Vanliga frågor om jämkad dagpenning och arbete under ansökningstiden

Om du jobbar 80% av heltid, kan du ansöka om jämkad dagpenning från kassan, så länge du håller din arbetssökande status giltig på AN-byrån. Informera dock AN-byrån om att du jobbar på deltid, så att de är medvetna om din situation.

Ansök om jämkad dagpenning enligt din normala ansökningsperiod (1 månad / 4 kalenderveckor). Vid behov kan din ansökningsperiod för jämkad dagpenning ändras för att motsvara löneutbetalningstiden för ditt deltidsarbete. Om det är nödvändigt att ändra ansökningsperioden kommer kassan att ge dig råd i ärendet. 

  • Om löneutbetalningsperioden för ditt deltidsarbete är en kalendermånad (t.ex. lönen för den senaste månaden betalas ut i mitten av nästa månad), ansök om dagpenning i perioder om en kalendermånad.
  • Om löneutbetalningstiden för ditt deltidsarbete är 2 kalenderveckor (mån-sön), ansök om dagpenning i perioder om 4 kalenderveckor (mån-sön) så att ansökningsperioden omfattar två löneutbetalningsperioder.

I ansökan markerar du rutorna för arbetslöshetsdagar och arbetstiderna för arbetsdagar, beroende på hur du får betalt för dem. Du kan göra dagsspecifika anteckningar i ansökan när du anger i avsnittet “information från den period som ska sökas” i ansökan att du har också varit anställd under ansökningsperioden.

Bifoga en kopia av anställningsavtalet för ditt deltidsarbete till din första ansökan som inkluderar arbetstid. Det är också bra att bifoga en kopia av lönebeskedet till ansökan, om du har fått lön, arvode eller bonus under ansökningsperioden.

Sedan början av 2020 har arbetslöshetskassorna fått löneuppgifter från Inkomstregistret. Uppgifterna från Inkomstregistret är dock inte alltid tillräckliga för att behandla ansökan, eftersom arbetsgivaren kan välja vilka uppgifter ska rapporteras till registret och ifall dem skall rapporteras på ett brett eller snävt sätt. Och om arbetsgivaren ska lämna frivilliga uppgifter därutöver. Den snäva rapporteringen innebär att lönen redovisas utan detaljer. Frivillig information innebär till exempel information om löneintjänandetider och frånvaro. Om uppgifterna från Inkomstregistret inte räcker för att behandla din ansökan kommer kassan att be dig lämna in ett lönebesked som bilaga till din ansökan.

Du hittar mer information om den jämkade dagpenningen här.

Eftersom det är ett heltidsarbete som varar i högst två veckor, fyll i ansökan för hela din normala ansökningsperiod. Ange i avsnittet “information från den period som ska sökas” i ansökan att du har också varit anställd under ansökningsperioden utöver att du har varit arbetslös. I ansökan markerar du rutorna för arbetslöshetsdagar och arbetstiderna för arbetsdagar, beroende på hur du får betalt för dem. Om du får lön under ansökningsperioden för ett heltidsarbete som varar högst två veckor, omfattas du av den jämkade dagpenningen under ansökningsperioden. Det innebär att den löneinkomst du får under ansökningsperioden påverkar storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen som betalas ut för den perioden. Om du får din lön under din nästa ansökningsperiod kommer lönen att påverka dagpenningen från den perioden.

Lämna in en kopia av anställningsavtalet och lönebeskedet gällande lön som utbetalats under ansökningsperioden till kassan som bilaga till ansökan. Om du inte har fått din lön än, ange en uppskattning av löneutbetalningsdatum i ansökan och skicka en kopia av lönebeskedet till kassan när du får det.

Om det var tillfälligt arbete är det inte nödvändigt att ändra ansökningsperioden för dagpenning, åtminstone i detta skede. Om det kommer enstaka jobb senare är det en bra idé att ändra din ansökningsperiod för dagpenning så att den motsvarar löneutbetalningsperioden för ditt tillfälliga jobb om det behövs.

När det står klart att det är ett heltidsarbete på mer än två veckor kan du skicka in en ansökan om sista arbetslöshetsperioden till kassan på din sista arbetslöshetsdag. I en sådan situation behöver du inte vänta på att hela ansökningsperioden på fyra kalenderveckor har passerat. Du kan få ansökan skickad när du ändrar fortsatt ansökan på vår e-tjänst till rätt tid och när blanketten frågar efter en anledning till kortare ansökningstid än vanligt meddelar du att du börjar på heltid arbete som varar mer än två veckor.

Informera också AN-byrån om påbörjandet av ett heltidsarbete som varar mer än två veckor, så att de vet hur de ska uppdatera utlåtandena. Om det är en visstidsanställning på heltid, kom ihåg att aktivera jobbsökningen igen när anställningsförhållandet upphör.

Inkomst från deltidsarbete eller heltidsarbete som varar högst två veckor beaktas vid jämkningen enligt den så kallade betalningsprincipen. Vid betalningsbaserad jämkning beaktas i allmänhet de inkomster som betalas ut till dig under respektive ansökningsperiod. Om du till exempel arbetar i februari, kommer de intjänade lönerna i februari inte att beaktas förrän de har betalats ut. Om lönen betalas ut i mars beaktas den i dagpenningens belopp för mars. Inkomsterna beaktas således på basis av betalningsdagen.

Om du har semester under ansökningsperioden för dagpenning, fyll i semesterdagarna i ansökan. Det är också bra att bifoga en kopia av lönebeskedet avseende semesterlön/semesterpenning, om semestertiden inte är tydligt angiven i den anmälan som görs till Inkomstregistret av arbetsgivaren.

Hur semesterlön eller semesterpenning påverkar dagpenning beror på om semesterlön/semesterpenning utgår baserat på heltids- eller deltidsarbete:

  • Om du får semesterlön motsvarande heltidslönen utgår ingen arbetslöshetsersättning under semestern. Som heltidsarbete räknas arbete där arbetstiden är mer än 80 % av den maximala arbetstid som gäller inom branschen. Semesterpenning intjänad vid heltidsarbete skall inte jämkas med dagpenning.
  • Om du får semesterlön som baserar sig på deltidsarbete under din semester kan du få jämkad dagpenning även för din semester. Semesterlön och semesterpenning för deltidsarbete beaktas vid jämkningen under den ansökningsperiod under vilken de betalas ut.

Du skall kontakta AN-byrån. AN-byrån bedömer om verksamheten är huvud- eller bisyssla och ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till kassan.

  • Om din verksamhet anses vara bisyssla, kan du ansöka om jämkad dagpenning. Om du får inkomst från din verksamhet kommer inkomsten att beaktas enligt tidpunkten för utbetalningen. Det beror på vilken typ av verksamhet du har som avgör hurdan förklaring som behövs i just ditt fall som en bilaga till ansökan.  T. ex. en redogörelse för din verksamhetsinkomst och avdragsgilla kostnader under ansökningsperioden eller en kopia av lönespecifikation ifall du jobbar via faktureringsföretag. Fråga kassan om råd om nödvändiga bilagor i din situation. Ange inte timmarna för din företagsverksamhet/arbete via faktureringsföretag i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
  • Om din verksamhet anses vara huvudsyssla, upphör utbetalningen av dagpenning vid den tidpunkt då AN-byrån utfärdar ett utlåtande som förhindrar det. Verksamhet som påbörjats under arbetslöshet och som varar i mer än 2 veckor, bedöms inte av AN-byrån under de första 4 månaderna. Efter det bedömer AN-byrån om verksamheten anses vara huvud- eller bisyssla. För att kunna fortsätta betala ut dagpenningen under denna tid måste du ha meddelat AN-byrån om att du startar ett företag och behålla din arbetsansökan i kraft. Anmäl inkomsten du tjänar från verksamheten till kassan, eftersom den kommer att minska din dagpenning i enlighet med reglerna för den jämkade dagpenningen.

Särskilt vid en mer långvarig företagsverksamhet på heltid är det värt att notera att du kan behålla medlemskapet i löntagarkassan i högst 18 månader. Men arbetsvillkoret för företagare endast samlas in som medlem i en företagarkassa. Därför är det värt att överväga att bli medlem i företagarkassa så snart som möjligt efter verksamhetens start.