Inkomster som ska beaktas vid jämkning

Vid jämkning beaktas som inkomstlön eller annat vederlag som ska betraktas som förvärvsinkomst och som har fåtts som ersättning för arbete. Som ett sådant vederlag betraktas också inkomster som sparats i eller tagits ut från en arbetstidsbank.

De inkomster som erhålls från sidoverksamheten stäms vanligtvis av enligt uppgifterna i det senast fastställda personbeskattningsbeslutet. Ifall du har haft företagsverksamhet bara en kort tid, kommer inkomsterna från företagsverksamheten att bedömas med en annan tillförlitlig rapport, såsom en kopia av den månatliga bokföringen.

Ett exempel på inkomstjämkning av företag
Företagsinkomsten i ditt senaste fastställda personliga beskattningsbeslut var 4 000 euro. Det månatliga beloppet som minskar din dagpenning erhålls genom att dividera din företagsinkomst till månadsnivån:
Företagsinkomst 4 000 e : 12 månader = 333,33 e/mån som skall jämkas med din dagpenning.

Jämkning av inkomst av jordbruks- och skogsbruksnäringsverksamhet sker i princip på samma sätt som inkomstjämkning av annan näringsverksamhet, men vid jordbruksföretagande i stort sett endast den del av förvärvsinkomsten av jordbruk som anges i skattebeslutet skall jämkas med dagpenningen. När det gäller skogsbruket är det däremot endast värdet av upphandlingsarbetet som jämkas. För att få reda på dessa uppgifter behöver kassan alltid en kopia av skattebeslutet med uppdelningar som en bilaga till dagpenningsansökan.

Inkomster från sidoverksamhet kan också jämkas när verksamheten samlar inkomster efter aktivitetens slut (t.ex. ersättning baserad på immateriella rättigheter såsom royalties).

Enligt definitionen av företagare i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är en företagare en person som arbetar för vinst, utan att vara i ett anställnings- eller tjänsteförhållande. Som näringsverksamhet anses således exempelvis anställning genom faktureringsorganisationer och uppdrag som inte utförs i ett anställningsförhållande. Inkomsterna från denna typ av näringsverksamhet skall inte jämkas enligt skattebeslutet utan månatliga redovisningar av näringsverksamhetsavgifter under ansökningstiden. 

Naturen av sidoverksamheten avgör vilken typ av förklaring som behövs i just ditt fall som en bilaga till ansökan (t.ex. en fördelning av din verksamhetsinkomst och avdragsgilla kostnader under ansökningsperioden eller en kopia av betalningskvittot för avgifter som betalas under innevarande månad). Fråga kassan om råd om nödvändiga bilagor i din situation.

Socialbidrag kan påverka inkomstrelaterad dagpenning

Det är viktigt att du meddelar kassan om alla sociala förmåner du får, eftersom de kan påverka din dagpenning:

  • Vissa sociala förmåner (t.ex. sjukdagpenning, graviditets-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt ålderspension) hindrar helt utbetalning av dagpenning.
  • En del av de sociala förmånerna (t.ex. deltidspension, partiell sjukpension, hemvårdsbidrag för barn och flexibelt vårdbidrag) minskar den dagpenning som ska betalas ut.
  • Vissa sociala förmåner (t.ex. barnbidrag, bostad, handikapp- och försörjningsstöd) påverkar inte utbetald dagpenning eller rätten till dagpenning alls.

Om du får en socialförmån som kan dras av från dagpenningen drar vi av den i sin helhet från din dagpenning. Vid nedsatt dagpenning gäller inte skydds delen 300e/279e.