Företagarens arbetslöshetsskydd

För företagare och löntagare finns separata arbetslöshetskassor. En medlem av löntagarkassan kan inte anskaffa sitt anställningsvillkor genom företagsverksamhet eller en medlem av företagarkassan genom lönearbete.

Om du blir arbetslös, anmäl till AN-byrån om du själv eller din familj har företagsverksamhet eller äger jordbruksmark eller skogsmark. Anmäl också till AN-byrån om du har förvärvsarbete utanför arbets- eller tjänsteförhållandet (t.ex. arbetar du med uppdragsavtal eller via en faktureringsandelslag, eller får publiceringsavgifter eller immateriella ersättningar). Allt ovanstående betraktas inom arbetslöshetsskyddet som företagsverksamhet om vilken det behövs ett arbetskraftspolitiskt utlåtande från AN-byrån. AN-byrån avgör om din företagsverksamhet ska betraktas som huvud- eller som bisyssla.

Företagsverksamhet på heltid

En företagare med heltidsverksamhet kan inte ansluta sig till löntagarkassan, utan man bör ansluta sig till företagarkassan om man vill försäkra sig mot arbetslöshet.

En medlem av en löntagarkassa som har inlett sin företagsverksamhet på heltid kan om så önskas behålla sitt medlemskap i löntagarkassan under den s.k. efterskyddsperioden, dvs. i 18 månader. Det är dock värt att notera att en medlem i löntagarkassan inte kan anskaffa företagarens arbetsvillkor. Om en medlems företagsverksamhet upphör innan den har pågått i 18 månader, bibehålls det arbetsvillkoret för löntagaren som förvärvats före företagsverksamhetens början. Om en medlems företagsverksamhet på heltid varar längre än 18 månader förlorar man det arbetsvillkoret för löntagaren som tidigare ackumulerats.

Om arbetsmarknadsmyndigheterna har ansett att du är företagande som huvudsyssla, har du inte rätt till arbetslöshetsskydd för en arbetstagare förrän din företagsverksamhet har lagts ned, din verksamhet har stoppats eller ditt arbete i företaget har upphört.

Företagsverksamhet som bisyssla

Företagsverksamhet som bisyssla ställer inga begränsningar för att tillhöra löntagarkassan. Om du blir arbetslös beaktas förvärvsinkomst från   vid utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning som jämkad inkomst. Om den Företagsverksamheten som bisyssla har pågått längre, anvisas förvärvsinkomster från företagsverksamheten i regel till arbetslöshetskassan genom beskattningsbeslutet om den senast fastställda personliga beskattningen.

Enligt företagardefinitionen i lagen om arbetslöshetsskydd betraktas som företagare, en person som utför förvärvsarbete utan att vara i ett arbets- eller tjänsteförhållande. Som företagsverksamhet betraktas således exempelvis sysselsättning genom faktureringsandelslag och uppdrag som inte görs i anställningsförhållandet. Inkomster från denna typ av företagsverksamhet anpassas inte enligt beskattningsbeslutet, utan utredningar om företagsverksamhetens arvoden/ersättningar under ansökningsperioden ska lämnas in till kassan enligt betalningen som bilagor till de månatliga ansökningarna om inkomstrelaterad dagpenning.  

Det beror på själva företagsverksamheten, vilken typ av utredning som behövs som bilaga till ansökan i just ditt fall (t.ex. en kopia av den månatliga faktureringen eller en kopia av för kvittot för de arvoden/ersättningar som betalats per månad). Fråga gärna råd om nödvändiga bilagor direkt från kassan.