaljerad information om ändringarna på vår hemsida inom en snar framtid. Mer information kan du hitta på Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ:s hemsida.

Arbetslöshetskassorna betalar sina medlemmar inkomstrelaterad dagpenning enligt de villkor som anges i  lagen om utkomstskydd för arbetslösa Om det inte finns några andra hinder för betalning krävs det att

  • du har varit medlem i kassan i minst 26 kalenderveckor före arbetslösheten (fr. o.m. 2.9.2024 12 mån., dvs. ca 52 veckor)
  • du är arbetslös arbetssökande på AN-byrån och AN-byrån har gett kassan ett
    tillgängligt utlåtande om din situation
  • du har uppfyllt arbetsvillkoret under kassans medlemstid.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas i allmänhet ut till arbetslösa i åldern 18–64 år. Vid permittering kan dock dagpenningen betalas till utgången av den månad då personen fyller 68 år.

Arbetsvillkor och medlemsvillkor

En medlem som varit försäkrad i kassan i minst 26 kalenderveckor före arbetslösheten (=medlemsvillkor) och som har uppfyllt arbetsvillkoret under sin medlemstid har rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Arbetsvillkoret är 26 kalenderveckor långt, och det skall i allmänhet uppfyllas under de sista 28 månaderna före arbetslösheten.

Från och med den 2 september 2024 är arbetsvillkoret och medlemsvillkoret 12 månader, dvs. cirka 52 veckor. Vi kommer att uppdatera mer detaljerad information om ändringarna på vår hemsida inom en snar framtid. Mer information kan du hitta på Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ:s hemsida.

Om du inte uppfyller de medlems- eller arbetsvillkor som krävs för att bevilja inkomstrelaterad dagpenning kan du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd hos FPA.

Ackumulering av arbetsvillkor och granskningsperiod

Arbetsvillkoret ackumuleras av de kalenderveckor under vilka du har arbetat i anställnings- eller tjänsteförhållande i minst 18 timmar och fått lön enligt kollektivavtalet i din bransch. Om det inte finns kollektivavtal på branschen ska lönen för heltidsarbete vara minst 1 399 euro per månad i 2024 (1 331 euro/mån 2023).

Inom undervisningsbranschen ackumuleras arbetsvillkoret av de kalenderveckor under vilka man utför undervisningsarbete på en skola minst 8 timmar per vecka.

Med undervisningsbranschen avses i lagstiftningen undervisningsarbete i en läroanstalt (såsom grundskola, gymnasieskola, medborgarhögskola, yrkesutbildningsinstitution och universitet). Undervisnings- och utbildningsarbete som utförs i privata konsult- och utbildningsföretags tjänst eller arbete som daghemlärare på ett daghem anses inte vara undervisningsarbete, så de som arbetar inom dessa områden måste arbeta minst 18 timmar per vecka för att samla på sig arbetsvillkor.

Betald semester ackumulerar också arbetsvillkoret, om lönen för semesterperioden har betalats enligt minst 18 veckotimmar (i undervisningsbranschen enligt 8 veckotimmar).

Från och med den 2 september 2024 baserar ackumulering av arbetsvillkoret på den lön som betalas för jobbet. Vi kommer att uppdatera mer detaljerad information om ändringen på vår hemsida inom en snar framtid. Mer information kan du hitta på Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ:s hemsida.

Arbetsvillkoret skall i allmänhet uppfyllas under de sista 28 månaderna före arbetslösheten. Dessa 28 månaderna kallas för granskningsperiod. Granskningsperioden kan förlängas med högst 7 år av godtagbart skäl som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Förlängning kan dock inte göras under en period då du inte varit medlem i kassan. Arbetet du utför vid sidan av dina studier ackumulerar arbetsvillkoret, om du har anslutit dig i kassan.

Godtagbara skäl för att förlänga 28 månaders granskningsperiod på grund av frånvaro från arbetsmarknaden är t.ex. heltidsstudier, sjukskrivning, institutionsvård, rehabilitering, militärtjänstgöring, civiltjänstgöring, fängelsestraff, alterneringsledighet, stipendiumsperioder och vård av barn under 3 år.

Granskningsperioden kan förlängas för den som är på arbetsmarknaden, t.ex. när arbete på grund av vissa begränsningar i lagen inte kan inräknas i arbetsvillkoret (t.ex. den tid för vilken partiell sjukpenning eller nedsatt sjuklön har betalats ut) eller för den tid då personen har deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänst som tillhandahålls av AN-byrån.

Giltigheten av arbetsvillkoret

Det ackumulerade anställningsvillkoret gäller antingen för den maximala utbetalningsperioden av dagpenningen som gäller för dig (300/400/500 utbetalningsdagar), eller tills du uppfyller arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor igen. I alla fall; om du varit frånvarande från arbetsmarknaden i mer än 6 månader utan godtagbar anledning kan du inte få inkomstrelaterad dagpenning förrän du har uppfyllt arbetsvillkoret igen. Till exempel självständigt jobbsökande anses inte som godtagbar anledning till att stå utanför arbetsmarknaden i lagen om utkomstskydd
för arbetslösa. Arbetslös människa anses vara på arbetsmarknaden när hen är arbetslös
heltidsarbetssökande på AN-byrån.

Du förlorar också det redan ackumulerade arbetsvillkoret om du arbetar som företagare på heltid i mer än 18 månader.

Företagsverksamhet och löntagarens arbetsvillkor

Att agera som företagare eller yrkesutövare ackumulerar inte villkoret av
löntagaren. Att arbeta i ett företag som ägs av din make ackumulerar inte heller
löntagarens arbetsvillkor om du äger ens en liten del av företaget.

Läs mer i avsnittet Företagarens arbetslöshetsskydd.

Arbete i ett familjeföretag utan ägarandel

I och med lagen som trädde i kraft den 1 juli 2019 har en person som arbetar i ett familjeägt företag som inte personligen äger en andel i företaget betraktats som löntagare i kassan. Förr ansågs man vara egenföretagare inom arbetslöshetsförsäkringen och att arbeta i ett familjeföretag ackumulerade inte löntagarens arbetsvillkor.

Arbete i ett familjeföretag ackumulerar arbetsvillkoret enligt samma regler som andra löntagare, men villkoret för arbete och medlemskap är 52 kalenderveckor i stället för 26 kalenderveckor.

Självrisktid

Självrisktiden sätts när arbetsvillkoret på 26 veckor är uppfyllt och den maximala utbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning börjar. Självrisktiden är en period motsvarande 7 vardagars arbetslöshet som ska fullgöras under 8 på varandra följande kalenderveckor. För att kunna räkna självrisktid måste jobbsökningen vara giltig på AN-byrån.

Självrisktiden ändrades i och med lagförändringen som trädde i kraft den 1 januari 2024. Tidigare motsvarade självrisktiden 5 arbetsdagar. Längden på den nya självrisktiden är 7 arbetsdagar ifall självrisktiden börjar den 1 januari 2024 eller senare.

Självrisktiden löper inte under en eventuell karenstid eller periodisering av ekonomisk förmån eller semesterersättning och inte heller, för deltidsarbetande, en period då arbetstiden för den lön som betalas ut under ansökningstiden överstiger 80 % av en heltidsanställd på samma bransch.

Periodisering av semesterersättning

Om du har outtagna semesterdagar i slutet av din heltidsanställning skjuter den semesterersättning som betalas ut för dem upp din rätt till dagpenning med så många dagar som den utbetalda semesterersättningen motsvarar antalet arbetsdagars löner. Semesterersättning motsvarande en månadslön skjuter till exempel upp rätten till dagpenning med cirka en månad.

Semesterersättningen periodiseras om den betalas för en heltidsanställning som varar i över två veckor och som avslutas den 1 januari 2024 eller senare. Om både ekonomisk förmån och semesterersättning betalas vid anställningens upphörande, summeras de utbetalda beloppen och periodiseras utifrån den lön du fått från det avslutade arbetet.

Periodiseringen av semesterersättning och självriskperioden löper inte ut samtidigt. Självriskperioden kan börja först efter att eventuell semesterersättningens periodisering har upphört.

Semesterlön som betalas för deltidsarbete eller heltidsarbete som varar högst två veckor periodiseras inte.

Periodisering av ekonomisk förmån

En ekonomisk förmån som erhålls från arbetsgivaren, som grundar sig på ett uppsägningsavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eller liknande arrangemang, skjuter upp utbetalningen av arbetslöshetsersättningen. Denna typ av förmåner kallas ofta ett stödpaket, ett gyllene handslag eller ett avgångsvederlag. Arbetslöshetsersättning kan inte beviljas och självriskperioden beaktas inte för den period för vilken ersättningen periodiseras med början från anställningsförhållandets upphörande.

Ekonomisk förmåns periodiseringslön beräknas utifrån den lön du fått från den avslutade anställningen. Periodiseringens längd beror på hur många arbetsdagars löner den utbetalda ekonomiska förmånen motsvarar.

Om det i samband med anställningsförhållandets upphörande från och med den 1 januari 2024 utgår både ekonomisk förmån och semesterersättning, läggs de utbetalda beloppen samman och periodiseras.

Kom ihåg att hålla ditt jobbansökande i kraft vid AN-byrån även under periodiseringen! Så länge ditt jobbansökande är i kraft anses du vara på arbetsmarknaden. Om ditt jobbsökande avbryts i mer än 6 månader, och du inte har en godtagbar orsak till din frånvaro från arbetsmarknaden under denna period, enligt lagens definition, kan du förlora det arbetsvillkor du redan har samlat på dig.