Yritystoiminnan käsite työttömyysturvalaissa on muuttunut

Työttömyysturvalain säännöstä siitä, kenen katsotaan olevan yrittäjä, on muutettu 1.1.2016 alkaen. Aiemmin yrittäjänä pidettiin henkilöä, joka oli velvollinen ottamaan toimintaansa varten yrittäjän eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen (YEL tai MYEL). Jatkossa yrittäjänä pidetään henkilöä, joka tekee ansiotyötä, olematta työ- tai virkasuhteessa.

Muutoksen myötä suurin osa niin kutsuttua omaa työtä tekevistä henkilöistä katsotaan työttömyysturvassa yrittäjiksi. Työttömyysturvassa omalla työllä tarkoitetaan jatkossa lähinnä sellaista työtä, jota ei tehdä ansiotarkoituksessa (esim. omaishoitajat ja apurahansaajat). Yritystoiminnaksi katsotaan siten 1.1.2016 alkaen esimerkiksi laskutusyhteisöjen kautta tapahtuva työllistyminen ja toimeksiannot, joita ei tehdä työsuhteessa.

Miksi muutos on tehty?

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan muutos johtuu siitä, että työttömyysvakuutusmaksujen soveltamisalaa on muutettu. Aiemmin työttömyysvakuutusmaksut määräytyivät tapaturmavakuutuslain mukaan, mutta 1.1.2016 alkaen lakia on tarkennettu ja maksuvelvollisuuden soveltamisala määritellään itsenäisesti työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa. Tässä yhteydessä myös lain yrittäjämääritelmää jouduttiin tarkentamaan, sillä yrittäjät eivät ole velvollisia maksamaan työttömyysvakuutusmaksuja.

Muutoksella haluttiin myös selkeyttää lainsäädäntöä, sillä työlainsäädännössä ei ole oman työn käsitettä, vaan työtä tehdään joko yrittäjänä tai työntekijänä.

Miten muutos vaikuttaa omassa työssä työllistyvien asemaan ja päivärahaoikeuteen?

Lakiin tehty yritystoiminnan käsitteen muutos ei käytännössä vaikuta sivutoimisesti yritystoimintaa harjoittavien henkilöiden päivärahaoikeuteen mitenkään. Omaa työtä tekevään henkilöön ja yrittäjään sovelletaan edelleen samoja työttömyysturvalain säännöksiä, kuin aiemmin: Jos henkilö työllistyy yritystoiminnassa sivutoimisesti, työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa. Jos henkilö työllistyy yritystoiminnassa päätoimisesti, ei hänellä ole oikeutta työttömyyspäivärahaan.

Jos TE-toimisto on aiemmin katsonut omana työnä tekemäsi työn sivutoimiseksi, on sama työ myös yrittäjänä tehtynä sivutoimista. Sivutoimisesta yritystoiminnasta saadut tulot sovitellaan päivärahaan, kuten aiemminkin.

TE-toimisto ratkaisee lausunnossaan, onko yritystoiminta tai oma työ pää- vai sivutoimista

Yritystoiminnasta ja omasta työstä tarvitaan aina TE-toimiston lausunto. Työttömyyskassalla ei ole oikeutta ratkaista, pidetäänkö toimintaa pää- vai sivutoimisena, vaan asian tutkiminen kuuluu yksinomaan TE-toimiston toimivallan piiriin.

Yritystoiminnasta tai omasta työstä tulee ilmoittaa TE-toimistolle heti työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä, tai siinä vaiheessa työttömyyttä, kun yritystoiminta tai oma työ aloitetaan. Asian tutkittuaan TE-toimisto antaa asiaa koskevan työvoimapoliittisen lausunnon työttömän työnhakijan työttömyyskassalle tai Kelalle.

Kassa on tehnyt yritystoimintaa tai omaa työtä harjoittavien puolesta lausuntopyyntöjä

Lakimuutoksen johdosta kassa on pyrkinyt löytämään päivärahan saajien keskuudesta sellaiset henkilöt, joiden päivärahaan on soviteltu omasta työstä saatuja tuloja vuonna 2015 ja joiden kohdalla TE-toimisto ei ole ottanut lausunnossaan kantaa oman työn (1.1.2016 alkaen yritystoiminnan) pää- tai sivutoimisuuteen. Kassa on tehnyt hakemusten käsittelyä nopeuttaakseen tällaisista henkilöistä heidän puolestaan lausuntopyynnön TE-toimistolle. Näille henkilöille lähetetään asiaa koskeva infokirje tammikuun aikana ja päivärahaa maksetaan samoin periaattein, kuin tähänkin saakka.

Lisätietoa asiasta

Lisätietoja yrittäjämääritelmän muuttumisesta ja sen vaikutuksesta työttömyysturvaoikeuteen saat oheisesta sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemasta tiedotteesta, sekä hallitusneuvos Esko Salon videohaastattelusta, joka löytyy tästä linkistä myös tekstiversiona.