Kassan säännöt

Finanssivalvonta on 26.11.2015 vahvistanut Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon säännöt, jotka ovat voimassa 1.1.2016 alkaen.

I LUKU     Kassan toimiala

1 § Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus

Kassan nimi on Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko, josta käytetään nimeä Erko. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi. Kassan kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Kassan toiminta-alueena on koko maa.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansiopäivärahan ja kulukorvauksen sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

II LUKU     Jäsenyys

2 § Jäsenyyden ehdot ja liittyminen kassaan

Kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka on korkea- tai vastaavan muun erityiskoulutuksen saanut tai opiskelee tällaisen koulutuksen saadakseen tai työskentelee tällaista koulutusta vaativassa tehtävässä tai tällaisella työalalla ja jonka kassa jäseneksi hyväksyy.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on toimitettava kassalle, kassan hallitukselle tai kassan hallituksen valtuuttamalle kassan asiamiehelle.

Hakemuksen toimittamiseen sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa tai sen sijaan annettua muuta lakia.

Kassan jäsenet hyväksyy kassan hallitus, kassan johtaja tai hallituksen valtuuttama kassan asiamies.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta lukien henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä lukien, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

3 § Kassasta eroaminen

Jos jäsen haluaa erota kassasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti kassalle, kassan hallitukselle tai kassan hallituksen valtuuttamalle kassan asiamiehelle. Ero astuu voimaan aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä tai ilmoituksessa mainitusta myöhemmästä ajankohdasta.

Kirjalliseen ilmoitukseen sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa tai sen sijaan annettua muuta lakia.

Kassan jäsenyys päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

4 § Huomautus, varoitus ja kassasta erottaminen

Kassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen, varoituksen tai erottaa kassan jäsenyydestä sen,

 1. joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja,
 2. joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin etuuden saantiin tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan sekä
 3. joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja viiden kuukauden kuluessa sen ajankohdan alusta lukien, johon ne kohdistuvat, voidaan hänet erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta. Erottamispäätöksen tekee kassan johtaja tai hänen estyneenä ollessaan kassan hallitus.

Kassan hallituksen, kassan johtajan tai kassan hallituksen valtuuttaman asiamiehen on kuultava jäsentä ennen erottamispäätöstä.

Kassan hallitus tai kassan johtaja voi erottaa kassan jäsenyydestä henkilön, joka on pysyvästi siirtynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin.

Pysyvästi kassan toiminnan piiristä siirtymiseksi katsotaan myös yli 18 kuukautta kestävä työttömyysturvalain mukaisen päätoimisen yritystoiminnan harjoittaminen.

5 § Uudelleen liittyminen

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa lain säännösten mukaan.

Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa kassassa eikä myöskään hänen aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja. Tämä koskee myös toisesta kassasta erotettua jäsentä, joka hyväksytään uutena jäsenenä kassaan.

6 § Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromäärä kalenterivuodessa. Jäsenmaksu on maksettava kassan hallituksen määräämällä tavalla kalenterivuoden aikana.

Jäsen ei voi vapautua jäsenmaksusta.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin suorittamaansa jäsenmaksua, joka kohdistuu aikaan ennen eroamista tai erottamista. Jäsenmaksu tai sen osa palautetaan henkilön kirjallisesta pyynnöstä.

Mikäli jäsen liittyy kassaan tai eroaa tai erotetaan kesken kalenterivuotta, on jäsenmaksun määrä jäsenyysaikaa vastaava osuus vuosijäsenmaksusta. Jäsenmaksun ja sen osan määrä tai sen hyvittäminen lasketaan täysin kalenterikuukausin.

III LUKU     Etuuksia koskevat ehdot

7 § Kassan myöntämät etuudet, niiden hakeminen, maksaminen ja päätökset

Kassa myöntää jäsenilleen ansiopäivärahaa ja muita kassan toimialaan kuuluvia etuuksia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kassan myöntämien etuuksien hakemisesta, maksamisesta ja päätöksistä säädetään työttömyysturvalaissa ja muussa kassan toimintaa sääntelevässä lainsäädännössä.

IV LUKU     Kassan hallinto

8 § Hallintoelimet

Kassan hallintoelimet ovat kassan kokous, hallitus ja työvaliokunta.

9 § Kassan kokous

Kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan jäsenten kokous. Kokouksen ajan ja paikan määrää kassan hallitus.

Kassan kokouksessa kullakin läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

10 § Kassan varsinainen kokous

Kassan varsinainen kokous pidetään joka vuosi hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa marraskuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa kokouksessa on

 1. esitettävä edellisen toimintakauden hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus,
 2. vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös,
 3. päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilinpito antavat aihetta,
 4. päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä,
 5. päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 6. määrättävä hallituksen puheenjohtajan, muiden hallituksen jäsenten, työvaliokunnan jäsenten, asiantuntijoiden ja mahdollisten hallituksen asettamien työryhmien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset,
 7. toimitettava hallituksen puheenjohtajan vaali, milloin puheenjohtaja on erovuorossa,
 8. päätettävä, montako hallituksen jäsentä valitaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle,
 9. toimitettava erovuoroisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali,
 10. toimitettava tilintarkastajien vaali. Tilintarkastajista ainakin yhden tulee olla kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö,
 11. määrättävä jäsenmaksun perusteet sekä
 12. käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäväksi.

11 § Kassan ylimääräinen kokous

Kassan ylimääräinen kokous on pidettävä

 1. kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi,
 2. kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat tai
 3. kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Jos kassan jäsenten lukumäärä on vähentynyt alle 8 000, on kassan ylimääräinen kokous viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan ylimääräistä kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäväksi.

12 § Kassan hallitus

Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksasta kahteentoista (8-12) varsinaista jäsentä sekä kahdeksasta kahteentoista (8-12) varsinaisten jäsenten henkilökohtaista varajäsentä, joiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

Vuosittain on hallituksen jäsenistä erovuorossa puolet. Samalla ovat erovuorossa näiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallitus valitsee vuosittain vuoden ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Kassan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat muodostavat hallituksen työvaliokunnan.

Jos hallituksen jäsenen toimi tulee kesken toimikautta avoimeksi tai jos hallituksen jäsen menettää kelpoisuutensa toimeen kesken toimikauden, hänen tehtäviään hoitaa varajäsen kunnes kassan kokous valitsee uuden jäsenen.

13 § Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan ensimmäisen varapuheenjohtajan tai hänenkin estyneenä ollessaan toisen varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Jos äänet menevät tasan, ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkistettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

14 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti,
 2. vastata kassan strategisista linjauksista,
 3. ottaa ja erottaa kassan jäsenet ottaen huomioon, mitä edellä 2 ja 4 §:ssä todetaan,
 4. nimetä kassan asiamiehet ja valtuuttaa heidät ottamaan kassaan jäseniä kassan sääntöjen ja asiasta erikseen laadittavan sopimuksen tarkoittamalla tavalla,
 5. laatia seuraavalle kalenterivuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio ja tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta,
 6. laatia varojen sijoittamista koskeva sijoitussuunnitelma, varainhoitosuunnitelma, ja seurata sen toteutumista,
 7. päättää kassan varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti huomioon ottaen varainhoitosuunnitelmassa hyväksyt periaatteet,
 8. määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista,
 9. ottaa ja erottaa kassan johtaja ja määrätä hänen työsuhteensa ehdot ja tehtävät,
 10. valita keskuudestaan ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja vuoden ensimmäisessä kokouksessa,
 11. tarpeen vaatiessa asettaa työryhmiä ja nimetä niihin jäseniä selvittämään ja valmistelemaan hallitukselle joitain erikseen päätettyjä kassan toimintaan liittyviä asioita. Työryhmät voivat kutsua ryhmiin hallituksen ulkopuolista asiantuntemusta,
 12. valvoa jäsenrekisterin pitämistä,
 13. kutsua koolle kassan kokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat,
 14. antaa kassan kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastajat tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäviksi,
 15. laatia tilinpäätös ja toimintakertomus ja tehtävä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi,
 16. toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain rahoitusosuuksia koskeva hakemus,
 17. huolehtia, että kassalla on sen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät,
 18. päättää 19 §:ssä mainittujen lainojen ottamisesta,
 19. antaa tarvittaessa valtuutuksia kassan nimen kirjoittamiseen,
 20. edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona sekä
 21. päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

15 § Työvaliokunta ja tehtävät

Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan ensimmäinen varapuheenjohtaja. Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan ensimmäisen varapuheenjohtajan kutsusta.

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään yksi jäsen on paikalla kokouksessa.

Työvaliokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Työvaliokunnan tehtävänä on

 1. ottaa ja erottaa muut toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkattavat toimihenkilöt kuin kassan johtaja ja määrätä heidän palkkansa ja tehtävänsä,
 2. päättää toimihenkilön vapauttamisesta työsuhteesta määräajaksi osittain tai kokonaan,
 3. käsitellä yksittäisten työntekijöiden työterveyteen liittyvät asiat mm. sairauslomien ja kuntoutuksen osalta,
 4. valmistella hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja
 5. hoitaa hallituksen määräämät muut tehtävät.

Työvaliokunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkistettava viimeistään seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa.

16 § Kassan johtaja ja tehtävät

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassan johtaja.

Kassan johtajan tehtävänä on

 1. vastata kassan operatiivisesta toiminnasta lain, kassan sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,
 2. palkata kassaan määräaikaisia toimihenkilöitä ja sopia heidän työsuhteidensa ehdoista,
 3. valvoa etuuksien maksamista,
 4. valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, raportoida hallitukselle tärkeimmistä kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä tapahtumista ja panna täytäntöön hallituksen päätökset,
 5. valmistella työvaliokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön työvaliokunnan päätökset
 6. valvoa, että kassan rahavaroja ja kirjanpitoa hoidetaan asianmukaisesti,
 7. huolehtia kassan sisäisen tarkastuksen järjestämisestä,
 8. huolehtia, että kunkin tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään hallituksen kokouksessa,
 9. hyväksyä jäseniä kassaan,
 10. erottaa jäsenmaksun laiminlyöneet jäsenet,
 11.  erottaa jäsenet, jotka ovat pysyvästi siirtyneet pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin,
 12. vastata varojen sijoittamisesta hallituksen laatimassa varainhoitosuunnitelmassa hyväksyttyjen periaatteiden sekä hallituksen päätösten mukaisesti,
 13. edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona sekä
 14. toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa.

17 § Kassan asiamiehet

Kassan hallitus nimeää kassan asiamiehet.

Asiamiesten tehtävänä on jäsenhakemusten vastaanottaminen, jäseneksi ottaminen, eropyyntöjen kirjaaminen, kuuleminen jäsenmaksun laiminlyöntitapauksissa sekä jäsenten palvelu työttömyysturvaa ja kassajäsenyyttä koskevissa asioissa.

18 § Kassan nimen kirjoittaminen

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassan johtaja tai muu hallituksen siihen valtuuttama henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassan johtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä.

Kun kassan päätös annetaan tietojenkäsittelyä käyttäen, voidaan allekirjoitus merkitä koneellisesti.

19 § Kokouskutsut ja tiedonannot jäsenille

Kokouskutsut sekä muut kassaa koskevat jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan yhdessä tai useammassa jäsenien keskuuteen leviävässä lehdessä tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennen asianomaista määräpäivää.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus lausuntoineen on vähintään viikon ajan ennen kassan varsinaista kokousta pidettävä kassan jäsenten nähtävissä kassan toimistossa.

20 § Lainojen ottaminen

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan etuusmenojen suorittamista varten ja pitkäaikaisia lainoja toimitilojen hankkimista varten, milloin niitä varten ei ole varoja käytettävissä.

21 § Tilikausi ja tilinpäätös

Kassan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja hallituksen toimintakertomuksen, tulee olla valmiina viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Tilintarkastus on toimitettava huhtikuun loppuun mennessä.

22 § Rahastot

Kassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

23 § Vajauksen täyttäminen

Jos kassan tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia.

Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään lain säännösten mukaisesti työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

V LUKU     Erityisiä määräyksiä

24 § Kassan valvonta

Kassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

25 § Kassan sääntöjen muutokset

Jos työttömyysturvalakia tai -asetusta tai työttömyyskassalakia tai muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa taikka kassan purkamiseen muussa kuin 11 § 2 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.

26 § Varojen luovutus kassan purkautuessa

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin varat jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamisesta päättäneen kassan kokouksen päättämällä tavalla kassan jäsenkunnan talouden ja ammatillisen koulutuksen tukemiseen.