Aktiivimalli

Aktiivimalli poistuu 1.1.2020 lukien. Aktiivimalli velvoitteineen ja leikkureineen vaikuttaa vielä 31.12.2019 saakka ajoittuvia työttömyyspäiviä koskeviin etuuksiin. Työttömyyspäiviltä 1.1.2020 ja sen jälkeen etuus maksetaan ilman erillisiä toimenpiteitä normaalisuuruisena, eikä työttömyyskassa enää seuraa etuudensaajien aktiivisuutta. Tällä sivulla kerrottu koskee siis työttömyysaikaa 31.12.2019 saakka.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä työttömyyskassat seuraavat ansiopäivärahaa saavien jäsentensä aktiivisuutta 65 etuuden maksupäivän jaksoissa. Etuuden maksupäivät ovat päiviä, joilta sinulle maksetaan ansiopäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä. Aktiivisuutesi seuranta alkaa siitä päivästä, josta sinulle aletaan maksaa työttömyysetuutta. Aktiivisuusedellytys koskee myös lisäpäivillä, eli ns. eläkeputkessa olevia työttömiä. Aktiivisuuden seuranta tapahtuu kassalle toimittamiesi ansiopäivärahahakemusten käsittelyn yhteydessä.

Jos et ole ollut riittävän aktiivinen kuluneella 65 maksupäivän tarkastelujaksolla, päivärahasi tasoa alennetaan 4,65 %:lla seuraavien 65 maksupäivän ajaksi. Tästä alkaa myös uusi 65 maksupäivän tarkastelujakso, jonka päätyttyä aktiivisuuttasi arvioidaan taas uudelleen.

 • Jos olet ollut riittävän aktiivinen, maksetaan etuutesi täysimääräisenä seuraavat 65 maksupäivää.
 • Jos et ole ollut riittävän aktiivinen, jatketaan 4,65 %:lla leikatun täyden etuuden maksamista seuraavien 65 maksupäivän ajan. Leikkaus ei siis kertaudu, vaikka aktiivisuusedellytys jäisi täyttymättä useana peräkkäisenä jaksona.

Aktiivisuuden 65 päivän tarkastelujakso alkaa siis alusta edellisen jakson päättyessä. Tarkastelujakso voi kuitenkin alkaa alusta myös eräissä muissa tilanteissa, kuten työssäoloehdon täyttyessä tai yli 2 viikkoa kestäneen kokoaikatyön tai karenssin jälkeen. Näissä tilanteissa tarkastelujakso nollautuu ja etuus maksetaan täytenä seuraavat 65 päivää.

Aktiivisuuden osoittaminen

Voit osoittaa aktiivisuutta 65 maksupäivän tarkastelujaksolla:

 • Työskentelemällä palkkatyössä yhteensä 18 tuntia (opetusalalla 8 tuntia) tai ansaitsemalla luovan ja esityksellisen työn alaan luettavasta työstä yhteensä 281,63 € (vuonna 2019). Em. työtuntien tai palkan ei tarvitse kertyä yhden viikon aikana, vaan yhteensä koko 65 maksupäivän jaksolta.
 • Ansaitsemalla yritystoiminnasta yhteensä 245,64 €/65 pv (vuonna 2019). Työttömyysturvassa yritystoiminnaksi katsotaan kaikki työ- tai virkasuhteen ulkopuolinen työskentely, mukaan lukien työskentely toimeksiantosopimuksella tai ns. kevytyrittäjyys.
 • Osallistumalla vähintään 5 päivän ajan lain tarkoittamaan työllistymistä edistävään palveluun. Tällaisen palvelun tunnistaa siitä, että TE-toimisto antaa kyseisestä palvelusta työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassalle. Joissain tilanteissa päiväraha maksetaan palvelun ajalta korotettuna ja/tai päivärahan päälle maksetaan verotonta kulukorvausta.
 • Osallistumalla vähintään 5 päivän ajan muuhun TE-toimiston järjestämään, työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan, tai työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavaan rekrytointia tukevaan toimintaan, jonka ajalta sinulle maksetaan työttömyysetuutta. TE-toimisto ei anna näihin palveluihin osallistumisesta lausuntoa työttömyyskassalle, eikä palveluun osallistuminen vaikuta palvelun ajalta maksettavan työttömyysetuuden määrään mitenkään. Koska kassa ei saa tietoa palveluun osallistumisesta TE-toimistolta, tulee sinun itse ilmoittaa kassalle, että olet osallistunut tällaiseen palveluun. Jos olet saanut palvelusta osallistumistodistuksen, toimita kopio siitä kassalle.
 • Opiskelemalla sivutoimisesti vähintään 5 päivän ajan (samat opinnot voidaan huomioida aktiivisuudessa enintään 6 kk ajalta). Jos aloitat opinnot, ilmoita asiasta TE-toimistolle. TE-toimisto tutkii ja ratkaisee kassalle annettavalla lausunnolla, katsotaanko opinnot sivutoimisiksi.
 • Opiskelemalla lyhytkestoisissa opinnoissa vähintään 5 päivän ajan, saaden samalla ansiopäivärahaa. (Lyhytkestoiset opinnot voivat kestää enintään 6 kk.) Jos aloitat opinnot, ilmoita asiasta TE-toimistolle. TE-toimisto tutkii ja ratkaisee kassalle annettavalla lausunnolla, vaikuttavatko opinnot päivärahaoikeuteesi ja katsotaanko opinnot lyhytkestoisiksi.
 • 1.4.2019 lähtien voit täyttää aktiivisuusedellytyksen myös osassa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työnantajien järjestämää työllistymistä tukevaa toimintaa. Osallistuminen tällaiseen toimintaan voidaan lukea aktiivisuuteesi silloin, jos aktiivisuuden tarkastelujaksosi alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen. Aktiivisuuden täyttyminen edellyttää osallistumista tällaiseen toimintaan vähintään 5 päivän ajan 65 maksupäivän tarkastelujaksolla. Jos osallistut tällaiseen palveluun, toimita kassalle osallistumistodistus.

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Tilanteet, jolloin aktiivisuutta ei seurata

Sinulta ei edellytetä aktiivisuutta, jos

 • saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta,
 • sinulla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus,
 • toimit omais- tai perhehoitajana, tai
 • jos yhdenjaksoinen työttömyysetuuden saantisi kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 etuuden maksupäivää.

Edellä mainittujen poissulkutilanteiden aikana ansiopäiväraha maksetaan alentamattomana.

Lisätietoa aktiivimallista löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.