Työttömyysturvaan muutoksia 1.1.2018 lukien

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät aktiivimallia, liikkuvuusavustusta ja yritystoimintaa koskevat muutokset työttömyysturvalakiin. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018 lukien.

Aktiivimallin käyttöönoton myötä myös omavastuuaikaan tulee muutos. Omavastuuaika lyhenee nykyisestä seitsemästä päivästä viiteen päivään. Viiden päivän omavastuuaika koskee henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Työttömien aktiivisuutta seurataan 1.1.2018 lukien (ns. aktiivimalli)

Aktiivimallilla työnhakijoita pyritään kannustamaan aktiivisuuteen työnhaussa koko työttömyysjakson ajan. Muutoksen myötä työttömien aktiivisuutta aletaan seurata 65 etuuden maksupäivän mittaisissa jaksoissa 1.1.2018 lukien. Jos työtön ei ole ollut riittävän aktiivinen edellisellä 65 maksupäivän tarkastelujaksolla, hänen täyden työttömyysetuutensa määrää leikataan 4,65 %:lla seuraavien 65 maksupäivän ajaksi. Tämän jälkeen aktiivisuutta arvioidaan uudelleen kuluneiden 65 maksupäivän osalta.

 • Jos henkilö on ollut riittävän aktiivinen, maksetaan etuus täysimääräisenä seuraavien 65 maksupäivän ajalta.
 • Jos henkilö ei ole ollut riittävän aktiivinen, jatketaan 4,65 %:lla leikatun täyden etuuden maksamista seuraavien 65 maksupäivän ajan. Leikkaus ei siis kertaudu, vaikka aktiivisuusedellytys jäisi täyttymättä useana peräkkäisenä jaksona.

Työtön voi osoittaa aktiivisuuttaan 65 maksupäivän tarkastelujaksolla

 • olemalla palkkatyössä siten, että työ yhden kalenteriviikon aikana tehtynä kerryttäisi työssäoloehtoa. Opetusalalla työtä tulee siis tehdä tarkastelujakson aikana yhteensä 8 tuntia ja muilla aloilla yhteensä 18 tuntia
 • ansaitsemalla yritystoiminnasta yhteensä vähintään 23 % yrittäjän työssäoloehtoa kerryttävästä kuukausiansiosta. Vuoden 2018 tasolla tämä tarkoittaa 241,04 €/65 pv ja noin 80,33 €/kk
 • osallistumalla vähintään viiden päivän ajan työllistymistä edistävään palveluun
 • osallistumalla vähintään viiden päivän ajan muuhun TE-toimiston järjestämään, työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavaan rekrytointikokeiluun tai -koulutukseen.

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Aktiivisuutta ei edellytetä henkilöltä, joka saa toista etuutta työkyvyttömyyden tai vamman perusteella, jolla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus tai joka toimii omais- tai perhehoitajana. Aktiivisuutta ei edellytetä myöskään silloin, jos yhdenjaksoinen työttömyysetuuden saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.

Liikkuvuusavustuksen muutokset

 • Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa työhön liittyvän koulutuksen perusteella, jos koulutus liittyy vähintään 2 kk kestävään työsuhteeseen ja koulutusmatka kestää osa-aikatyössä vähintään 2 h tai kokoaikatyössä vähintään 3 h.
 • Liikkuvuusavustus voidaan maksaa korotettuna, jos työpaikka tai työhön liittyvä koulutuspaikka sijaitsee yli 200 km etäisyydellä asuinpaikasta tai työhön liittyvää muuttoa edeltäneestä asuinpaikasta.
 • Liikkuvuusavustukseen voidaan maksaa lapsikorotusta alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista.
 • Liikkuvuusavustuksen myöntämiseksi ei enää edellytetä vähintään 18 viikkotyötuntia. Osa-aikatyötä tekeville kuitenkin maksetaan liikkuvuusavustusta vain työpäiviltä (enintään 5 päivältä viikossa).
 • Liikkuvuusavustusta ei enää tarvitse hakea ennen työsuhteen alkamista. Jatkossa liikkuvuusavustusta voi hakea kolmen kuukauden kuluessa työn tai koulutuksen alkamisesta.

Muutokset koskevat aikaisintaan 1.1.2018 alkavien työsuhteiden tai koulutusten perusteella myönnettäviä liikkuvuusavustuksia.

Yritystoiminnan aloittamiseen liittyvä muutos

 • Työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Mahdolliset yritystoiminnasta saadut tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovitellun päivärahan säännösten mukaisesti.
 • Jos yritystoiminta arvioidaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan sovitellun ansiopäivärahan maksamista jatkaa.
 • Jos yritystoiminta arvioidaan neljän kuukauden kuluttua päätoimiseksi, päättyy oikeus ansiopäivärahaan tuosta hetkestä lukien.