Osa-aikatyön tai keikkatyön palkan vaikutus ansiopäivärahaan muuttui 1.4.2019

Huhtikuun alusta lukien pienimuotoinen työ vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos lisää tulojen säännöllisyyttä osa-aika- ja keikkatyötä tekevillä.

Ennen 1.4.2019 osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka on vaikuttanut työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Jotta päivärahan määrä palkan ansaintajaksolle on voitu laskea, on täytynyt aina odottaa tietoa maksettavasta palkasta. Tämä on viivästyttänyt etuuden maksua niillä henkilöillä, jotka saavat palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja sen jälkeen, kun työ on tehty.

Muutos astui voimaan siten, että ennen 1.4.2019 tehty työ huomioidaan työn ansainta-ajankohdan mukaan. 1.4.2019 ja sen jälkeen tehty työ huomioidaan silloin, kun työstä maksetaan palkka.

Käytännössä voimaantulon vaikutus etuuteesi riippuu hakujaksostasi ja palkanmaksupäivistäsi. On mahdollista, että et juurikaan huomaa muutosta etuuden maksussa tai määrässä. Jos ensimmäiselle huhtikuun puolelle sijoittuvalle hakujaksolle ei osu palkanmaksupäivää, on myös mahdollista, että saat etuuden tältä jaksolta täytenä. Voimaantulon kohdalla on hyvä huomata myös se, että samaa palkkaa ei huomioida etuudessa kahteen kertaan. Jos tietty palkanosa on huomioitu ansainta-ajan perusteella maaliskuussa, se ei vaikuta etuuteen maksupäivän mukaan huhtikuussa.

Ansiopäivärahan saajien tekemän osa-aika- ja pätkätyön määrä on kasvanut joka vuosi vuoden 2012 jälkeen. Viime vuoden aikana 36 % ansiopäivärahaa saaneista teki etuudella myös töitä.
Maksuperusteisuus

Alkuperäinen artikkeli Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilla