Lainsäädäntö

Kassan toimialaan liittyvät keskeiset säädökset löytyvät Valtion säädöstietopankki Finlexistä.

Lait

Työttömyysturvalaki
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
Vuorotteluvapaalaki

Työsopimuslaki
Vuosilomalaki
Työaikalaki

Työttömyyskassalaki
Hallintolaki
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta

Asetukset

Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta
Asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä
Asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta