Ackumulering av ett nytt arbetsvillkor

Notera! Ändringar har gjorts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Med ändringarna, från och med den 2.9.2024, blir arbetsvillkoret och medlemsvillkoret 12 månaders långa, dvs. cirka 52 veckor, och arbetsvillkoret ackumuleras utifrån den lön som betalas för arbetet.

Arbetslöshetskassan följer ett nytt arbetsvillkor när du får inkomstrelaterad/jämkad dagpenning. I princip ackumuleras ett nytt arbetsvillkor för varje kalendervecka som du arbetar minst 18 timmar i ett anställningsförhållande (8 timmar inom de undervisningsarbeten som avses i lagstiftningen). Det finns dock olika undantag från hur arbetsvillkoret uppfylls. t.ex. för lönestödsarbete och personer över 60 år som omfattas av anställningsskyldigheten. 

Ifall du, efter att den tidigare dagpenningen fastställdes, har samlat på dig nya 26 veckor inom 28 månader som uppfyller arbetsvillkoret, kommer du att uppfylla arbetsvillkoret igen. När arbetsvillkoret är uppfyllt igen påbörjas beräkningen av maximiperioden för dagpenning från början, även om du inte ännu har fått dagpenning för den hela maximala betalningsperioden (300/400/500 dagar).

När du uppfyller arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor igen, kommer kassan att undersöka om beloppet på din dagpenning ska räknas om och/eller om fem arbetsdagars arbetslöshet motsvarande självrisktid skall placeras. Om nivån på din dagpenning inte omräknas, kommer du att få betalt med det tidigare beloppet för dagpenning.

  • Beloppet på dagpenning kommer inte att omräknas
    • om den första dagen som ska betalas skulle infalla inom ett år från början av den föregående maximiperioden och
    • om dagpenningen har räknats om i början av den föregående dagpenningens maximiperiod.
  • Självrisktiden placeras inte

    • om den första dagen som ska betalas skulle infalla inom ett år från början av den föregående maximiperioden och
    • om självrisktiden placerades i början av den föregående dagpenningsperiodens maximiperiod.

Om beloppet på din dagpenning räknas om görs omdefinieringen utifrån den lön du tjänat under de nya veckorna som uppfyller arbetsvillkoret. Din nya fulla dagpenning är dock minst 80 % av din tidigare fulla dagpenning (så kallad skyddsregel), förutsatt att din maximitidsräknare för dagpenningen inte var helt betald. Om du redan har fått arbetsersättning i hela 300/400/500 dagar gäller inte 80-procentsskyddsregeln för dig. Du får ett beslut om nytt belopp på dagpenning och självrisktid när arbetslöshetskassan betalar ut dagpenning första gången efter att den nya självrisktiden uppfyllts.

Skydd på nivån med dagpenning för personer över 58 år

Den nyssnämnda regeln, enligt vilken den lön som ligger till grund för dagpenning inte räknas om, om det inte har gått ett år sedan den tidigare maximiperiodens början och grundlönen då definierats, gäller även den som har nått 58 års ålder.

Men om grundlönen för dagpenningen ska omdefinieras, räknas inte lönen som ligger till grund för dagpenningen ifall du har uppfyllt arbetsvillkoret efter att du fyllt 58 år och din lön beräknad utifrån din nya inkomst inte är högre än den tidigare grundlönen.