Toimi näin, jos jäät työttömäksi

Työttömäksi jäädessäsi ilmoittaudu välittömästi työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). Ilmoita TE-toimistossa kassasi nimi, Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko. Hae ansiopäivärahaa kassalta takautuvasti, kuitenkin kolmen kuukauden sisällä työnhaun alkamisesta tai päivästä, jolta etuutta haet. Kolmen kuukauden määräajan jälkeen hakemus vanhenee. Jos sinut on lomautettu, tutustu alla kerrotun lisäksi lomautettuja koskeviin ohjeisiin.

Työnhaku on pidettävä voimassa

Työnhaku on pidettävä voimassa TE-toimiston määräämällä tavalla koko työttömyyden ajan. Muista hoitaa jäsenmaksusi myös työttömänä ollessasi.

Milloin voit saada ansiopäivärahaa: Työssäolo- ja jäsenyysehto

Ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 työttömyyttä edeltävää kalenteriviikkoa ja jäsenyysaikana olet täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, jos olet työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana ollut vähintään 26 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävässä työssä. Jos olet ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä viimeksi vähintään yhden kalenteriviikon ajalla 1.1.2010–29.12.2013 ja sen jälkeen hyväksyttävästä syystä pois työmarkkinoilta, on työttömyyskassan jäsenyysehto 8 kuukautta ja työssäoloehto 34 kalenteriviikkoa.

Huom! Työssäolo- ja jäsenyysehtoon tehtiin koronavirustilanteen vuoksi määräaikaisia muutoksia.

Työssäoloehtoon huomioidaan sellainen työ- tai virkasuhteessa tehty työ, jossa työaika on ollut vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa (mm. opettajilla ja kotityöntekijöillä erilaiset ehdot) ja jonka palkasta on ennakonpidätyksen lisäksi tilitetty lakisääteiset sosiaaliturva-, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Lisäksi edellytetään, että työstä on maksettu työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Ellei alalla ole työehtosopimusta, edellytetään kokoaikatyöstä maksetun palkan olleen vähintään 1 236 euroa kuukaudessa (vuonna 2020). Työssäoloehtoon lasketaan myös palkallinen vuosiloma, jos loma-ajan palkka on maksettu vähintään 18 viikkotunnin mukaan.

Työssäoloehtoon ei huomioida työtä, jonka aikana olet saanut osasairauspäivärahaa tai josta sinulle on maksettu alennettua sairausajan palkkaa tai osittaista työkyvyttömyyseläkettä. Niiden aikainen työ voidaan kuitenkin ottaa huomioon tarkastelujaksoa pidentävänä aikana enintään 7 vuoden ajalta. Tarkastelujaksoa pidentävät myös mm. laitoshoito, kuntoutus, asevelvollisuus, siviilipalvelus, päätoimiset opinnot, vankeusrangaistus, vuorotteluvapaa, työllistymistä edistävät palvelut sekä alle 3-vuotiaan lapsen hoito.

Työssäoloehdon kertymisessä on poikkeuksia myös mm. palkkatuettujen työsuhteiden osalta. Lue lisää ansiopäivärahasta.

Päivärahan hakeminen

Lähetä ensimmäinen ansiopäivärahahakemus kassalle noin kahden viikon työttömyyden jälkeen joko verkkoasioinnin kautta, tai kotisivujen kohdasta “lomakkeet” löytyvällä ansiopäivärahahakemuslomakkeella. Tutustu verkkoasioinnin käyttöohjeeseen.

Vastaanotettuamme hakemuksesi lähetämme sinulle infokirjeen, jossa kerromme hakemuksesi saapumispäivän kassaan. Ansiopäivärahahakemukset otetaan käsittelyyn saapumispäivän mukaisessa järjestyksessä. Ajantasaisen käsittelyynottotilanteen näet kotisivujemme etusivuilta. Hakemuksesi odottaessa käsittelyvuoroaan sinulla on mahdollisuus täydentää hakemustasi joko paperisella jatkohakemuslomakkeella tai kassan verkkoasioinnin kautta, lomakkeella ”ansiopäivärahahakemus”. Verkkoasioinnin ”jatkohakemus” -nimiset lomakkeet vapautuvat käyttöösi sen jälkeen, kun kassa on maksanut sinulle päivärahaa ensimmäisen kerran tai antanut sinulle päätöksen. Ensimmäisen päivärahamaksun jälkeen voit hakea päivärahaa jatkohakemuksilla joko kuukauden tai neljän kalenteriviikon (ma-su) jaksoissa.

  • Päivärahaa haetaan takautuvasti, joten voit lähettää hakemuksen kassalle aikaisintaan viimeisenä hakemukseen merkitsemänäsi päivänä.
  • Täytä hakemus huolellisesti. Jos olet työskennellyt hakujaksolla, merkitse työpäiville ”työssä” ja ilmoita työtunnit niille tarkoitetussa sarakkeessa. Työttömyyspäiville merkitään tilanteesi mukaan esim. ”työtön”, ”lomautettu” tai “koulutuksessa”.
  • Jos olet työskennellyt hakujaksolla, liitä hakemukseen kopio hakujaksolla tekemääsi työtä koskevasta työsopimuksesta, ellet ole vielä toimittanut sitä kassalle. Jos sinulle on maksettu hakujaksolla palkkaa tai palkkiota, liitä hakemukseen kopio palkkalaskelmasta. Jos palkkaa ei ole vielä maksettu, ilmoita hakemuksessa arvio palkamaksupäivästä. Lue lisää sovitellun päivärahan hakemisesta.

Jos haluat hakea päivärahaa paperilomakkeilla verkkoasioinnin sijaan, ilmoita asiasta kassalle. Ilmoituksesi jälkeen saat kassalta aina päivärahan maksun yhteydessä sekä paperisen maksuilmoituksen, että jatkohakemuslomakkeen. Tarvittaessa voit tehdä jatkohakemuksen myös kassan kotisivujen kohdasta ”lomakkeet” tulostetulla ansiopäivärahahakemuslomakkeella. Merkitse tällöin lomakkeen yläosaan rasti kohtaan ”jatkohakemus”. Jatkohakemuksen saat lähetettyä kassan verkkoasioinnin sivulta ”hakemukset ja liitteet”:

  • Jos sinulle on maksettu päivärahaa tai annettu päätös viimeisten 12 kuukauden sisällä, voit käyttää palvelun ”jatkohakemus” -nimisiä lomakkeita. Jos edellisen hakemuksen lähettämisestä on kauan, varmista verkkoasioinnin “jäsentiedot” -sivulta, että kassalle ilmoittamasi yhteystiedot ovat ajan tasalla.
  • Jos sinulle ei ole vielä maksettu päivärahaa tai annettu päätöstä, edellisestä maksusta on yli 12 kuukautta, tai jatkohakemukset eivät aukea jostain muusta syystä, voit lähettää jatkohakemuksen lomakkeella ”ansiopäivärahahakemus”. Tällöin kassa muuttaa hakemuksen nimen jatkohakemukseksi. Verkkoasioinnin jatkohakemuslomakkeet vapautuvat käyttöösi sen jälkeen, kun kassa on maksanut sinulle päivärahaa tai antanut sinulle päätöksen.

Näin valitset verkkoasioinnista lähetettävän jatkohakemuksen tyypin:

  • Jos olet ollut koko hakujakson ajan kokonaan työtön tai lomautettu tai osallistunut kaikkina hakujakson päivinä TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun, eikä tilanteessasi ole tapahtunut mitään muutoksia edelliseen hakujaksoosi nähden, voit käyttää verkkoasioinnin etusivulta löytyvää, kokonaan työttömälle tarkoitettua pikajatkohakemuslomaketta. Jos olet ollut yhtenäkin päivänä töissä hakujaksolla, tai tilanteessasi on ollut muita muutoksia, älä lähetä pikajatkohakemusta! Pikajatkohakemukseen ei voi tehdä muutoksia; lomakkeen lähettämällä vakuutat olleesi kokonaan työtön koko hakujakson ajan.
  • Vaihtoehtona pikajatkohakemuslomakkeelle, voit lähettää hakemuksen lomakkeella jatkohakemus/ei muutettava, jos olet ollut koko hakujakson ajan kokonaan työtön, lomautettu tai osallistunut kaikkina hakujakson päivinä TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun, eikä tilanteesi ole muuttunut edelliseen hakujaksoosi nähden. Erona pikajatkohakemukseen on se, että ei-muutettava hakemuslomake aukeaa nähtäväksi ennen lähettämistä. Tarkista jatkohakemuslomakkeen esitäytetyt tiedot. Jos kaikki on kunnossa, hyväksy ja lähetä lomake kassalle. Jos hakemukseen pitää tehdä muutoksia, siirry lomakkeeseen jatkohakemus/muutettava.
  • Jos olet ollut hakujaksolla töissä tai tilanteessasi on tapahtunut muutoksia (kuten työllistymistä edistävän palvelun alkaminen, päättyminen tai poissaolo palvelusta), lähetä jatkohakemus lomakkeella jatkohakemus/muutettava. Jos hakujaksolla on työpäiviä, merkitse työpäiville ”työssä” ja ilmoita työtunnit niille tarkoitetussa sarakkeessa. Työttömyyspäiville merkitään ”työtön”, ”lomautettu”, ”koulutuksessa”, ”sairas”, tms. tilanteesi mukaan.
  • Jos haet päivärahaa normaalista poikkeavalta hakujaksolta esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön alkaessa tai päättyessä, käytä lomaketta jatkohakemus/muutettava.

Huomaa, että jatkohakemus täytetään aina täydeltä neljän kalenteriviikon tai kuukauden mittaiselta hakujaksolta, vaikka jaksolla alkaisi tai päättyisi osa-aikatyö tai työllistymistä edistävä palvelu! Muista, että päivärahaa tulee hakea takautuvasti, kolmen kuukauden sisällä päivästä, jolta etuutta haetaan, tai hakemus vanhenee. Myöhässä haetuilta päiviltä ei makseta päivärahaa. Jokainen hakemus vanhenee erikseen.