Vem anses som företagare

Enligt lagen om arbetslöshetsskydd betraktas som företagare en person som avses i 3 § i lagen om pension för företagare eller 3-5 § i lagen om pension för lantbruksföretagare.

En företagare är:

  • en person som utför förvärvsarbete utan att vara i ett anställnings- eller tjänsteförhållande. (Detta innebär till exempel sysselsättning genom faktureringsandelslag och alla sådana uppdrag som inte görs i anställningsförhållandet.)
  • en person som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där han själv äger minst 15 % eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 30 % av aktiekapitalet eller rösträkningen
  • en person som arbetar i ett aktiebolag där han eller hon själv eller hans eller hennes familjemedlemmar tillsammans med honom eller henne har minst 50 % av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget
  • en person som arbetar i ett annat företag eller en annan sammanslutning där han eller hon själv eller hans eller hennes familjemedlemmar tillsammans med honom eller henne anses ha en sådan bestämmanderätt som avses i de nämnda punkterna.

En person anses ha ledande ställning i ett företag om han eller hon är verkställande direktör för eller styrelsemedlem i ett aktiebolag eller om han eller hon har motsvarande ställning i ett aktiebolag eller ett annat företag eller en annan sammanslutning.

Såsom familjemedlem till den som arbetar i ett företag betraktas hans eller hennes make (inkl. sambo) och en person som är hans eller hennes släkting i rätt upp- eller nedstigande led och bor tillsammans med honom eller henne i gemensamt hushåll.

När ägarandelen beräknas beaktas också indirekt innehav via andra företag och sammanslutningar.