Sökandens rättigheter och skyldigheter

När du ansöker om dagpenning från kassan ansvarar du själv för att de uppgifter du lämnar i ansökan eller de tilläggsförklaringar du lämnar separat är korrekta. Om de uppgifter du lämnat visar sig vara felaktiga eller om du lämnat uppgifter som påverkar beslutet oredovisade kommer kassan att återkräva den utbetalda dagpenningen vid behov. Underlåtenhet att anmäla kan förutom återkrav även leda till straffrättsliga påföljder och uppsägning från kassan.

Meddela omedelbart kassan om eventuella förändringar i dina förhållanden som påverkar antingen din rätt att få dagpenning eller dagpenningens storlek. Till sådana situationer hör t.ex. förändringar i inkomst och familjesituation.

Om du inte anmäler dina förändringar kan du stå utan den förmån du har rätt till eller så kan du få utbetalt stöd utan anledning, i så fall måste det återkrävas senare.

Meddela kassan om det sker ändringar i dina person- eller kontaktuppgifter. Du kan anmäla ändringar av dina personuppgifter och kontonummer via kassans e-tjänst. Du kan också uppdatera informationen själv under rubriken “medlemsinformation” i e-tjänsten.