Työttömyysturvaan muutoksia 1.1.2020 lukien

Aktiivimalli poistuu 1.1.2020

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen aktiivimallin purkamisesta. Aktiivimallin kumoamista koskeva lakimuutos astuu voimaan 1.1.2020 lukien. Tämä tarkoittaa, että työttömyysetuuden saajien aktiivisuutta ei enää seurata, eikä päivärahan suuruutta leikata aktiivimallin perusteella 1.1.2020 tai sen jälkeiseltä ajalta maksettavilta työttömyyspäiviltä.

Vuoden 2020 puolella maksettaviin, vuoden 2019 työttömyyspäiviä koskeviin työttömyysetuuksiin aktiivimallin leikkurit vielä vaikuttavat. Joulukuun 2019 työttömyyspäiviltä maksettava etuus voidaan siis maksaa alennettuna, vaikka etuuden maksupäivä olisi vuoden 2020 puolella.

Jos työttömyysetuutta on maksettu aktiivimallin vuoksi alennettuna, alennetun päivärahan maksaminen jatkuu vuoden 2019 loppuun ja päiväraha palautuu normaalin suuruiseksi 1.1.2020 lukien ajoittuvilta työttömyyspäiviltä.

Työttömyysetuuden hakijan ei tarvitse itse tehdä mitään, jotta alennettuna maksettu etuus palautuisi normaalin suuruiseksi. Riittää, että ansiopäivärahaa haetaan normaalin hakurytmin mukaisesti ja vuoden 2020 työttömyyspäiville kohdistuva etuus maksetaan automaattisesti täysimääräisenä.

Huom! Työttömyyskassa ei anna automaattisesti kirjallista päätöstä muuttuneen päivärahan suuruudesta silloin, kun muutos perustuu lakimuutokseen. Jos tarvitset kirjallisen päätöksen muuttuneesta päivärahasta esimerkiksi asumistukea tai muuta etuutta varten, voit pyytää kassalta päätöstä esimerkiksi verkkoasioinnin kautta lähetettävällä viestillä.

Lisätietoa aktiivimallin purkamisesta löydät Sosiaali- ja terveysministeriön kotisivuilta.

Ansiopäivärahan suuruus nousee hieman

Ansiopäivärahan taso nousee hieman, sillä työttömyysturvaan tulee tasokorotus 1.1.2020 lukien. Lisäksi ansiopäivärahan suuruuteen vaikuttavat päivärahaan tehtävä indeksikorotus ja päivärahan perustepalkasta sosiaalivakuutusmaksujen perusteella tehtävän prosenttivähennyksen (ns. Tel-vähennys) pieneneminen.

Tasokorotuksessa peruspäivärahan täysi määrä nousee 32,40 eurosta päivässä 33,66 euroon päivässä.

Ansiopäivärahan kohdalla päivärahan korotuksen suuruus riippuu osittain perustepalkasta, sillä ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta sekä palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta.

Myös työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset nousevat indeksikorotuksen myötä hieman. 1.1.2020 lukien lapsikorotus yhdestä lapsesta tulee olemaan 5,28 €/pv (5,23 €/pv), kahdesta lapsesta 7,76 €/pv (7,68 €/pv) ja kolmesta tai useammasta lapsesta 10,00 €/pv (9,90 €/pv).

Indeksikorotus ja tasokorotus vaikuttavat päivärahan tasoon kaikkien päivärahan saajien kohdalla. Prosenttivähennyksen muutos sen sijaan vaikuttaa silloin, kun päivärahan määrä lasketaan osin tai kokonaan vuonna 2020 ansaitun palkan perusteella.

Ansiopäivärahan tason nousu vaikuttaa myös vuorottelukorvaukseen, sillä vuorottelukorvaus perustuu ansiopäivärahaan, johon henkilö olisi oikeutettu työttömänä ollessaan.

Lisätietoa aiheesta ja vuoden 2020 päivärahataulukon löydät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta.

Huom! Työttömyyskassa ei anna automaattisesti kirjallista päätöstä muuttuneen päivärahan suuruudesta silloin, kun muutos perustuu lakimuutokseen. Jos tarvitset kirjallisen päätöksen muuttuneesta päivärahasta esimerkiksi asumistukea tai muuta etuutta varten, voit pyytää kassalta päätöstä esimerkiksi verkkoasioinnin kautta lähetettävällä viestillä.

Lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä

Ansiopäivärahaa voidaan tietyin ikään ja työhistoriaan liittyvin edellytyksin maksaa myös enimmäismaksuajan täyttymisen jälkeen ns. lisäpäivinä sen kalenterikuukauden loppuun, kun ansiopäivärahan hakija täyttää 65 vuotta.

Lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuodesta 62 vuoteen 1.1.2020 lukien. Vuonna 1961 syntyneet täyttävät 61 vuotta kuitenkin vasta vuonna 2022, joten käytännössä muutos vaikuttaa maksettaviin työttömyysetuuksiin vasta tuolloin.

Tulorekisteri tulee työttömyyskassojen käyttöön 1.1.2020 alkaen

Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisteristä ansiopäivärahanhakijaa koskevia palkka- ja työsuhdetietoja 1.1.2020 lähtien. Tavoitteena on, että tulorekisterin käyttöönoton myötä ansiopäivärahahakemukseen ei tarvitsisi enää jatkossa liittää niin paljon selvityksiä.

Palkkatiedot kannattaa liittää hakemukseen vielä alkuvuodesta

Työttömyyskassat saavat tulorekisterin tiedot käyttöönsä heti vuodenvaihteessa. Tietojen hakemiseen ei kuitenkaan voida käyttää automaattista rajapintaa heti käyttöönoton jälkeen, sillä tietosuojasäännökset estävät rajapinnan kautta haettavien tietojen testauksen ennen vuodenvaihdetta.

Ansiopäivärahahakemuksen liitteenä kannattaakin vielä alkuvuodesta toimittaa työnantajalta saatu palkkatodistus. Samoin sovitellun päivärahan hakemuksiin kannattaa liittää palkkalaskelmat. Näin saamme minimoitua tulorekisterin käyttöönoton yhteydessä hakemusten käsittelyyn mahdollisesti tulevat viiveet.

Työnantajan tapa ilmoittaa tietoja tulorekisteriin vaikuttaa liitteiden tarpeeseen

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen. Lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Näiden lisäksi työnantaja voi halutessaan täyttää tietoja esimerkiksi palkan ansaintajaksoista ja poissaoloista.

Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että kassa saa hakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä, eikä hakijan tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.

Erillisiä palkka- tai työsuhdetietoja pyydetään hakijalta jatkossakin silloin, kun tulorekisteriin ei ole ilmoitettu hakemuksen käsittelyssä tarvittavia tietoja ja silloin, kun tulorekisterin tiedot eivät kyseisen henkilön tilanteessa riitä hänen hakemuksensa käsittelyyn.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö on laatinut työnantajille ohjeen, josta ilmenee, mitä tietoja työttömyyskassat tarvitsevat tulorekisteristä.