Behandlingstiden för ansökningar

Behandlingstiden för ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning

Behandlingstiden för ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning

Ansökningarna från dem som ansöker om inkomstrelaterad dagpenning för första gången (så kallade första ansökningar) behandlas i ordning enligt ankomstdatum, inom 30 dagar från det att ansökan anlänt till kassan. Inom denna tid kommer vi antingen att ge dig ett beslut om din ansökan eller skicka dig en begäran om ytterligare utredning om vi vid behandlingen upptäcker brister i din ansökan, i bilagorna eller i AN-byråns utlåtande.

För att påskynda behandlingen lönar det sig att fylla i ansökan noggrant enligt anvisningarna i ansökningsformuläret och kontrollera att din ansökan innehåller alla bilagor som behövs för behandlingen. Den aktuella handläggningssituationen för de första ansökningarna kan du följa på vår hemsida.

Om du har fått en begäran om tilläggsutredning ger vi dig ett beslut inom 14 dagar efter att du lämnat de saknade utredningarna till kassan. Om du inte lämnar in de tilläggsutredningarna som kassan begärt inom den angivna tidsfristen, måste kassan avslå din ansökan direkt. Din ansökan kan dock behandlas på nytt utan en särskild begäran när du har lämnat in de begärda bilagorna till kassan.

Behandlingstiderna för de övriga ansökningarna

Du kan lämna in din fortsatt ansökan redan några veckor efter att du skickat in din första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, även om du ännu inte har fått ett beslut om din första ansökan. Om det är möjligt, behandlar kassan även de fortsatta ansökningarna som kommit in till kassan i samband med behandlingen av den första ansökan.

När beslutet om dagpenningens nivå har fattats behandlas de fortsatta ansökningarna av de helt arbetslösa så att pengarna finns på sökandens konto senast på fredagen följande vecka efter ansökningens ankomst. Det allra bästa sättet att fylla i de fortsatta ansökningarna är i perioder om fyra kalenderveckor (mån-sön) retroaktivt.

Behandlingen av de andra fortsatta ansökningarna (t.ex. jämkad dagpenning, eller en situation där dagpenningen söks med en fortsatt ansökan efter några månaders visstidsanställning) tar vanligtvis längre tid än behandlingen av de fortsatta ansökningarna för de helt arbetslösa. Behandlingen kan bli försenad om ansökan är ofullständigt ifylld, eller om de nödvändiga bilagorna såsom löneuppgifter gällande ansökningsperioden eller löneuppgifter gällande tiden mellan ansökningsperioderna, saknas. Vid behandlingen av fortsatta ansökningar om jämkad dagpenning och andra ansökningar som inte anses som fortsatta iakttas samma handläggningsgaranti på 30 dagar enligt lagen, som vid behandlingen av de första ansökningarna. Den aktuella behandlingstiden för ansökningar om jämkad dagpenning kan du följa på vår hemsida.

Ansökningar där arbetsvillkoret uppfylls på nytt för arbete som utförts mellan arbetslöshetsperioderna eller under arbetslöshetsperioden jämställs med de första ansökningarna.

Kassan har syftet att behandla ansökningar om alterneringsersättning och fatta beslut om alterneringsersättningens storlek så nära från alterneringsledighetens startdatum som möjligt. På grund av detta är utbetalningen på den första ersättningen ofta en kortare tidsperiod än den normala betalningsperioden på fyra veckor. Även den sista utbetalningen av alterneringsledighet gäller ofta för en kortare period än på 4 veckor.