Organisation

Arbetslöshetskassans förvaltningsorgan är dess styrelse och dess styrelsemöten.

Arbetslöshetskassans styrelsemöten

De högsta befogenheterna att fatta besluta kring funktionerna i arbetslöshetskassan ligger hos arbetslöshetskassans styrelsemöten. Tid och plats för mötet beslutas av arbetslöshetskassans styrelse. Varje ledamot har en röst vid arbetslöshetskassans styrelsemöte. Arbetslöshetskassans årsstämma hålls årligen vid en tid och plats som beslutas av arbetslöshetskassans styrelse.

Styrelse

Arbetslöshetskassans styrelse består av styrelseordföranden och 8-12 ordinarie ledamöter och 8-12 personliga suppleanter, som alla måste vara medlemmar i arbetslöshetskassan och ha fyllt 18 år. Styrelseordföranden och ledamöterna väljs för en period på två kalenderår.

Styrelsen ansvarar för att se till att arbetslöshetskassans uppgifter sköts i enlighet med lagstiftningen, arbetslöshetskassans regler, och enligt besluten vid arbetslöshetskassans styrelsemöte, och de riktlinjer som ratificerats av styrelsemötet. Dessutom bär arbetslöshetskassans styrelse ansvaret för arbetslöshetskassans strategiska policy.

Styrelse 2021

Styrelseordförande

Salla Luomanmäki

Styrelsemedlemmar

Jussi Junni (2. vice ordförande), suppleant Arja Lusa
Kukka Junno
Jenni Karsio (1. vice ordförande), suppleant Anne Rytilahti
Jaakko Kittamaa, suppleant Jukka Sippola
Mika Lätti, suppleant Pia Renvall
Marina Paulaharju, suppleant Mari Lankinen
Ilkka Pekkala, suppleant Jyrki Wallin
Nuutti Pursiainen, suppleant Simo Pöyhönen
Ville Savilampi, suppleant Riina Karjalainen
Anita Tuohino, suppleant Mika Pietilä

Direktör

Arbetslöshetskassans officiellt ansvarige tjänsteman är arbetslöshetskassans direktör, vicehäradshövding Eero T. Anttila. Uppdraget för direktören vid arbetslöshetskassan är att ansvara för arbetslöshetskassans funktioner i enlighet med lagstiftningen, reglerna för arbetslöshetskassan, och de riktlinjer som ges av arbetslöshetskassans styrelse.

Ombud

Arbetslöshetskassans styrelse utser arbetslöshetskassans ombud. Ombudets ansvar inkluderar att ta emot medlemsansökningar för organisationens representerade medlemmar, godkänna medlemmar, registrera medlemmars utträdesansökningar, samla in medlemsavgifter, intervjua medlemmar vid underlåtelse att betala medlemsavgifter, och företräda medlemmar i frågor som relaterar till arbetslöshetsförmåner och arbetslöshetskassans medlemskap.