Belopp på dagpenningen

Inkomstrelaterad dagpenning består av en grund del lika med grund dagpenning, en förtjänstdel samt en eventuell barnförhöjning. År 2023 är grund delen 37,21 euro/dag.

Förtjänstdel beräknas som huvudregel utifrån din lön på minst 26 kalenderveckor just före arbetslösheten. Semesterlön och -penning dras av från lönen. Utöver dessa dras från lönen den del som motsvarar tjänstepension- och arbetslöshetsförsäkringspremien och sjukförsäkringens dagpenning. År 2023 är avdraget 4,40 % (år 2022 var avdraget 4,29 %).

I vissa speciella situationer (t.ex. om du varit på partiell vårdledighet, alterneringsledighet eller partiell förtidspension) beräknas dagpenningen från den lön du tjänat från tiden före ovan nämnda situation om dina arbetsvillkor inte har varit till fullo uppfyllt efter situationen.

Barnförhöjning betalas för högst tre försörjningsberättigade barn under 18 år. 

Barnförhöjning i år 2023:

  • 7,01 euro/dag för 1 barn,
  • 10,29 euro/dag för 2 barn och
  • 13,26 euro/dag för 3 eller fler barn.

Den fulla inkomstrelaterade dagpenningen med barnförhöjning får vara högst 90 % av den dagslön som ligger till grund för dagpenning, men till minst grund dagpenning ökat med barnförhöjningen. Läs mer om hur du beräknar dagpenningens storlek.

Utbetalning av förhöjd dagpenning

Du kan få en förhöjd tjänstdel i sammanlagt högst 200 dagar när du deltar i den sysselsättningsfrämjande tjänst som avtalats med AN-byrån och som ingår i din anställningsplan. Om tjänsten inte är överenskommen i din anställningsplan kan förhöjningsdelen inte betalas ut även om du deltar i den sysselsättningsfrämjande tjänsten.

Sysselsättningsfrämjande service är t.ex. frivilliga studier, arbetskraftsutbildning, jobbsökarträning och karriärträning, arbetsprövning och utbildningsprövning arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

När förhöjningsdelens maximitidsräknare på 200 dagar har nått full, betalas dagpenning utan förhöjningsdelen.