Vanliga frågor om inkomstrelaterad dagpenning

Registrera dig som arbetslös arbetssökande i e-tjänsten hos Arbets- och näringsbyrån (AN-byrån) senast på din första arbetslöshetsdag. Efter att ha påbörjat jobbsökandet, håll jobbsökningen giltig enligt AN-byråns instruktioner.

Efter cirka två veckors arbetslöshet, ansök om inkomstrelaterad dagpenning från kassan antingen genom att använda det elektroniska formuläret i vår e-tjänst, eller genom att lämna in en ansökan antingen per post eller via e-post (fråga då kassan för en länk till ett säkert e-postmeddelande). Fyll i ansökan noggrant från din första arbetslöshetsdag och bifoga nödvändiga bilagor. Du kan skicka en ansökan till kassan även om du inte har alla nödvändiga bilagor (t.ex. lönebesked) ännu. Du kan alltid skicka de saknade bilagorna till kassan senare, efter att ha mottagit dem.

Om arbetslösheten fortsätter, ansök om dagpenning med en fortsatt ansökan antingen i perioder om en månad eller fyra hela kalenderveckor (måndag – söndag). Dagpenning ansöks retroaktivt, från den senaste perioden, tidigast den sista dagen i varje ansökningsperiod. Ansök dock om inkomstrelaterad dagpenning inom tre månader från de arbetslöshetsdagar som ansökan gäller. Ansökningar äldre än tre månader kommer att avslås som försenade.

Skicka till kassan de löneuppgifter för minst 26 kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoren före ovannämnda situation. Till arbetet räknas också t.ex. semester med lön och betald mammaledighet samt sjuktid med full lön. Vid behov kan du kontakta kassan och be om mer detaljerade instruktioner efter din situation.

För att få inkomstrelaterad dagpenning, måste du vara arbetslös arbetssökande vid AN-byrån, ha varit medlem i kassan i minst 26 veckor före arbetslösheten och ha uppfyllt arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor under ditt medlemskap. Arbetsvillkoret uppfylls när du arbetar i ett anställnings- eller tjänsteförhållande minst 18 timmar i veckan (8 timmar i veckan vid undervisning vid en läroanstalt), och får lön enligt kollektivavtalet. Om det inte finns kollektivavtal på branschen skall heltidslönen vara minst 1 399 euro per månad år 2024.

Arbetsvillkoret 26 veckor måste ackumuleras under de sista 28 månaderna (granskningsperiod) före arbetslösheten. Arbetsvillkoret behöver dock inte uppfyllas genom kontinuerligt arbete och granskningsperioden kan förlängas med högst 7 år av godtagbara skäl (t.ex. heltidsstudier, sjuk- eller mammaledighet och militärtjänstgöring). Arbetsvillkoret ska dock till fullo uppfyllas av det arbete som utförts under kassans medlemstid. Det arbete du utför vid sidan av studierna ökar arbetsvillkoret om du då var medlem i kassan.

Kassan undersöker din rätt till inkomstrelaterad dagpenning vid handläggningen av din ansökan. Du kan hitta mera information om uppfyllning av arbetsvillkoret och relaterade undantag här.

Notera! Från och med den 2.9.2024 är arbetsvillkoret och medlemsvillkoret 12 månader, dvs. cirka 52 veckor, och arbetsvillkoret ackumuleras utifrån den lön som betalas för arbetet.

Storleken på din inkomstrelaterad dagpenning beräknas från din bruttolön i minst 26 kalenderveckor före arbetslösheten. Från löneinkomst avdras t.ex. semesterersättning och semesterpenning. Utöver dessa avdras från lönen den del som motsvarar tjänstepensions- och arbetslöshetsförsäkringspremien och sjukförsäkringens dagpenning. År 2024 är avdraget 3,76 %.

Dagpenningens storlek beräknas först när din ansökan behandlas. Med dagpenningkalkylatorn kan du få en grov uppskattning av din dagpenning.

Dagpenningens grundlön är inte den senaste månadslönen utan ett beräknat belopp som är beräknat utifrån din senast fastställda arbetsinkomst på minst 26 kalenderveckor, som framgår av de lönebesked/lönbevis du lämnat till kassan. Kassan kan även använda uppgifter som finns i Inkomstregistret. Grundlönen tar inte hänsyn till vissa lönebelopp, såsom semesterersättning eller semesterpenning eller stödpaketet i samband med anställningsförhållandets upphörande. Utöver dessa avdras från lönen den del som motsvarar tjänstepensions- och arbetslöshetsförsäkringspremien och sjukförsäkringens dagpenning. År 2024 är detta så kallade Tel-avdrag 3,76 %.

Grundlönen beräknas genom att den Tel-avdragna löneackumuleringen divideras med antalet veckodagar (mån-fre) som ingår i ackumuleringsperioden om minst 26 kalenderveckor (130 vardagar vid exakt 26 kalenderveckor). Dagpenningens grundlön/dag som erhålls på detta sätt multipliceras med siffran 21,5 för att få grundlönen per månad.

Ett exempel på beräkning av grundlön:
Den skattepliktiga löneackumuleringen för perioden 1.8.2022–31.1.2023 (132 arbetsdagar) som anges i löneintyget är 18 206 €. Beloppet ingår även semesterpenning på 436 € och semesterersättning på 620 €.

Från den ackumulerade lönen på 18 206 € avdras semesterpenning på 436 € och semesterersättning på 620 €, vilket återstår 17 150 €.

Från denna summa beräknas den s.k. Tel-avdragets (4,40 % 2023) belopp: 17 150 € / 100 * 4,40 = 754,60 €, som dras av från den återstående löneackumuleringen: 17 150 € – 754,60 € =  16 395,40 €.

Tel-avdragen löneackumulering på 16 395,40 € divideras med antalet veckodagar i ackumuleringsperioden på 132, vilket resulterar i en daglig grundlön på 124,21 €. När den dagliga grundlönen multipliceras med siffran 21,5 är dagpenningens grundlön 2 670,52 euro per månad.

Enligt Skatteförvaltningens förordning förskottsinnehållningsprocenten är alltid minst 25, om utbetalningen sker enligt ett skattekort avsett för löneinkomster.

Om du har skaffat ett skattekort avsett för förmån, skicka skattekortet till kassan. Förskottsinnehållningen vid betalning görs då i enlighet med skattekortet utan att höja procenten.

Närmare information om förskottsinnehållning hittar du på Skatteförvaltningens webbsida.

Om det är en kortvarig sjukdom som varar kortare än självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning (insjuknadagen och följande 9 arbetsdagar, mån-lör) kan du även ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från kassan för sjukdomsperiod. Markera dock sjukdagarna i din ansökan. Om din sjukskrivning varar längre, ansök om sjukdagpenning hos FPA. Sjukdagpenning är alltid den primära förmånen vid sjukdom. Om du fick inkomstrelaterad dagpenning från kassan omedelbart innan du blev sjuk, kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning under självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning. Inkomstrelaterad dagpenning betalas inte ut för den period under vilken du får FPA:s sjukdagpenning.

Längre tids sjukskrivning skall meddelas även till AN-byrån.

Under den karenstid som är fastställts av AN-byrån, kan ingen självriskperiod tas ut och ingen dagpenning betalas ut. Du kan dock ansöka om dagpenning hos kassan redan under karenstiden. I det här fallet kommer kassan att ge dig ett nekande beslut baserat på karenstiden. Du kan överklaga om beslutet om du vill. Observera att du inte kan överklaga AN-byråns utlåtande direkt, utan du kan endast ansöka om ändring genom att överklaga om det skriftliga beslutet som kassan utfärdat. Varje beslut som utfärdas av kassan åtföljs av en besvärs anvisning.

Du kan ansöka om dagpenning hos kassan redan under karenstiden, även om du inte är nöjd med den karenstid som AN-byrån fastställt. Detta påskyndar handläggningen av din fortsatt ansökan efter karenstiden, eftersom dina uppgifter före arbetslöshet i detta fall redan är klara i kassasystemet. Om du inte ansökt om dagpenning under hela karenstiden, meddela kassan om din anställningsstatus under karenstiden när du ansöker om dagpenning efter karenstidens slut.

Ifall du ansöker om dagpenning från kassan först efter karenstidens slut, informera kassan din status även under karenstiden. T.ex. om du har arbetat, skicka kassan kopior av anställningsavtalet och lönebesked samt en uppdelning av din kalenderveckoarbetstid, om du var i ett deltidsarbete där dina arbetstider varierade.

Om du har fått ett stödpaket från din arbetsgivare i samband med din uppsägning kan tiden för denna ekonomiska förmån löpa ut samtidigt med karenstiden. Framför allt om du har fått en ekonomisk förmån relaterad till avslutad anställning är det bra om du redan efter två veckors arbetslöshet ansöker om dagpenning så att du kan få ett beslut från kassan om hur länge periodisering av den ekonomiska förmånen pågår.

Skicka en ansökan via kassans e-tjänst. Använd formuläret “fortsättningsansökan/ändring” och välj den sysselsättningsfrämjande tjänst som passar din situation (t.ex. “i utbildning”).

Ange de faktiska dagarna för deltagande i ansökan. Om det är en dag då tjänsten inte är organiserad, ange “arbetslös” eller annan förklaring som passar din situation som förklaring. Om du har varit frånvarande från tjänsten, ange uppgifterna om frånvaron i ansökan och ange orsaken till frånvaron.

Om du har varit i lönearbete vid sidan av tjänsten, fyll i “på arbetet” som den dagsspecifika förklaringen och ange vilken arbetstid du får betalt för dem. Lämna i så fall även en kopia av anställningsavtalet som bilaga till ansökan (om du ännu inte lämnat in den till kassan), samt lönebesked av lön som utbetalats under ansökningstiden

Självrisktiden sätts när arbetsvillkoret på 26 veckor är uppfyllt och den maximala utbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning börjar om från början. Om du ansöker om dagpenning för första gången eller till exempel efter att ha arbetat i ett år, kommer kassan att sättas en självrisktid innan dagpenningen kan betalas ut.

Självrisktiden sätts i regel högst en gång per år. Trots att det nya arbetsvillkoret uppfyllts, sätts självrisktiden inte om den första dagen som ska betalas skulle infalla inom ett år från början av den föregående maximiperioden och om självrisktiden har satts i början av den föregående dagpenningsperiodens maximiperiod. Dessutom krävs, att dagpenning har betalats ut minst en dag efter tidigare självrisktid.

Fastställandet av självrisktiden är alltid relaterat till uppfyllandet av arbetsvillkoret. Om du tidigare har fått dagpenning efter självrisktiden, och du ännu inte har uppfyllt nya arbetsvillkoret, sätts ingen självrisktid heller.

Du kan skicka bilagor till kassan antingen via vår e-tjänst eller under rubriken ”skicka bilagor”.  För att använda ”skicka bilagor” kräver inte inloggning. Det är givetvis möjligt att skicka bilagor via traditionell post. Vi rekommenderar dock starkt att använda de först nämnda elektroniska kanalerna, eftersom dessa är säkra och snabba leveranssätt.

I princip försöker kassan använda de uppgifter som finns i Inkomstregistret vid handläggning av ansökningar. Tillräckligheten av de uppgifter som hämtas från inkomstregistret varierar dock, eftersom arbetsgivaren efter eget val kan redovisa inkomstuppgifter till inkomstregistret med antingen en snäv eller omfattande redovisningsmetod. Dessutom kan arbetsgivaren lämna frivillig information. Ju mer omfattande uppgifterna redovisas till inkomstregistret, desto mer sannolikt är det att separata lönebesked inte behövs.

Att skicka lönebesked till kassan i samband med ansökan kan dock påskynda handläggningen, för om uppgifterna från Inkomstregistret inte räcker för att behandla din ansökan kommer kassan att be dig lämna kopior på lönebeskeden i varje fall. Detta förstås fördröjer behandlingen av din ansökan.

Återaktivera ditt jobbsökande vid AN-byrån senast på din första arbetslöshetsdag. Om din maximala utbetalningstid på 300/400 dagar för inkomstrelaterad dagpenning inte har uppnåtts kan du återgå till att söka dagpenning efter utgången av din föräldrapenning. Fortsätt att ansöka om dagpenning i perioder enligt din tidigare ansökningsrytm. 

Om du eller din make har ansökt om eller får hemvårdsstöd för barn, skicka en utredning av hemvårdsstödet för barn till kassan som bilaga till ansökan. Om du har varit anställd under graviditets/föräldrapenningsperioden, skicka kassan en kopia av anställningsavtalet. Om du jobbat som timanställd och dina arbetstider varierade, vänligen bifoga även kopior av lönebesked och en uppdelning av din arbetstid per kalendervecka.

Om du får eller har ansökt om något socialbidrag, informera kassan om detta med ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, så att kassan kan bedöma om förmånen i fråga påverkar utbetalningen eller inte. Vissa sociala förmåner hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning, vissa minskar dagpenningens storlek och vissa påverkar inte utbetalningen av dagpenning alls. Dagpenning som betalats ut för mycket eller utan anledning måste återkrävas.

Till exempel är hemvårdsstöd för barn en s.k. familj ersättning som vanligtvis dras av från dagpenningen för arbetslöshetsersättningstagaren. Det hemvårdsstöd som betalas ut till maken dras dock inte av från dagpenningen om maken sköter barnet på heltid hemma och på grund av detta inte skulle ha rätt till arbetslöshetsersättning. Om även maken är arbetslös och hemvårdsstödet utgår till hen, avräknas hemvårdsstödet endast från makens dagpenning. Om du eller din make har ansökt om eller får hemvårdsstöd för barn, skicka en utredning av hemvårdsstödet för barn till kassan som bilaga till ansökan.

Bostadsbidrag är däremot en förmån som inte har någon inverkan på utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning.

Du behöver inte ansöka om tilläggsdagar separat, eftersom kassan kommer att undersöka din rätt till tilläggsdagar utan separat begäran när din maximitid för inkomstrelaterad dagpenning uppnås.

Kassan kan betala ut dagpenning till dig efter att den maximala utbetalningstiden uppnåtts, s.k. för tilläggsdagar fram till utgången av den kalendermånad då du fyller 65 år, om du har varit i pensionsgrundande arbete i minst 5 år under de senaste 20 åren och

  • du är född mellan 1957 och 1960 och har fyllt 61 år innan maximiperioden för dagpenning uppnås.
  • du är född 1961-1962 och har fyllt 62 år innan maximiperioden för dagpenning uppnås.
  • du är född 1963 och har fyllt 63 år innan maximiperioden för dagpenning uppnås.
  • du är född 1964 och har fyllt 64 år innan maximiperioden för dagpenning uppnås.

De som är födda 1965 eller senare har inte rätt till tilläggsdagar. Med lagändringarna upphör betalningen av tilläggsdagar helt år 2030.

Om du är på väg att gå i pension, kontakta ditt pensionsbolag om vilken som är den lägsta pensionsåldern för din åldersgrupp. Ansök om pension i förväg, cirka en månad före önskat startdatum för pensionen. Se pensionsbolags hemsida för mer detaljerade ansökningsanvisningar och datum.

Efter att ha ansökt om ålderspension, fortsätt att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från kassan enligt din vanliga ansökningsrytm fram till slutet av månaden innan pensionen börjar. Ange i din senaste dagpenningsansökan från vilket datum du ansökte om pension. Informera även AN-byrån om din pension.

Efter att du gått i pension bör du inte längre behålla ditt kassamedlemskap. Kassamedlemskapet avslutas dock inte automatiskt utan du ska skriftligen meddela kassan att du säger upp ditt medlemskap på grund av pension. Om du är medlem i ett fackförbund, meddela ditt fackförbund om din avgång och pension.

Du kan få mer information och instruktioner för att ansöka om pension hos ditt pensionsbolag.

Ansökningar kommer att behandlas i ordning enligt ankomstdatum per ansökningstyp.

Första ansökningar och ansökningar om jämkad dagpenning behandlas i ordning enligt ankomstdatum. Den lagstadgade behandlingstiden för dessa ansökningar är 30 dagar efter att ansökan inkommit till kassan. Inom denna tid kommer vi antingen att ge dig ett beslut om din ansökan, eller så skickar vi en begäran om ytterligare utredningar, ifall vi under behandlingen upptäcker brister i din ansökan, bilagor eller AN-byråns utlåtande. Den slutliga behandlingstiden beror dock i hög grad på det aktuella antalet ansökningar och om nödvändiga förklaringar har lämnats som bilaga till ansökan. Du kan följa den aktuella handläggningsstatusen för ansökningarna på framsidan av vår hemsida.

När beslut om storleken på dagpenningen är fattat och kunden skickar en helt arbetslös eller helt permitterad fortsatt ansökan, (där inga förändringar skett under ansökningstiden), behandlas ansökan så att pengarna finns på den sökandes konto senast på följande veckas fredag. I de flesta fall går en sådan ansökan direkt till automatisk betalning och pengarna finns på den sökandes konto redan två bankdagar efter att den elektroniska ansökan skickats.

Om det har skett ändringar under ansökningstiden (t.ex. löneuppgifter har kommit in från Inkomstregistret, eller AN-byråns utlåtande saknas) eller ansökan har fyllts i ofullständigt eller för fel tidsperiod, kommer ansökan att behandlas manuellt. Ansökan behandlas även manuellt om ansökningstiden har arbetsdagar eller om det är permittering för en förkortad arbetsvecka eller en förkortad arbetsdag. I dessa situationer beror handläggningshastigheten för ansökan, utöver antalet inkomna ansökningar, på hur snabbt de förtydliganden som behövs för handläggningen eller fullföljandet av en ofullständig ansökan levereras till kassan.

Ansökningar kommer att behandlas i ordning enligt ankomstdatum per ansökningstyp.

Första ansökningar och ansökningar om jämkad dagpenning behandlas i ordning enligt ankomstdatum. Den lagstadgade handläggningstiden för dessa ansökningar är 30 dagar efter att ansökan inkommit till kassan. Du kan följa den aktuella handläggningsstatusen för ansökningarna på framsidan av vår hemsida.

Helt arbetslös eller helt permitterad fortsatt ansökan, där inga förändringar skett under ansökningstiden, att behandlas så att pengarna finns på den sökandes konto senast på följande veckas fredag. I de flesta fall går en sådan ansökan direkt till automatisk betalning och pengarna finns på den sökandes konto redan två bankdagar efter att den elektroniska ansökan skickats.

Om det har skett förändringar under ansökningsperioden eller om det är permittering för förkortad arbetsvecka eller arbetsdag kommer ansökan att behandlas manuellt. I det här fallet beror handläggningshastigheten på ansökan, utöver antalet ansökningar som väntar på sin tur, på om ansökan har fyllts i noggrant och om all information som behövs för handläggningen har lämnats som en bilaga.