Jämkad dagpenning

När du arbetar deltid kan du ansöka om jämkad dagpenning. Det betyder att den lön du får kan minska arbetslöshetsförmånen. Också dina övriga inkomster inverkar på dagpennings belopp.

Lönen påverkar dagpenningen under den ansökningsperioden då lönen betalas.

Du kan ansöka om jämkad dagpenning i följande situationer:

  • du får inkomst av deltidsarbete där arbetstiden är högst 80 % av heltid (dock inte om deltidsarbetet bygger på arbetstidsförkortning på eget initiativ)
  • din dagliga arbetstid har förkortats på grund av permittering eller en orsak som kan jämföras med permittering
  • du får inkomst från ett heltidsarbete som varar högst 2 veckor
  • du får inkomst från en heltidsverksamhet som varar högst 2 veckor eller från eget arbete
  • du har inkomster av företagsverksamhet som utgör bisyssla.

Dessutom krävs att du är arbetssökande på heltid på Arbets- och näringsbyrå, AN-byrån har gett kassan ett tillgängligt arbetskraftspolitiskt utlåtande om dig och du uppfyller de allmänna villkoren för att erhålla inkomstrelaterad dagpenning. 

För deltidsarbete och heltidsarbete som varar högst 2 veckor räknas arbetstiden i perioder om antingen 4 kalenderveckor (mån-sön) eller en månad. I permitteringssituationer sker arbetstidsöversynen varje kalendervecka. Granskningen tar hänsyn både till den tid som sparats i arbetstidsbanken och den tid som tas ut som betald ledighet. När det gäller deltidsföretagare kontrolleras inte arbetstiden.

Heltidsarbete (över 80% av heltid) som varar mer än 2 veckor omfattas inte av jämkningen och ingen dagpenning utgår under den tid ett sådant anställningsförhållande pågår.

Dagpenning utgår inte heller för den tid av heltidsverksamhet eller eget arbete som varar längre än 2 veckor. Undantaget från detta är dock den situation där näringsverksamhet eller egenföretagande har påbörjats medan arbetslöshet. I detta fall kan utbetalningen av dagpenning fortsätta i 4 månader från verksamhetens början, innan AN-byrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande ifall näringsverksamheten anses vara en huvud- eller bisyssla. Du måste dock anmäla till AN-byrån om att du startar företag och hålla din arbetsansökan giltig så att du kan fortsätta att ansöka om jämkad dagpenning från kassan. Anmäl inkomsten du tjänar från näringsverksamheten till kassan, eftersom den minskar beloppet av din dagpenning i enlighet med reglerna för den jämkade dagpenningen.

Med eget arbete avses i kassan främst arbete som inte görs i förtjänstsyfte, som att agera vårdgivare åt en närstående eller arbeta med bidrag. Anmäl start av eget jobb till både AN-byrån och kassan. Naturen av ditt eget arbete avgör vilken typ av utlåtande som behövs från AN-byrån och hur det egna arbetet påverkar utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning. Till exempel ersättningen som betalas för vård av en närstående jämkas inte med dagpenningen.