Omställningspenning

Omställningspenning är en del av det omställningsskyddspaket som trädde i kraft i början av 2023. Omställningsskydd är avsett för personer över 55 år och består av en helhet där de som omfattas av omställningsskyddet har rätt till:

  • omställningspenning motsvarande en månads beräknade lön,
  • omställningsutbildning på högst 6 månader, vars värde motsvarar högst 2 månaders beräknade lön, och
  • 5 dagar längre anställningsledighet än vanligt.

För att omfattas av omställningsskyddet krävs det att:

  • du ​​har blivit uppsagd av produktiva eller ekonomiska skäl den 1 januari 2023 eller senare,
  • du ​​har fyllt 55 år senast på uppsägningsdagen,
  • vid uppsägningsdatumet har du varit anställd oavbrutet (eller med avbrott som varat högst 30 dagar) i minst 5 år hos arbetsgivaren i fråga, och
  • du ​​har registrerat dig som arbetssökande vid AN-byrån inom 60 dagar från uppsägningsdatumet.

Särskilt vid långa uppsägningstider är det värt att notera att du måste anmäla dig vid AN-byrån innan arbetslösheten börjar, eftersom 60 dagars anmälningskravet räknas från uppsägningsdagen.

AN-byrån granskar uppfyllandet av villkoren för omställningsskyddet och utfärdar ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som är bindande för betalaren av omställningspenning.

Att ansöka om omställningspenning och storleken på penningen

Omställningspenning ansöks från den egna arbetslöshetskassan. Du kan skicka ansökan redan under uppsägningstiden eller senast 3 månader efter avslutad anställning. Om du inte tillhör kassan kan du ansöka om omställningspenning hos FPA. Storleken på omställningspenningen är detsamma, oavsett utbetalare av penningen.

Omställningspenning är en engångsersättning, som motsvarar en månads beräknade lön som betalats av den arbetsgivare som sagt upp dig. Beräknad lön bestäms med hjälp av inkomstregistret från den inkomst som betalats ut under de 12 kalendermånader som föregår uppsägningen.

Arbetslöshetskassan betalar enligt ansökan omställningspenning till alla som uppfyller villkoren för omställningspenningen, som var medlemmar i kassan på uppsägningsdagen, även om medlemskapets varaktighet i kassan inte räcker till för att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Att få omställningspenning krävs det ingen arbetslöshet, så den kan betalas ut även om du direkt får jobb hos en annan arbetsgivare.

Beskattning av omställningspenning

Omställningspenning är skattepliktig inkomst, vars innehållande ges med en tilläggsprocent av det skattekort som avsatts för lön. Om du däremot levererar det för förmån föreskrivna ändringsskattekortet till kassan, kommer förskottsinnehållning att ske med förmånsskattekortets grundprocent med hänsyn till kortets inkomstgräns.

Ändringsskattekort för förmån kan du beställa i e-tjänsten MinSkatt. Väljer du Erko som utbetalare av förmån, levereras ändringsskattekortet elektroniskt direkt till kassan.

Omställningspenningens inverkan på övriga förmåner

Omställningspenning påverkar inte arbetslöshetsskyddet eller andra förmåner, med undantag för utkomststöd.

Omställningsutbildning

Omställningsutbildningen varar max 6 månader och dess värde motsvarar max 2 månadslöner. Utbildningen erhålls av AN-byrån eller NTM-centralen. Att delta i omställningsutbildningen är frivilligt och du kan tacka nej utan att förlora ditt arbetslöshetsskydd. Omställningsutbildning ingår inte de sysselsättningsfrämjande tjänster avsedd för arbetslösa, utan är en del av omställningsskyddet för personer över 55 år.

Mer information om omställningsutbildningen kan du få från AN-byrån.

Avlönad anställningsledighet

Om du har blivit uppsagd av produktiva eller ekonomiska skäl kan du komma överens med din arbetsgivare om betald anställningsledighet. Anställningsledigheten är avsedd för t.ex. för självstyrt jobbsökande och handling med AN-byrån. Antalet lediga dagar från anställningen beror på längden på din uppsägningstid. Om du omfattas av omställningsskydd har du rätt till 5 dagar längre ledighet från anställningen än vanligt. Du kan få mer information om detta från AN-byrån.