Kassans regler

Finansinspektionen har 26.11.2015 fastställt Specialutbildades arbetslöshetskassa Erkos regler som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

KAPITEL I    Arbetslöshetskassans verksamhetsområde

1 § Kassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte

Kassans namn är Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko, känd under namnet Erko. Senare i dessa stadgar används ordet kassa. Kassans hemort är Helsingfors stad.

Kassans verksamhetsområde omfattar hela landet.

Kassan är ett samfund vars verksamhet är baserad på ömsesidigt ansvar. Kassan har som syfte att för sina medlemmar tillhandahålla utkomstskydd och till utkomstskyddet relaterade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt övriga lagstadgade förmåner som hör till kassans verksamhetsområde i enlighet med gällande lagstiftning.

KAPITEL II     Medlemskap

 2 § Medlemskapsvillkor och inträde som medlem i kassan

Som medlem i kassan kan upptas varje lönearbetare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år, som har en högskoleutbildning eller annan motsvarande specialutbildning eller studerar för en sådan utbildning eller arbetar med arbetsuppgifter eller i en bransch som kräver en sådan utbildning och som godkänns som medlem av kassan.

Såsom lönearbetare betraktas löntagare vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för annan.

Medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra annan arbetslöshetskassa.

En skriftlig ansökan om att bli medlem i kassan ska tillställas kassan, kassans styrelse eller till ett ombud befullmäktigat av kassans styrelse.

På inlämnande av ansökan tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet eller en annan lag som trätt i stället.

Medlemmar i kassan godkänns av kassans styrelse, kassadirektören eller ett av styrelsen befullmäktigat ombud.

Medlemskapet i kassan börjar från och med den dag då medlemsavgiften har betalats, dock tidigast från och med den dag då den skriftliga ansökan om medlemskap har mottagits.

3 § Utträde ur kassan

Om en medlem önskar utträda ur kassan, ska han eller hon meddela detta skriftligt till kassan, kassans styrelse eller ett av styrelsen befullmäktigat ombud. Utträdet träder i kraft tidigast den dag som anmälan mottagits eller vid en senare tidpunkt som angivits i anmälan.

På den skriftliga anmälan tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet eller en annan lag som trätt i stället.

Medlemskapet i kassan upphör senast i slutet av den kalendermånad då medlemmen fyller 68 år.

4 § Anmärkning, varning och uteslutning ur kassan

Kassans styrelse kan efter att ha hört medlemmen ge en anmärkning eller varning eller utesluta en medlem som

 1. vid sitt inträde har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter,
 2. svikligen har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit en omständighet som är av betydelse för erhållandet av eller storleken på en förmån samt
 3. som vägrar att iaktta kassans stadgar eller av kassans styrelse meddelade föreskrifter.

Om en medlem inte har betalat medlemsavgifterna inom fem månader från början av den period som medlemsavgiften gäller, kan han eller hon uteslutas ur medlemskapet i kassan från den dag, från och med vilken medlemsavgifterna är obetalda. Beslutet om uteslutning tas av kassadirektören eller vid dennes förhinder av kassans styrelse.

Medlemmen ska höras av kassans styrelse, kassadirektören eller ett av styrelsen befullmäktigat ombud innan beslut om uteslutning tas.

Kassans styrelse eller kassadirektören kan utesluta ur medlemskap en kassamedlem som varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan bransch som omfattas av kassans verksamhet.

Som varaktigt byte till en bransch som inte omfattas av kassan anses också bedrivande av huvudsaklig företagsverksamhet i över 18 månader som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

5 § Återinträde

Om en medlem efter att ha utträtt ur kassan inom en månad ansluter sig till en annan kassa, räknas medlemmens anställnings- och medlemstid från den föregående kassan till godo enligt vad som föreskrivs i lagen.

Om en medlem som har uteslutits ur kassan på nytt godkänns som medlem räknas inte hans eller hennes tidigare anställningstid eller medlemstid i kassan till godo och inte heller tidigare erlagda medlemsavgifter. Detta gäller även medlemmar som uteslutits ur medlemskapet i en annan kassa och godkänns som en ny medlem i kassan.

6 § Medlemsavgift

Medlemsavgiften är ett eurobelopp som Finansinspektionen fastställer varje kalenderår. Medlemsavgiften ska betalas på det sätt som kassans styrelse har fastställt under kalenderåret.

En medlem kan inte befrias från medlemsavgiften.

En medlem som har utträtt eller uteslutits ur kassan har inte rätt att återfå till kassan betalda avgifter som gäller tiden innan utträdet eller uteslutandet. Återbetalning av medlemsavgift eller del av medlemsavgift görs på personens skriftliga begäran.

Om en person blir medlem i kassan, säger upp medlemskapet eller blir utesluten mitt under kalenderåret, motsvarar medlemsavgiftens belopp det antal kalendermånader av årsavgiften som medlemskapet varit i kraft. Medlemsavgiftens belopp och del av medlemsavgiften samt återbetalning räknas på basis av fulla kalendermånader.

KAPITEL III     Villkor som gäller förmåner

 7 § Av kassan beviljade förmåner, ansökning och betalning av förmåner samt beslut

Kassan beviljar till sina medlemmar inkomstrelaterad dagpenning samt övriga förmåner som hör till kassans verksamhetsområde i enlighet med gällande lagstiftning.

Om ansökning och betalning av förmåner som beviljas av kassan samt beslut föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och i övrig lagstiftning som reglerar kassans verksamhet.

KAPITEL IV     Kassans förvaltning

8 § Förvaltningsorgan

Kassans förvaltningsorgan är kassamötet, kassans styrelse och kassans arbetsutskott.

9 § Kassamötet

Arbetslöshetskassans högsta beslutanderätt innehas av kassamedlemmarnas kassamöte. Tidpunkten och platsen för mötet fastställs av kassans styrelse.

Vid kassamötet har varje närvarande mötesrepresentant en röst. Faller rösterna lika avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som har biträtts av mötets ordförande.

10 § Kassans egentliga möte

Kassans egentliga möte hålls varje år vid den tidpunkt och på den plats som styrelsen har fastställt, dock senast i slutet av november.

Vid det egentliga mötet ska

 1. styrelsens verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsperiod och revisionsberättelse presenteras,
 2. bokslutet för föregående år fastställas,
 3. beslut fattas om de åtgärder som förvaltningen och räkenskaperna ger anledning till,
 4. beslut fattas om hanteringen av räkenskapsperiodens resultat,
 5. beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga,
 6. arvoden och ersättningar för inkomstbortfall för styrelsens ordförande, de övriga styrelsemedlemmarna, arbetsutskottets medlemmar, experter och medlemmarna i eventuella övriga arbetsgrupper som tillsatts av styrelsen samt revisorerna fastställas,
 7. val av styrelsens ordförande förrättas om ordföranden är i tur att avgå,
 8. beslut fattas om hur många styrelsemedlemmar som ska väljas för följande tvåårsperiod,
 9. val av styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter istället för avgående medlemmar förrättas,
 10. val av revisorer förrättas. Av revisorerna ska åtminstone en vara en revisor eller en revisionssammanslutning som är godkänd av Centralhandelskammaren
  (CGR-revisor) eller av en handelskammare (GRM-revisor),
 11. grunderna för medlemsavgiften fastställas samt
 12. andra ärenden som har anmälts till behandling i möteskallelsen handläggas.

Andra än ovan nämnda ärenden får inte tas upp till slutligt avgörande vid mötet.

11 § Kassans extraordinarie möte

Kassans extraordinarie möte ska sammankallas när

 1. kassans styrelse finner det påkallat,
 2. Finansinspektionen eller revisorerna, om den revision de genomfört ger anledning till detta, kräver det, eller
 3. minst en tiondel av medlemmarna skriftligen kräver det för behandling av ett visst ärende.

Om antalet medlemmar i kassan sjunkit till under 8 000 ska kassans extraordinarie möte omedelbart sammankallas för att besluta om kassans verksamhet ska fortsätta eller inte och vilka åtgärder som bör vidtas i dessa fall.

Vägrar kassans styrelse utan laga skäl att sammankalla kassans extraordinarie möte ska kallelsen utfärdas av Finansinspektionen.

I möteskallelsen skall de ärenden som upptas till behandling anges. Andra ärenden än de som nämns i möteskallelsen får inte tas upp för slutligt avgörande vid mötet.

12 § Kassans styrelse

Kassans styrelse består av en ordförande och mellan åtta och tolv (8-12) ordinarie medlemmar samt mellan åtta och tolv (8-12) personliga suppleanter, som ska vara kassamedlemmar som har fyllt 18 år.

Mandatperioden för styrelsens ordförande och medlemmar är två (2) kalenderår.

Hälften av styrelsemedlemmarna står årligen i tur att avgå. Samtidigt står även de personliga suppleanterna till dessa styrelsemedlemmar i tur att avgå.

Styrelsen väljer första och andra vice ordförande årligen under sitt första möte för året.

Styrelsens arbetsutskott består av kassans styrelseordförande och vice ordföranden.

Om en styrelsemedlems uppdrag blir vakant eller om en styrelsemedlem förlorar sin behörighet för uppdraget under verksamhetsperioden sköts dennes uppgifter av suppleanten tills kassans möte väljer en ny styrelsemedlem.

13 § Styrelsens verksamhet

Styrelsen sammankallas av ordförande, eller vid förhinder för denne av första vice ordförande samt vid förhinder för denne av andra vice ordförande.

Styrelsen är beslutför då mötets ordförande samt minst hälften av medlemmarna är närvarande.

Styrelsens beslut blir den åsikt som majoriteten understött. Faller rösterna lika avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som har biträtts av mötets ordförande.

Protokoll ska föras vid styrelsens möte och det ska justeras senast vid följande styrelsemöte.

14 § Styrelsens uppgifter

Styrelsen har till uppgift att

 1. överse att kassans ärenden sköts enligt lagen, kassans regler samt av kassamötet fattade beslut och fastställda föreskrifter,
 2. ansvara för kassans strategiska riktlinjer,
 3. uppta och utesluta medlemmar med beaktande av 2 och 4 § ovan,
 4. utnämna kassans ombud och befullmäktiga dem att uppta medlemmar i kassan enligt kassans regler och på det sätt som avses i det avtal som upprättas separat om detta,
 5. göra upp verksamhetsplan och budget för följande kalenderår och årligen framställa ett förslag gällande medlemsavgiftens storlek till Finansinspektionen,
 6. göra upp en placeringsplan för kassans medel och följa upp dess genomförande,
 7. besluta om placering av kassans tillgångar med inkomstbringande och betryggande säkerhet i enlighet med de principer som godkänts i placeringsplanen,
 8. besluta om principerna för utbetalning av förmåner,
 9. tillsätta och avsätta kassadirektören samt besluta om villkoren för hans eller hennes arbetsförhållande och fastställa hans eller hennes uppgifter,
 10. välja inom sig första vice och andra vice ordförande vid årets första möte,
 11. vid behov tillsätta arbetsgrupper och deras medlemmar för att utreda och förbereda för styrelsen separat beslutade ärenden som rör sig om kassans verksamhet. Arbetsgrupperna kan bjuda in experter utanför styrelsen.
 12. övervaka upprätthållandet av medlemsregistret,
 13. sammankalla kassamötet och bereda ärenden som behandlas på mötet,
 14. ge kassamötet ett skriftligt utlåtande om förslag som revisorerna eller kassans medlemmar vill ta upp till behandling på mötet,
 15. göra upp bokslut och verksamhetsberättelse samt framlägga ett förslag om åtgärder angående kassans överskott eller underskott,
 16. lämna in en ansökan årligen till Finansinspektionen om finansieringsandelar enligt lagen om arbetslöshetskassor,
 17. ombesörja att kassan har en tillräcklig intern tillsyn i förhållande till verksamhetens kvalitet och omfattning och tillräckliga riskhanteringssystem,
 18. besluta om upptagande av lån i enlighet med 19 §,
 19. vid behov bevilja prokura,
 20. företräda kassan och föra dess talan i domstolar och hos andra myndigheter samt
 21. besluta om alla andra ärenden om vilka annat inte har beslutits i lag, förordning eller dessa regler.

15 § Arbetsutskottet och dess uppgifter

Som ordförande för arbetsutskottet fungerar styrelsens ordförande eller vid förhinder för denne styrelsens första vice ordförande. Arbetsutskottet sammankallas av ordförande eller vid förhinder eller jäv för denne av första vice ordförande.

Arbetsutskottet är beslutsfört när minst en medlem förutom mötets ordförande är närvarande vid mötet.

Arbetsutskottets verksamhetsperiod är ett kalenderår.

Arbetsutskottet har till uppgift att

 1. tillsätta och avsätta andra tjänstemän än kassadirektören som anställs för ett tillsvidare gällande anställningsförhållande samt fastställa deras lön och uppgifter,
 2. besluta om att delvis eller helt befria en tjänsteman från sitt anställningsförhållande för en bestämd tidsperiod,
 3. handlägga enskilda anställdas ärenden som rör företagshälsovården, bl.a. sjukskrivningar och rehabilitering,
 4. bereda ärenden som behandlas på styrelsemötena och
 5. sköta övriga uppgifter som bestäms av styrelsen.

Protokoll ska föras vid arbetsutskottets möte och det ska justeras senast vid följande arbetsutskottsmöte.

16 § Kassans direktör och hans/hennes uppgifter

Kassans ansvariga tjänsteman är kassans direktör.

Kassadirektören har till uppgift att

 1. ansvara för kassans operativa verksamhet enligt lagen, kassans regler och styrelsens anvisningar,
 2. anställa funktionärer för tidsbegränsade anställningsförhållanden och fastställa deras anställningsvillkor,
 3. övervaka utbetalning av förmåner,
 4. förbereda ärenden som ska behandlas på styrelsens möten, rapportera till styrelsen om de viktigaste händelserna i anslutning till kassans verksamhet och ekonomi och verkställa styrelsens beslut,
 5. förbereda ärenden som ska behandlas på arbetsutskottets möten och verkställa arbetsutskottets beslut,
 6. övervaka att kassans medel och bokföring sköts på vederbörligt sätt,
 7. ansvara för genomförandet av kassans interna kontroll,
 8. ombesörja att bokslutet och verksamhetsberättelsen för varje redovisningsperiod behandlas vid styrelsemötet,
 9. uppta kassamedlemmar,
 10. utesluta medlemmar som försummat att betala medlemsavgiften,
 11. utesluta medlemmar som varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan bransch som omfattas av kassans verksam,
 12. ansvara för placeringen av medel enligt de principer som godkänts i styrelsens placeringsplan samt styrelsens beslut,
 13. företräda kassan och föra dess talan i domstolar och hos andra myndigheter samt
 14. utföra alla andra uppgifter som styrelsen ålagt honom eller henne.

17 § Kassans ombud

Kassans ombud utnämns av styrelsen.

Ombuden har till uppgift att ta emot medlemsansökningar, uppta medlemmar, registrera utträdesansökningar, höra medlemmar som försummat medlemsavgifter samt ge service till medlemmarna i frågor som relaterar till arbetslöshetsförmåner och arbetslöshetskassans medlemskap.

18 § Firmateckningsrätt

Styrelsens ordförande eller kassadirektören eller en annan person befullmäktigad av styrelsen har firmateckningsrätt.

För att underteckna skuldförbindelser krävs dock både styrelseordförandens eller kassadirektörens och en annan styrelsemedlems namnteckning.

Ifall arbetslöshetskassans beslut ges elektroniskt kan underskrift ske maskinellt.

19 § Möteskallelser och meddelanden till medlemmar

Möteskallelser och övriga meddelanden gällande kassan som är avsedda för medlemmarna publiceras i en eller flera tidningar som sprids bland medlemmarna eller delges på annat av styrelsen fastställt sätt senast två veckor före utsatt datum.

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelsen inklusive utlåtanden ska under minst en vecka före kassans egentliga möte finnas tillgängliga för medlemmarna på kassans kontor.

20 § Upptagande av lån

Kassans styrelse har rätt att uppta tillfälliga lån endast för betalning av förmåner och långfristiga lån för anskaffning av verksamhetslokaler, om medel därtill inte finns disponibla.

21 § Räkenskapsperiod och bokslut

Kassans räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet inklusive resultaträkning, balansräkning, bilageuppgifter och styrelsens verksamhetsberättelse ska vara färdigställt senast den 31 mars.

Revision ska förrättas före slutet av april.

22 § Fonder

Kassans fond är en utjämningsfond. Det årliga överskottet överförs till utjämningsfonden.

23 § Täckning av underskott

Om bokslutet utvisar underskott används högst 50 procent av utjämningsfondens medel till att täcka det.

Om underskottet inte kan täckas så som stadgas i 1 momentet täcks bristen i enlighet det som föreskrivs i lagen genom en tilläggsandel som beviljas från medel i arbetslöshetskassornas stödkassa och statliga medel.

KAPITEL V     Särskilda bestämmelser

24 § Kassans tillsyn

Kassans tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.

25 § Stadgeändringar

Om lagen eller förordningen om utkomstskydd för arbetslösa eller lagen om arbetslöshetskassor eller annan lag inom kassans verksamhetsområde ändras, har kassans styrelse rätt att göra motsvarande ändringar i dessa regler.

För ändring av dessa regler i annat fall än det i 1 momentet omnämnda, eller för upplösning av kassan i annat fall än det i 11 § 2 momentet omnämnda, krävs att beslut i saken fattas vid kassans möte med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av rösterna.

26 § Överlåtelse av medel vid upplösning av kassan

Om beslut har fattats om att upplösa kassan eller om kassan läggs ner, ska de medel som återstår efter att skulderna har betalats och andra förbindelser uppfyllts överlåtas enligt vad det kassamöte som fattat beslutet om upplösning har bestämt för att stöda medlemmarnas ekonomi och yrkesutbildning.